Aan de heren informateurs, J.W. Remkes en W. Koolmees, De Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de heren informateurs, J.W. Remkes en W. Koolmees, De Tweede Kamer der Staten-Generaal

Onderwerp: Formatie voor de burgers-bewoners: geen tijd meer voor experiment

Geachte heren Remkes en Koolmees,

De Buurt Bestuurt vindt het de hoogste tijd voor een Open Brief aan de burgers-bewoners. De Buurt Bestuurt opereert vanuit het Burgerperspectief belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak in Den Haag. De Buurt Bestuurt vormt met de eigen interpretatie van de verhouding tussen burgers-bewoners en overheid een uitdaging voor de overheersende bestuurscultuur. Ons motto is niet ‘zeggen wat de burgers-bewoners denken’, maar ‘doen wat de burgers-bewoners willen’, Dit ‘willen’ heeft de bandbreedte van dat wat burgers-bewoners noodzakelijk vinden, via wat voor de burgers-bewoners noodzakelijk is, tot wat voor de burgers-bewoners noodzakelijk wordt gevonden. Wij kunnen deze brief niet aan u adresseren. Wel is het onze bedoeling dat u van deze brief kennis neemt. U treft deze Open Brief in de bijlagen aan, evenals de brief van De Buurt Bestuurt aan de Informateur, de heer H.D. Tjeenk Willink van 12 april jl. Voorts treft u van de hand van De Buurt Bestuurt in de bijlage aan het tekstvoorstel regeerakkoord 2021-2025 voor wat betreft de verankering en waarborging van het Burgerperspectief. In dit tekstvoorstel is opgenomen de aanpassing van artikel 1 van de Grondwet. Voorgesteld wordt om aan de tekst van dit artikel als eerste volzin toe te voegen: De burgers van Nederland worden vrij geboren en blijven dit. Deze volzin is even ongeclausuleerd en heeft dezelfde hoge symboolwaarde als de eerste volzin van het huidige artikel 1 en is het sediment van de tijdgeest.Toelichting: Met de duur van de formatie en de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in het verschiet komt de lokale democratie steeds meer in de knel. Het is maar zeer de vraag, of de formatiepartijen wel zo’n belang hechten aan genoemde verkiezingen, als zij zeggen te doen.Dientengevolge blijven voor de kwetsbare bewoners in de zwakke wijken de achterstelling, het gebrek aan kansen en het risico van bedreigingen , voor onbepaalde tijd recht overeind.Een cultuur van periodieke afrekening d.m.v. verkiezingen zet de burgers-bewoners juist op afstand van het openbaar bestuur. Dit kan de democratie niet meer redden.Er is maar één alternatief: de burgers-bewoners moeten op voet van gelijkwaardigheid (kunnen) meebesturen.Dit betekent voor de burgers-bewoners commitment, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die zo laag mogelijk in de strata van de samenlevingsopbouw dienen te worden gelegd. Dus op buurt- en wijkniveau. De lokale democratie dient een impuls te krijgen d.m.v. een systeem van openbaar bestuur, dat gekenmerkt wordt door permanente politieke verantwoording naar de burgers-bewoners toe.De urgentie tot een andere bestuurscultuur wordt van origine aangejaagd door de structurele, maatschappelijk cruciale misslagen van het (openbaar) bestuur.Deze ongebreidelde botviering van het overheidsperspectief heeft gelijk een pandemie verwoestend uitgewerkt voor twee generaties.Vanuit het burgerperspectief komt daarom aan de burgers-bewoners ook een prominente plaats toe in het politiek debat. Breeduit zittend op de puinhopen burgers-bewoners vragen langs te komen, met het beeld van tien jaar lang in die puinhopen graaiende moeders en kinderen op ons collectieve netvlies. En die burgers –bewoners, gelabeld als ‘gedupeerde, (u) te laten vertellen hoe het beter kan.Dèze aanpak van de formatiepartijen kan zonder oplossing van die puinhopen niet serieus worden genomen.Noch is dat het geval met de verwijzing naar een titel ‘Brieven van burger’, omdat als enige in aanmerking komt de publicatie van de bestuursacademie ‘Aan Gemeente. Brieven van burgers’. Deze publicatie stamt van 2007!De burger-bewoner van 2007 had veel minder reden om de overheid te wantrouwen, dan de burger-bewoner van nu. De persconferentie(s) van de informateurs kunnen in onze optiek niet worden aangemerkt als een transparante verantwoording aan de burgers-bewoners van de formatie. Laat staan dat de burgers-bewoners, die hun democratisch stemrecht hebben uitgeoefend, intensief bij deze formatie worden betrokken. De taalzwakke burgers-bewoners kunnen ook anderszins uw informatie niet volgen. Het niet (willen) noemen van een einddatum van het formatieproces getuigt van een onvolwassen omgang met de media en suggereert dat het nieuwe normaal een cultuur is van bang zijn. Media en democratie zijn overigens nauw met elkaar verweven.Terwijl deze tijdsinformatie nu juist het enige concrete is, waaraan de burgers-bewoners houvast zouden hebben, om perspectief te houden op de verbetering van hun eigen situatie.De verhoudingen in het sociale verkeer zouden beheerst worden door beduchtheid.De burgers-bewoners missen daardoor de aansluiting bij de democratische rechtsstaat. In uw optiek zou een dun regeerakkoord het politieke debat kunnen bevorderen. ‘De Kamer moet zich ook goed realiseren dat een dun regeerakkoord ook betekent dat er een vrij groot aantal dingen niet in zullen staan.’ (bron: persconferentie informateurs van 18 oktober jl.)Wij citeren:‘Het regeerakkoord is daarmee een open uitnodiging gericht aan de politiek (zowel regerings- als oppositiepartijen) én aan de samenleving om vanuit hun kennis, expertise en betrokkenheid bij te dragen aan de creatie van publieke waarden.De leidende vraag voor het opstellen van een regeerakkoord zou moeten zijnvoor welke vraagstukken, en met welke prioriteit het kabinet in zijnregeerperiode oplossingen wil zoeken.Niet alleen de coalitiepolitieke rationaliteit telt: de bestuurbaarheid van een land vraagt om een kabinet dat zich vooral laat leiden door de maatschappelijke rationaliteit.’ Einde citaat. (bron: ROB Signalement Het regeerakkoord als startdocument Basis voor responsief overheidsbeleid Januari 2017)tekstvoorstel regeerakkoord 2021-2025De Buurt Bestuurt maakt mede gelet op uw optiek gebruik van genoemde uitnodiging.Om die reden treft u ons tekstvoorstel aan voor het regeerakkoord 2021-2025 op het punt van verankeren en waarborgen van het burgerperspectief.(zie bijlagen). Wij hebben opgemerkt, dat er in tijden van crisis en pandemie nauwelijks ruimte blijkt te zijn voor het burgerperspectief. Omdat ook de burgers-bewoners geen invloed hebben op beslissingen, die afbreuk doen aan het burgerperspectief, worden zij daardoor geïnvalideerd. Alvast dank voor uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet.

e-mailadres: info@debuurtbestuurtlaak.nl, website: debuurtbestuurtlaak.nl, facebook : vrienden van de buurt bestuurt laak

De Buurt Bestuurt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.