De Buurt Bestuurt achter de schermen en in de spotlights

Niks gedaan? Niks gezegd

De Buurt Bestuurt is actief in Laak, een zwakke wijk met kwetsbare burgers-bewoners. Het zijn onze burgers-bewoners, het Burgerperspectief is leidend.

De Buurt Bestuurt achter de schermen en in de spotlights

Niks gedaan? Niks gezegd

De Buurt Bestuurt is actief in Laak, een zwakke wijk met kwetsbare burgers-bewoners. Het zijn onze burgers-bewoners, het Burgerperspectief is leidend.

Hoe zijn wij De. Buurt  Bestuurt geworden/hiertoe gekomen

Ervaringen die ons daarvoor hebben voorbereid, ons daarvoor geschikt hebben gemaakt ; persoonlijk verhaal;

(boek  Van A Naar B Jeroen van der Veer) ESSA: elimineren, simplificeren, standaardiseren, automatiseren ; elimineren (= wegstrepen) en innoveren: onder druk creatief; druk maatschappelijke verantwoordelijkheid; jezelf onder druk zetten;

Commitment: continu ‘aanstaan’; soms is de prijs hoog;

Trigger: wij willen iets doen Hoe dan? (boek) Inspirator Ferenc Vandamme;

VERBINDING. Wat urgent is en belevingswereld van onze burgers-bewoners. Spanningsvelden;

Flexibel, herpositioneren: Van Actiemodel naar Balanceermodel

Staan voor je zaak, ook als het tegenzit.

Civil Care Services

 Onze burgers-bewoners verdienen het grootste respect dat zij op eigen kracht commitment hebben weten te organiseren van het college van B & W en de raad met Laak. Dit commitment wordt uitgedrukt in het aangescherpte Actieplan Laak/Uitvoeringsplan. De Buurt Bestuurt heeft het Actieplan Laak, met de door onze burgers-bewoners van Laak bepaalde prioriteiten, opgepakt als een kans op echte verandering.

De Buurt Bestuurt heeft dat gevoel omgezet in commitment om dit Actieplan Laak bestuurlijk-politiek op de rails te krijgen ,o.m. hebben wij ingesproken in de raad.

Daar waar onze burgers-bewoners op grotere afstand staan van hun belang’ – het heeft een ondergeschikte plaats in hun belevingswereld -, neemt De Buurt Bestuurt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is m.n. het geval als het om de gezondheidszorg in de wijk gaat.

Het is de verdienste van De Buurt Bestuurt dat ‘gezondheid’ als prioriteit 9  is opgenomen onder de prioriteiten van dit Plan. Daarmee profiteert ‘gezondheid’ ook van de voor dit  Actieplan als extra prioritaire aanpak beschikbaar (gestelde) gelden.  Vanwege dwarsverbanden met andere terreinen, zoals toereikend budget en voorzieningen, armoede en adequate huisvesting is ‘gezondheid’ het centrale thema in de wijk. De Buurt Bestuurt trekt zich de gezondheidsverschillen met betere wijken aan (korter leven in goede gezondheid en het recht van burgers-bewoners op perspectief, escape.

De Buurt Bestuurt heeft in deze context consistent het belang van preventie geaccentueerd, bijv. vorm te geven als een preventiespreekuur bij 50+ complexen. het voorkomen van complexe zorgvragen mee te nemen in levensloopbeleid met fasen indeling. In een zwakke wijk als Laak is krachtige basiszorg het enige instrument om onze burgers-bewoners met meervoudige problematiek te kunnen ondersteunen, en door te verwijzen. En er zijn veel van die burgers-bewoners in Laak.

Schematisch

 1. In kaart alle organisaties in Laak op het gebied van samenlevingsopbouw. Hieronder zijn een aantal door de gemeente gesubsidieerde instellingen te vinden. Ook de grote welzijnsorganisaties en additionele welzijnsorganisaties. Er is sprake van een juridische hoofdstructuur;
 2. Alles wat onder 1 valt is niet De Buurt Bestuurt.

Wij, Kees Berenbak en Tom Nathans zijn De Buurt Bestuurt. De Buurt Bestuurt is een kleinschalige organisatievorm van natuurlijke personen. De reden dat De Buurt Bestuurt geen  juridische constructies kent is (om)dat zo’n structuur stagnerend en beklemmend werkt en onze actieve burgers-bewoners invalideert.

