OPEN BRIEF AAN DE BURGERS-BEWONERS CC de heren informateurs, J.W. Remkes en W. Koolmees

Onderwerp: Formatie voor de burgers-bewoners: geen tijd meer voor experiment

De Buurt Bestuurt vindt het de hoogste tijd voor een Open Brief aan de burgers-bewoners.Ons motto is niet ‘zeggen wat de burgers-bewoners denken’, maar ‘doen wat de burgers-bewoners willen’, Dit ‘willen’ heeft de bandbreedte van dat wat burgers-bewoners noodzakelijk vinden, via wat voor de burgers-bewoners noodzakelijk is, tot wat voor de burgers-bewoners noodzakelijk wordt gevonden.Wat opvalt is, dat ‘de formatie’ nauwelijks in het nieuws is. De verklaring is simpel: Er is geen nieuws. De duur van de formatie is het zeker teken, dat de burgers-bewoners niet serieus worden genomen. Met als gevolg dat de burgers-bewoners zich afkeren van de politiek. Ook schiet deze formatie tekort in meerwaarde voor de lokale democratie, terwijl de gemeenteraadsverkiezingen al in het vizier komen.De formatiepartijen laten zich zogenaamd onder druk zetten door deze gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.Daarmee blijft voor de kwetsbare bewoners in de zwakke wijken de achterstelling, het gebrek aan kansen en het risico van bedreigingen recht overeind.Burgerperspectief betekent ook de burgers-bewoners hun weg te laten vinden in de democratie. Democratie is bij uitstek het speelveld van de burgers-bewoners.Een cultuur van periodieke afrekening d.m.v. verkiezingen zet de burgers-bewoners juist op afstand van het openbaar bestuur. Dat gaat de democratie niet meer redden.Er is maar één alternatief: de burgers-bewoners moeten op voet van gelijkwaardigheid (kunnen) meebesturen.Dit betekent voor de burgers-bewoners commitment, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de buurt en de wijk. Aan de kant van het openbaar bestuur betekent dit een systeem van permanente politieke verantwoording naar de burgers-bewoners toe.De urgentie tot een andere bestuurscultuur wordt van origine aangejaagd door de structurele, maatschappelijk cruciale misslagen van het (openbaar) bestuur.Deze ongebreidelde botviering van het overheidsperspectief heeft gelijk een pandemie verwoestend uitgewerkt voor twee generaties.Vanuit het Burgerperspectief komt daarom aan de burgers-bewoners ook een prominente plaats toe in het politiek debat. Breeduit zittend op de puinhopen burgers-bewoners vragen langs te komen, met het beeld van tien jaar lang in die puinhopen graaiende moeders en kinderen op ons collectieve netvlies. En die burgers –bewoners, met het etiket ‘gedupeerde, te laten vertellen hoe het beter kan.Dèze aanpak van de formatiepartijen kan zonder oplossingen van die puinhopen niet serieus worden genomen.De burgers-bewoners hebben gebruik gemaakt van hun democratisch stemrecht.Maar er is geen sprake van een transparante verantwoording van het verloop van de formatie naar de burgers-bewoners toe. De persconferenties van de informateurs kunnen niet daarvoor doorgaan.Ook kunnen taalzwakke burgers-bewoners deze informatie niet volgen.Laat staan dat de burgers-bewoners intensief bij de formatie worden betrokken.Dat de informateurs geen einddatum van het formatieproces willen noemen, getuigt van een onvolwassen omgang met de media en suggereert dat het nieuwe normaal een cultuur is, die gekenmerkt wordt door bang zijn. En dat terwijl de media en de democratie nauw met elkaar verweven zijn. Wel is het de vraag, of de media de voor de burgers-bewoners juiste vragen stellen aan de informateurs. En deze einddatum is nu juist het enige concrete , waaraan de burgers-bewoners houvast zouden hebben, om perspectief te houden op de verbetering van hun eigen situatie.De verhoudingen in het sociale verkeer zouden beheerst worden door beduchtheid.De burgers-bewoners missen daardoor de aansluiting bij de democratische rechtsstaat.Een dun regeerakkoord zou volgens de formatiepartijen het beste zijn voor de politiek en de samenleving. Het risico is dan dat er een vrij groot aantal dingen niet in zullen staan.De Buurt Bestuurt wil zeker stellen, dat het verankeren en waarborgen van het Burgerperspectief, juist ook in tijden van crisis en pandemie, in het regeerakkoord wordt opgenomen.Om die reden doen wij voor het onderwerp ‘Burgerperspectief’ een tekstvoorstel voor het regeerakkoord 2021-2025.Wij houden u wèl op de hoogte

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.