Brief aan de minister van armoede Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

t.a.v. mevrouw Carola Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

Postbus 90801

2509 LV  Den Haag

Onderwerp: Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

Geachte mevrouw Schouten,

De Buurt Bestuurt feliciteert u met uw benoeming en prijst ‘de kinderen in armoede’ daarmee gelukkig.  Wij verwijzen u ook naar de toelichting.

Uit eigen wetenschap is ons bekend dat dit aandachtsgebied uw hart heeft.

Ging het in 2017 om het aantal van 400.000 kinderen in armoede, volgens onze informatie zou het inmiddels gaan om 500.000 kinderen in armoede.

De Buurt Bestuurt opereert vanuit het Burgerperspectief belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak in Den Haag.

Onze programmatische grondslag is verbinden.

In onze optiek is er een Masterplan Armoede nodig.

U  heeft zich uitgesproken over hoe armoede doorwerkt in en vanuit de belendende percelen van uw collega bewindspersonen.

Armoede kan bijv. ernstige gevolgen hebben zowel voor de fysieke, als de mentale gezondheid.

Voor de burgers-bewoners is één portefeuille voor armoedebeleid en schuldhulpverlening een grote stap vooruit.

U bent coördinerend bewindspersoon. Neem de regie!

De trein van de vernieuwing rijdt, het is nu zaak om er op te springen

Dat armoedebeleid naar zijn aard structureel is en langjarig in uitvoering mag geen alibi zijn om het nog kalm aan te doen. Omdat er nu geleverd moet worden draagt De Buurt Bestuurt, temeer vanwege de korter dan normaal resterende regeerperiode, met de volgende voorstellen bij aan het welslagen van uw onderneming

Voorstellen De Buurt Bestuur

*PROFIELEN

het profiel van ‘het kind in armoede’ maakt door de verwante kenmerken generale aanpak mogelijk. Profielen kunnen ook overlappen, bijv. met dat van ‘het kind in het kinderopvangtoeslag drama’. Ook komt het profiel van ‘de (werkende) ouder in armoede met kind’ in beeld.

*GROFWERKENDE BELEIDSINSTRUMENTEN

Zulke instrumenten betekenen sneller behalen van de doelstellingen van het armoedebeleid.. Dat het profijt ook anderen zou kunnen toevallen moet op de koop toe worden genomen.

Overigens komt ‘bevoordelen in de context van ‘achterstand’ hooguit neer op gelijk trekken. Empathie mag geen blokkade zijn voor pragmatisme

*EXIT STRATEGIE

De kinderen uit de armoede.

Geen ‘sur place’ investeringen en enkel voorzieningen van tijdelijke aard

Toelichting

U bent met uw collega van de Sp jarenlang ambassadeur geweest inzake ‘Preventie, Armoede en Sociale Uitsluiting’. Dit drieluik is op 14 april 2017 ook onderwerp van gesprek  geweest tussen u en de heren Kris van der Vlies en Tom Nathans van de Vogelbuurt Pilot (Amsterdam; Speerpunten Vogelbuurt, lijst ambities in bijlagen). 

De Buurt Bestuurt werkt op Raadsniveau intensief samen met o.a. de fractie van ChristenUnie/SGP, destijds onder huidig kamerlid Pieter Grinwis,  op thema’s die er voor de burgers-bewoners toe doen.

Maatwerk mag geen alibi zijn voor uitgestelde actie

Doorbreek afhankelijkheid van voorzieningen als de voedselbank. Stichting HARLIN (Honger, Armoe, Regio Laak In Nood) biedt daartoe een alternatief.

Regie eigen situatie volstaat niet. Echte vooruitgang is alleen mogelijk bij kansen en perspectief,  de randvoorwaarden om uit eigen kracht verder te kunnen.  

Herschikking sociale strata en deblokkering van de Arbeidsmobiliteit

De Inrichting van de samenleving is een mate van beschaving

Kinderen in Armoede

Al jaren gaan er miljoenen naar de gemeenten. Dit geld moet nu op rijksniveau worden geoormerkt.: uitsluitend bestemd voor kinderen in armoede.

Het geld moet besteed worden naar bestemming en ten goede komen aan de juiste doelgroep. Dit kan niet aan de vrije beleidsruimte van de gemeenten worden overgelaten. Interventie in de decentralisatie is urgent.

Het is zaak om het verschil tussen ‘rijke’ gemeenten en ‘arme’ gemeenten te nivelleren; per gemeente moet hetzelfde voorzieningenniveau voor kinderen in armoede worden  gegarandeerd, wellicht a.d.h.v. een verdeelsleutel of naar rato.

In deze context is het zaak om maatschappelijke initiatieven (‘warme winterjassen voor kinderen in armoede’) te voorkòmen.

Schuldhulpverlening

Door de bank genomen zijn de zwakkeren in de samenleving oververtegenwoordigd, waar het om schulden gaat. Het idee van een pauzeknop of uitsteltermijn staat haaks op dat waar de meeste schuldenaren gebrek aan hebben: tijd. Tijd is eerder nog dan geld het schaarse goed. Een Raad van Schulden zou zowel bestaande , als ontwerp  wet-en regelgeving kunnen screenen op het risico van het ontstaan van schulden.

Alvast dank voor uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet.

plaats  Den Haag                                                                    handtekeningen

______________________________                                    __________________________

Kees Berenbak                                                         Tom Nathans

De Buurt Bestuurt                                                  De Buurt Bestuurt

e-mailadres info@debuurtbestuurtlaak.nl

website de buurt bestuurt laak

facebook : vrienden van de buurt bestuurt laak

bijlagen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.