De Buurt Bestuurt opereert in het stadsdeel Laak, belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij. Niet alles wat in wijk en buurt speelt is politiek. Zich verhouden tot systemen gaat verder dan een politieke partij. Ons DNA is de sociale verbinding in brede zin met onze burgers-bewoners. De Buurt Bestuurt ontvangt geen subsidie maar houdt zijn eigen broek op. De Buurt Bestuurt acteert op urgentie, resp. op maatschappelijke en bestuurlijk-politieke veranderingen die het belang van onze burgers-bewoners (kunnen) raken. De Buurt Bestuurt is niet een statisch maatschappelijk gegeven, maar wij zijn wendbaar en zullen ons  herpositioneren al naar gelang de actuele situatie daar om vraagt.

In de ogen van het stadsdeel Laak, het stadhuis, het college van B & W en de raad is De Buurt Bestuurt een volwaardig gesprekspartner, die je serieus neemt, waar het om onze burgers-bewoners gaat. Onze relatie berust op vertrouwen. Wij hebben naamsbekendheid, een goede pers en voldoende krediet om voor onze burgers-bewoners te kunnen betekenen. Dit speelt m.n. als het lastig wordt en het op het nemen van eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid aankomt.

voorbeeld

Corona : testen en vaccineren

Motief van De Buurt Bestuurt voor betrokkenheid bij onze burgers-bewoners in Coronatijd is de druk die wij voelden van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers-bewoners in zwakke wijken. Wij stonden vanaf dag 1 stil bij de vraag, wat de maatschappelijke gevolgen van Corona voor deze groep zouden zijn. Dat betekende dat De Buurt Bestuurt zich heeft geherpositioneerd en zijn stinkende best heeft gedaan, ongeacht of openbaar bestuur of gemeente wel hun ‘ding’ deden. De Buurt Bestuurt heeft ook veelvuldig ‘online’ ingesproken. Achtergrond is geweest, dat De Buurt Bestuurt al in de testfase ernstig geconfronteerd werd met acute Covid infectie problematiek; mensen vochten op de pre-IC voor hun leven. Met bezoeken aan het Ziekenhuis heeft De Buurt Bestuurt toen ook een persoonlijk risico genomen. Dit heeft de motivatie en het nemen van verantwoordelijkheid van De Buurt Bestuurt mede bepaald. De Buurt Bestuurt heeft de zorg ontzorgd, bijvoorbeeld met de testbus in de wijk en de organisatie van alle communicatie voor onze burgers-bewoners daar omheen. Toch is ons gebleken dat er geen rol werd gezien voor actieve burgers-bewoners, dat hun signaalfunctie niet serieus werd genomen en dat zij niet werden gemobiliseerd. Er was zelfs geen wekelijks call gesprek aangepast aan de omstandigheden. Tijdens de acute fase, is er nauwelijks  overleg geweest wat betreft observaties van derden, mensen die het veld kennen. Er was nauwelijks besef of belangstelling of alle kwetsbare burgers-bewoners wel werden bereikt met informatie en voorlichting. Dit heeft (om te beginnen) geresulteerd in een vaccinatie percentage van 39% in Laak. Prioriteiten werden achteraf gesteld.

Het feit dat de actieve burgers-bewoners in de wijk niet voor een Corona evaluatie zijn benaderd is kenmerkend voor de geinvalideerde  zelfreflexie van het openbaar bestuur.

De Buurt Bestuurt kan een groot netwerk inzetten. Dat komt neer op duwen, sleuren en trekken achter de schermen;.altijd naast mensen staan;

 Overigens opereert De Buurt Bestuurt volkomen zichtbaar ‘en plein public , transparant en zorgvuldig met een consistent verhaal. Zowel onze acties , als onze visie publiceren wij standaard op onze facebook pagina Vrienden van De Buurt Bestuurt Laak, resp. incidenteel op onze website.

De commitment van De Buurt Bestuurt is continu. Dit heeft een brede scope.

Anders dan de onder 1 aangeduide organisaties is De Buurt Bestuurt een organisatievorm met een lerend vermogen. Wij delen voortschrijdend inzicht en kennis met onze burgers-bewoners , resp. wij wenden dit aan om nog beter voor hen te kunnen betekenen.

