Betreft brief aan minister E kuipers

De heer Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5

2511 VX  Den Haag

Onderwerp: Volksgezondheid

Geachte heer Kuipers,

De Buurt Bestuurt feliciteert u met uw benoeming en prijst de burgers-bewoners gelukkig met een minister, die zichzelf weer kwalificeert als ‘Minister van Volksgezondheid’. Volksgezondheid strekt zich ook uit over belendende percelen van collega bewindspersonen. Wij verwijzen u ook naar de toelichting.

In uw visie zullen ‘wij’ met Corona moeten leren leven. Met uw uitspraak wordt Corona gepositioneerd als maatschappelijk vraagstuk. Maar dat was van meet af aan het geval!

De Covid 19 crisis heeft als alibi gediend om niets te doen aan de maatschappelijke realiteit op en na februari 2020 : burgers-bewoners op achterstand qua Volksgezondheid. Er is echter geen crisis nodig voor de juiste maatschappelijke duiding.

De Buurt Bestuurt opereert vanuit het Burgerperspectief belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak in Den Haag.

Ons motto is verbinden.

De Buurt Bestuurt heeft al in 2020 voorzien, dat de burgers-bewoners niet een toekomst zonder Corona in het vooruitzicht kon worden gesteld.. Coëxistentie met een virus als Corona stelt nu nieuwe eisen aan de samenleving. Maar herinrichting van de samenleving kan niet langs medische lijnen.

Burgers-bewoners, die qua gezondheid, behuizing en inkomen al langdurig op achterstand stonden vóór Corona, staan nog steeds achteraan als het gaat om Corona vaccineren (1e, 2e, booster) in de wijk. Hun aandeel in de Volksgezondheid is zo bescheiden, dat zij korter leven. Dit is onacceptabel vanuit het oogpunt van beschaving en dient vertrek- en aanhaakpunt van beleid te zijn.

Mede in deze context dringt De Buurt Bestuurt er bij u op aan , om voor gezondheidscrises een andere organisatie op te zetten dan de GGD, t.w. één die werkt onder voldoende democratische controle. De burgers-bewoners verdienen beter.

De Buurt Bestuurt ziet de noodzaak van een Masterplan Volksgezondheid met

grof werkende beleidsinstrumenten, waarmee de doelstellingen van Volksgezondheid sneller kunnen worden behaald.  In deze context zou ‘bevoordelen ‘ van ‘burgers-bewoners in een (langdurige) achterstandspositie overigens hooguit neerkomen op ‘gelijktrekken’. Omdat er nu geleverd moet worden draagt De Buurt Bestuurt, temeer vanwege de korter dan normaal resterende regeerperiode, met de volgende voorstellen bij aan het welslagen van uw onderneming.

Voorstellen De Buurt Bestuurt

*PROFIELEN

het profiel van ‘de burger-bewoner met achterstand in Volksgezondheid’ maakt vanwege de verwante kenmerken een generale aanpak mogelijk.

* EXITSTRATEGIE

de burger-bewoner uit de achterstand; geen ‘surplace’ investering, tijdelijke maatregel.

Toelichting

De trein van de vernieuwing rijdt, het is nu zaak om er op te springen

Dat beleid inzake Volksgezondheid naar zijn aard structureel is en langjarig in uitvoering mag geen alibi zijn om het nog kalm aan te doen. Maatwerk mag geen alibi zijn voor uitgestelde actie. Empathie mag geen obstakel zijn voor pragmatisme.

