Betreft brief aan minister E kuipers

De heer Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5

2511 VX  Den Haag

Onderwerp: Volksgezondheid

Geachte heer Kuipers,

De Buurt Bestuurt feliciteert u met uw benoeming en prijst de burgers-bewoners gelukkig met een minister, die zichzelf weer kwalificeert als ‘Minister van Volksgezondheid’. Volksgezondheid strekt zich ook uit over belendende percelen van collega bewindspersonen. Wij verwijzen u ook naar de toelichting.

In uw visie zullen ‘wij’ met Corona moeten leren leven. Met uw uitspraak wordt Corona gepositioneerd als maatschappelijk vraagstuk. Maar dat was van meet af aan het geval!

De Covid 19 crisis heeft als alibi gediend om niets te doen aan de maatschappelijke realiteit op en na februari 2020 : burgers-bewoners op achterstand qua Volksgezondheid. Er is echter geen crisis nodig voor de juiste maatschappelijke duiding.

De Buurt Bestuurt opereert vanuit het Burgerperspectief belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak in Den Haag.

Ons motto is verbinden.

De Buurt Bestuurt heeft al in 2020 voorzien, dat de burgers-bewoners niet een toekomst zonder Corona in het vooruitzicht kon worden gesteld.. Coëxistentie met een virus als Corona stelt nu nieuwe eisen aan de samenleving. Maar herinrichting van de samenleving kan niet langs medische lijnen.

Burgers-bewoners, die qua gezondheid, behuizing en inkomen al langdurig op achterstand stonden vóór Corona, staan nog steeds achteraan als het gaat om Corona vaccineren (1e, 2e, booster) in de wijk. Hun aandeel in de Volksgezondheid is zo bescheiden, dat zij korter leven. Dit is onacceptabel vanuit het oogpunt van beschaving en dient vertrek- en aanhaakpunt van beleid te zijn.

Mede in deze context dringt De Buurt Bestuurt er bij u op aan , om voor gezondheidscrises een andere organisatie op te zetten dan de GGD, t.w. één die werkt onder voldoende democratische controle. De burgers-bewoners verdienen beter.

De Buurt Bestuurt ziet de noodzaak van een Masterplan Volksgezondheid met

grof werkende beleidsinstrumenten, waarmee de doelstellingen van Volksgezondheid sneller kunnen worden behaald.  In deze context zou ‘bevoordelen ‘ van ‘burgers-bewoners in een (langdurige) achterstandspositie overigens hooguit neerkomen op ‘gelijktrekken’. Omdat er nu geleverd moet worden draagt De Buurt Bestuurt, temeer vanwege de korter dan normaal resterende regeerperiode, met de volgende voorstellen bij aan het welslagen van uw onderneming.

Voorstellen De Buurt Bestuurt

*PROFIELEN

het profiel van ‘de burger-bewoner met achterstand in Volksgezondheid’ maakt vanwege de verwante kenmerken een generale aanpak mogelijk.

* EXITSTRATEGIE

de burger-bewoner uit de achterstand; geen ‘surplace’ investering, tijdelijke maatregel.

Toelichting

De trein van de vernieuwing rijdt, het is nu zaak om er op te springen

Dat beleid inzake Volksgezondheid naar zijn aard structureel is en langjarig in uitvoering mag geen alibi zijn om het nog kalm aan te doen. Maatwerk mag geen alibi zijn voor uitgestelde actie. Empathie mag geen obstakel zijn voor pragmatisme.

De Buurt Bestuurt heeft op 15 maart 2014 het symposium ‘de zorg terug in de wijk’ in Laak georganiseerd, omdat De Buurt Bestuurt enkele jaren daarvoor de problemen, die de decentralisatie zou oproepen, al zag aankomen, daarom is het idee toen ontstaan om een zorg/logeerhuis in de wijk Laak te realiseren

In wijken als Laak is sprake van een complexe situatie van burgers-bewoners met een grote diversiteit , wat onder bepaalde omstandigheden zelfs heeft geresulteerd in een ‘eigen’ gezondheidszorg. M.n. laag opgeleide mensen, laaggeletterden, arbeidsmigranten, status- en dak –en thuislozen en slecht geregistreerde mensen hebben, mede vanwege hun wantrouwen in de overheid, minder kans (gehad) op adequate (medische) bescherming. Deze burgers-bewoners mogen niet de dupe worden van gemanipuleerde zelfredzaamheid. Daartoe ontbreken hen eenvoudigweg de vaardigheden en competenties

De Buurt Bestuurt heeft op wijkniveau ervaren, dat de GGD vergeten lijkt te zijn voor wie zij werken, nl. de burgers-bewoners. Deze organisatie is, de uitvoerende medewerkers niet te na gesproken, op bestuurlijk niveau er een van procesdenkers. In onze optiek is ook geen sprake van een lerende organisatie. Voorgaande wordt het best geïllustreerd met het volgende.

Alleen dankzij de ‘stinkende best’ van De Buurt Bestuurt is het gelukt om een (mobiele) Corona testlocatie in de wijk (Laak) te krijgen. Voor een Corona vaccinatie locatie in de wijk konden wij weer van voren af aan beginnen. Als er al prikbussen waren, werd dit instrument niet bij voorrang in Laak ingezet. Inmiddels, een eeuwigheid later, nog vóór de booster, heeft de GGD Haaglanden erkend dat fijnmazig prikken in de wijk het verschil kan maken. Na de schrikbarende vaccinatiepercentages, met voor Laak 39% en de ‘goede’ wijken 70-75%, zijn geen nieuwe percentages bekend geworden. Zulke informatie dient overigens met de burgers-bewoners te worden gedeeld. Zij hebben hun aandeel in/aan deze realiteit. Terwijl deze achterstand nog voluit speelde is de booster van start gegaan. De complexe gezondheidssituatie, met grote maatschappelijke impact, is voor veel burgers-bewoners niet meer te overzien.

De inrichting van de samenleving is een mate van beschaving

Alvast dank voor uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet.

plaats  Den Haag                                                                    handtekeningen

______________________________                                    __________________________

Kees Berenbak  & Tom Nathans

De Buurt Bestuurt                                                 

e-mailadres info@debuurtbestuurtlaak.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.