Het burgerperspectief als hoeksteen van de democratische rechtsstaat.

De burgers van Nederland worden vrij geboren en blijven dit. Tekstvoorstel De Buurt Bestuurt – regeerakkoord Burgerperspectief: Nederland is een democratische rechtsstaat, die voortdurend onderhoud vergt. Dit vraagt ook om waakzame en weerbare burgers. De democratische rechtsstaat creëert de beste impuls voor het bestaan als burger en is de uitdrukkingsvorm van de onderlinge verbondenheid van alle burgers. Het burgerperspectief is de hoeksteen van de democratische rechtsstaat. Het kabinet erkent het burgerperspectief als grondslag van het beleid en de wettelijke regels. Het burgerperspectief is ook instrument voor herijking van bestaand beleid. In elk voorstel moet herkenbaar zijn vermeld welke alternatieven vanuit het burgerperspectief zijn onderzocht. Deze beleidsvoorwaarde moet ook gelden voor beslissingen die afbreuk zouden kunnen doen aan het burgerperspectief. Wij maken met dit uitgangspunt van het regeerakkoord onze democratische rechtsstaat ook weerbaarder.We onderkennen de kansen en bedreigingen van het burgerperspectief.Vanuit het burgerperspectief moet de burger de ruimte hebben voor eigen initiatieven. Het is belangrijk dat burgerinitiatieven niet alleen aanvullend zijn op beleid, maar ook delen van beleid kunnen overnemen. Het kabinet erkent en respecteert de gelijkwaardigheid van burgerinitiatieven. Voor de korte termijn bevordert het kabinet daarom de totstandkoming van een wettelijke regeling die algemene bepalingen bevat die initiatiefnemers faciliteren en hun rechtspositie versterken. Het recht van initiatiefnemers op toegang tot het bestuur wordt daarmee juridisch steviger verankerd. Met deze wettelijke regeling worden ook waarden als democratische legitimatie, verantwoording afleggen aan de gemeenschap, transparantie en rechtsbescherming geadresseerd. Waarborgen van het burgerperspectief ook in tijden van crisis en pandemie vraagt om planmatig en empathisch denken van de overheid en de serieuze optie van getrainde burgers, waarvan de expertise bij grootschalige incidenten kan worden ingeroepen. In de verhouding tussen burger en overheid is de overheid te vergelijken met een jonglerende koorddanser. Als (onvoorziene) ontwikkelingen het maatschappelijk evenwicht verstoren, moet de overheid zowel blijven jongleren, als op het koord een nieuwe balans vinden. De burger verdient een betrouwbare overheid. De verhouding tussen burger en overheid moet er een zijn van wederzijds vertrouwen.Het is ook uit historisch oogpunt juist, om het burgerperspectief in ere te herstellen.Sinds het begin van de geschiedenis van de moderne democratie met de “Verklaring der Rechten van den Mensch en van den Burger,” uitgevaardigd op 31 januari 1795 in Den Haag door de Provisionele Representanten van het Volk van Holland, heeft de Nederlander een hang naar vrijheid en democratie vertoont. Door het burgerperspectief in de Grondwet te verankeren, waarborgt het kabinet de democratische rechtsstaat. Het kabinet doet daartoe in deze regeerperiode voorstellen. Voorgesteld wordt om artikel 1 van de Grondwet aan te passen. Aan de tekst van dit artikel wordt als eerste volzin toegevoegd: De burgers van Nederland worden vrij geboren en blijven dit.Talent en creativiteit van de burger mogen geen belemmering ondervinden van het systeemdenken van de overheid. Politiek is oorspronkelijk bedoeld als verbinding en moet die betekenis terugkrijgen.

Voetnoot burgerperspectief als gebruikt in de betekenis van de kamerbrief van de minister-president van 15 januari 2021, onder 5. Wet- en regelgeving en de menselijke maat (Kamerstuk 35510 POK nr.4)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.