De Buurt Bestuurt heeft op 15 maart 2014 het symposium ‘de zorg terug in de wijk’ in Laak georganiseerd, omdat De Buurt Bestuurt enkele jaren daarvoor de problemen, die de decentralisatie zou oproepen, al zag aankomen, daarom is het idee toen ontstaan om een zorg/logeerhuis in de wijk Laak te realiseren

In wijken als Laak is sprake van een complexe situatie van burgers-bewoners met een grote diversiteit , wat onder bepaalde omstandigheden zelfs heeft geresulteerd in een ‘eigen’ gezondheidszorg. M.n. laag opgeleide mensen, laaggeletterden, arbeidsmigranten, status- en dak –en thuislozen en slecht geregistreerde mensen hebben, mede vanwege hun wantrouwen in de overheid, minder kans (gehad) op adequate (medische) bescherming. Deze burgers-bewoners mogen niet de dupe worden van gemanipuleerde zelfredzaamheid. Daartoe ontbreken hen eenvoudigweg de vaardigheden en competenties

De Buurt Bestuurt heeft op wijkniveau ervaren, dat de GGD vergeten lijkt te zijn voor wie zij werken, nl. de burgers-bewoners. Deze organisatie is, de uitvoerende medewerkers niet te na gesproken, op bestuurlijk niveau er een van procesdenkers. In onze optiek is ook geen sprake van een lerende organisatie. Voorgaande wordt het best geïllustreerd met het volgende.

Alleen dankzij de ‘stinkende best’ van De Buurt Bestuurt is het gelukt om een (mobiele) Corona testlocatie in de wijk (Laak) te krijgen. Voor een Corona vaccinatie locatie in de wijk konden wij weer van voren af aan beginnen. Als er al prikbussen waren, werd dit instrument niet bij voorrang in Laak ingezet. Inmiddels, een eeuwigheid later, nog vóór de booster, heeft de GGD Haaglanden erkend dat fijnmazig prikken in de wijk het verschil kan maken. Na de schrikbarende vaccinatiepercentages, met voor Laak 39% en de ‘goede’ wijken 70-75%, zijn geen nieuwe percentages bekend geworden. Zulke informatie dient overigens met de burgers-bewoners te worden gedeeld. Zij hebben hun aandeel in/aan deze realiteit. Terwijl deze achterstand nog voluit speelde is de booster van start gegaan. De complexe gezondheidssituatie, met grote maatschappelijke impact, is voor veel burgers-bewoners niet meer te overzien.

De inrichting van de samenleving is een mate van beschaving

Alvast dank voor uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet.

plaats  Den Haag                                                                    handtekeningen

______________________________                                    __________________________

Kees Berenbak  & Tom Nathans

De Buurt Bestuurt                                                 

e-mailadres info@debuurtbestuurtlaak.nl

Brief aan de minister van armoede Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

t.a.v. mevrouw Carola Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

Postbus 90801

2509 LV  Den Haag

Onderwerp: Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

Geachte mevrouw Schouten,

De Buurt Bestuurt feliciteert u met uw benoeming en prijst ‘de kinderen in armoede’ daarmee gelukkig.  Wij verwijzen u ook naar de toelichting.

Uit eigen wetenschap is ons bekend dat dit aandachtsgebied uw hart heeft.

Ging het in 2017 om het aantal van 400.000 kinderen in armoede, volgens onze informatie zou het inmiddels gaan om 500.000 kinderen in armoede.

De Buurt Bestuurt opereert vanuit het Burgerperspectief belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak in Den Haag.

Onze programmatische grondslag is verbinden.

In onze optiek is er een Masterplan Armoede nodig.

U  heeft zich uitgesproken over hoe armoede doorwerkt in en vanuit de belendende percelen van uw collega bewindspersonen.

Armoede kan bijv. ernstige gevolgen hebben zowel voor de fysieke, als de mentale gezondheid.

Voor de burgers-bewoners is één portefeuille voor armoedebeleid en schuldhulpverlening een grote stap vooruit.

U bent coördinerend bewindspersoon. Neem de regie!

De trein van de vernieuwing rijdt, het is nu zaak om er op te springen

Dat armoedebeleid naar zijn aard structureel is en langjarig in uitvoering mag geen alibi zijn om het nog kalm aan te doen. Omdat er nu geleverd moet worden draagt De Buurt Bestuurt, temeer vanwege de korter dan normaal resterende regeerperiode, met de volgende voorstellen bij aan het welslagen van uw onderneming

Voorstellen De Buurt Bestuur

*PROFIELEN

het profiel van ‘het kind in armoede’ maakt door de verwante kenmerken generale aanpak mogelijk. Profielen kunnen ook overlappen, bijv. met dat van ‘het kind in het kinderopvangtoeslag drama’. Ook komt het profiel van ‘de (werkende) ouder in armoede met kind’ in beeld.

