De Democratische Rechtsstaat :

Wij, Kees Berenbak en Tom Nathans, zijn De Buurt Bestuurt.

De Buurt Bestuurt heeft zijn wortels in het symposium ‘De Zorg terug in de wijk’ van 2014.

Verbinden is de programmatische grondslag van De Buurt Bestuurt .

De Buurt Bestuurt zet in op wat burgers-bewoners verbindt., niet op wat burgers-bewoners verdeelt. Daarvan is genoeg. Wij vinden het tegendeel.

 Wij werken met alle partijen samen tot verbetering van de kwaliteit van leven van de burgers-bewoners.

De Buurt Bestuurt ziet het Burgerperspectief als noodzakelijke beweging om de burgers-bewoners zich verder te laten ontwikkelen in vaardig burgerschap en in het benutten van de Democratie. 

Overwegingen :

Gevolgen van Decentralisatie in de zorg zijn desastreus, denk bijv. maar aan de Jeugdzorg, waarin de jeugdige burgers-bewoners worden uitgeleverd aan de ondergang. Rendement en kwantiteit is de nieuwe zorg-visie. Kwetsbare wijken zijn overspoeld door zorg-cowboys met alle gevolgen van dien. Wie heeft de regie in deze wijken,? Volgens de gezondheidsmonitor van de GGD (2013 ) hebben burgers-bewoners in zwakke wijken een aanzienlijk slechtere gezondheid, waardoor ze korter leven. Dit moet worden opgevat als een uitdaging voor de politiek en niet als een eindpunt van observatie. De overheid ziet het met lede ogen aan, een betrouwbare en kwalitatief goede zorg is uiteindelijk een goedkopere zorg.

2.Les Coronacrisis:

De politiek-bestuurlijke en ambtelijke inrichting van het openbaar bestuur biedt vanuit het overheidsperspectief geen enkele garantie voor ambitie voor en verbinden met de kwetsbare burgers-bewoners in de zwakke wijken.

3.De rol van de bewonersorganisaties in de context van de samenlevingsopbouw biedt onvoldoende garantie voor een adequate vertegenwoordiging van de belangen van de burgers-bewoners.

Anders dan met het vertrekpunt van participatie van burgers-bewoners, dat in de praktijk voor hen voornamelijk invaliderende werking heeft gehad, wordt met het Burgerperspectief voorkomen, dat burgers –bewoners op hun eentje als een soort onderzoeksjournalist moeten opereren, met alle gevolgen van dien, omdat het belang van de burgers-bewoners ondervertegenwoordigd is in het openbaar bestuur.

Een aanzet tot betere vertegenwoordiging kan een wijk OR zijn, een niet vrijblijvende en autonome vorm van medeverantwoordelijkheid van de burgers-bewoners voor het openbaar bestuur. Deze figuur brengt rechten en plichten met zich mee en zou, in voorkomend geval,  een budgetrecht voor buitengerechtelijke en gerechtelijke onderzoeken kunnen inhouden.

4. Vanuit het Burgerperspectief een andere vorm van openbaar bestuur, zonder de oude formats van dienstverlening aan burgers-bewoners of van participatie van burgers-bewoners,. Deze vorm van openbaar bestuur verhoudt zich op een geheel nieuwe wijze tot de burgers-bewoners : het is zichtbaar, in verbinding met de burgers-bewoners,  onder het motto ‘Besturen. Dat doe je samen”, aanspreekbaar en afrekenbaar op openbare ambities..

5. De politieke werkelijkheid van de huidige formatie werd gecreëerd door het stemgedrag van de kiezer, die daarmee gebruik heeft gemaakt van zijn democratisch stemrecht. Dit betekent dat ten allen tijde primair verantwoording dient te worden afgelegd aan de kiezer. Dit dient in het bijzonder te gelden voor met voorkeurstemmen gekozen Kamerleden. Bijv. als een gekozen Kamerlid toetreedt tot de regering dient dit Kamerlid verantwoording af te leggen aan de kiezer..

De kiezer dient nauw bij de formatie betrokken te worden. Uitsluiting van partijen, hetzij op voorhand, hetzij in de context van het formatieproces dient te worden verboden. Mislukt overleg dient aan de kiezer te worden verantwoord.

Downloaden van beide documenten kan via brief en bijlage

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.