*GROFWERKENDE BELEIDSINSTRUMENTEN

Zulke instrumenten betekenen sneller behalen van de doelstellingen van het armoedebeleid.. Dat het profijt ook anderen zou kunnen toevallen moet op de koop toe worden genomen.

Overigens komt ‘bevoordelen in de context van ‘achterstand’ hooguit neer op gelijk trekken. Empathie mag geen blokkade zijn voor pragmatisme

*EXIT STRATEGIE

De kinderen uit de armoede.

Geen ‘sur place’ investeringen en enkel voorzieningen van tijdelijke aard

Toelichting

U bent met uw collega van de Sp jarenlang ambassadeur geweest inzake ‘Preventie, Armoede en Sociale Uitsluiting’. Dit drieluik is op 14 april 2017 ook onderwerp van gesprek  geweest tussen u en de heren Kris van der Vlies en Tom Nathans van de Vogelbuurt Pilot (Amsterdam; Speerpunten Vogelbuurt, lijst ambities in bijlagen). 

De Buurt Bestuurt werkt op Raadsniveau intensief samen met o.a. de fractie van ChristenUnie/SGP, destijds onder huidig kamerlid Pieter Grinwis,  op thema’s die er voor de burgers-bewoners toe doen.

Maatwerk mag geen alibi zijn voor uitgestelde actie

Doorbreek afhankelijkheid van voorzieningen als de voedselbank. Stichting HARLIN (Honger, Armoe, Regio Laak In Nood) biedt daartoe een alternatief.

Regie eigen situatie volstaat niet. Echte vooruitgang is alleen mogelijk bij kansen en perspectief,  de randvoorwaarden om uit eigen kracht verder te kunnen.  

Herschikking sociale strata en deblokkering van de Arbeidsmobiliteit

De Inrichting van de samenleving is een mate van beschaving

Kinderen in Armoede

Al jaren gaan er miljoenen naar de gemeenten. Dit geld moet nu op rijksniveau worden geoormerkt.: uitsluitend bestemd voor kinderen in armoede.

Het geld moet besteed worden naar bestemming en ten goede komen aan de juiste doelgroep. Dit kan niet aan de vrije beleidsruimte van de gemeenten worden overgelaten. Interventie in de decentralisatie is urgent.

Het is zaak om het verschil tussen ‘rijke’ gemeenten en ‘arme’ gemeenten te nivelleren; per gemeente moet hetzelfde voorzieningenniveau voor kinderen in armoede worden  gegarandeerd, wellicht a.d.h.v. een verdeelsleutel of naar rato.

In deze context is het zaak om maatschappelijke initiatieven (‘warme winterjassen voor kinderen in armoede’) te voorkòmen.

Schuldhulpverlening

Door de bank genomen zijn de zwakkeren in de samenleving oververtegenwoordigd, waar het om schulden gaat. Het idee van een pauzeknop of uitsteltermijn staat haaks op dat waar de meeste schuldenaren gebrek aan hebben: tijd. Tijd is eerder nog dan geld het schaarse goed. Een Raad van Schulden zou zowel bestaande , als ontwerp  wet-en regelgeving kunnen screenen op het risico van het ontstaan van schulden.

Alvast dank voor uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet.

plaats  Den Haag                                                                    handtekeningen

______________________________                                    __________________________

Kees Berenbak                                                         Tom Nathans

De Buurt Bestuurt                                                  De Buurt Bestuurt

e-mailadres info@debuurtbestuurtlaak.nl

website de buurt bestuurt laak

facebook : vrienden van de buurt bestuurt laak

bijlagen