Programmatisch en methodisch laat De Buurt Bestuurt zich inspireren door het zgn. Balanceermodel. Dit is ontwikkeld door (een docent van) de afdeling bestuurskunde van de HHS op basis van actieonderzoek in Laak. Kort gezegd heeft dit model kleinschalige organisatievormen gestimuleerd, waarin burgers-bewoners naar vermogen en naar omstandigheden kunnen deelnemen aan activiteiten die hun belang raken. Hun commitment is daarbij maatgevend. De Buurt Bestuurt heeft samen met onze burgers-bewoners in voorkomend geval de figuur ontwikkeld van 1) oprichting van een bewonersinitiatief van bij hun belang betrokken burgers-bewoners 2) onmiddellijke overdracht aan onze burgers-bewoners, 3) ondersteuning van dit initiatief ‘op de flanken’ tot aan het gaatje.  Zo’n bewonersinitiatief kent ook een kennisinfrastructuur.   Op zo’n bewonersinitiatief kunnen andere partijen aansluiten, mits met behoud van kleinschaligheid: bijv. een individuele politicus, raadslid, welzijnsprofessional, opbouwwerker, journalist, (gemeente)ambtenaar, met als resultaat slagvaardigheid en profijt van diverse netwerken.

Wijkschouw Laak en  ‘De Raad in de Stad’

De Buurt Bestuurt verwacht commitment met onze burgers-bewoners in Laak van raadsleden en geïnteresseerde partijen, als zij onder onze auspiciën op de fiets een tour maken door de wijk in de context van de Wijkschouw Laak. In deze Wijkschouw komen thema’s aan de

orde als armoede, gezondheidszorg in de wijk, vitaliteit en mobiliteit en veilig wonen. Deze Wijkschouw is mogelijk dankzij onze goede contacten met partnerorganisaties in de wijk , zoals st HARLIN en HVVLaakkwartier. Deze Wijkschouw is de eigen draai die De Buurt Bestuurt heeft gegeven aan ‘De Raad in de Stad’.   

De eerstvolgende Wijkschouw Laak , met als deelnemers twee leden van het wijkpreventieteam gezondheid,  staat gepland voor vrijdag 10 november as. Dit team gaat zich inzetten voor Laak.

Activiteitenoverzicht 2014 tot heden De Buurt Bestuurt

Een greep

I. organisatie

 1. Congressen en bijeenkomsten over de volgende thema’s:
 2. Right to Challenge , de kracht vanuit de bewoners;
 3. Zorg, woonveiligheid en groen, dat wat bewoners (verondersteld) het belangrijkst vinden in hun buurt/wijk;
 4. Mobiliteit vraagstukken ,realiseren van de Deelauto.
 5. Zorgcoöperatie , een les in innoveren in de zorg en maatwerk op locatie;
 6. Periodieke afstemmingsgesprekken met raadsleden o.m op thema;

2.Weerbaarheidsbijeenkomsten voor senioren sociale vaardigheden babbeltrucs  : trainen met echte acteurs;

3.Vuurwerkshow Laakhavens 2017 – 2018, pilot op wijkniveau met de beste experts van Nederland; afgelast wegens extreem weer;

4.Bewonersinitiatief ‘doorstart Vuurwerkshow Laak 2018 -2019’, een vergunningsplichtig evenement op stadsdeelniveau met commitment van alle experts.

Noodzaak van aanvullende financiering. Raadpleging wensen bewoners. Als gevolg van die raadpleging afgeketst;

    5. Preventie Oud & Nieuw; scholen en ambulancedienst

      Excursies naar de ambulancedienst en

      de meldkamer. Meer begrip/respect  voor  hulpverleners;

6.Eerste verkiezingsdebat met een thema

Laak gemeenteraadsverkiezingen 2018, uitdaging voor gemeente en politiek vanuit de invalshoek democratie en met als doel de burgers-bewoners meer inzicht te geven;

7.Bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’, het scheppen van een onderhandelingsklimaat waarin nieuw, onafhankelijk onderzoek haalbaar is en meer aandacht voor de belasting van de burgers- bewoners, zowel financieel, als qua gezondheid;

8.Bewonersinitiatief’ Zorg om Laakweg’, de ongerustheid en onzekerheid van de burgers-bewoners delen over het risico van de 150 kv ondergrondse hoogspanningskabel voor de volksgezondheid. Druk op het College B & W voor urgent onderzoek op locatie op advies experts. Substantiele bijdrage aan het advies over een nieuw Voorzorgbeleid Gezondheid en Hoogspanning en bestuurlijk-politiek vervolgtraject;.

9.Bewonersinitiatief ‘doorstart Vuurwerkshow Laak 2018 -2019’, een vergunningsplichtig evenement op stadsdeelniveau met commitment van alle experts.

Noodzaak van aanvullende financiering. Raadpleging wensen burgers-bewoners. Als gevolg van die raadpleging afgeketst;

10. Corona testbus Laak en communicatie rondom dit experiment (meertalig, laaggeletterd, niveau Nederlands tweede taal); flyers deels voor eigen rekening;

11. stadsconferentie PvdA: programma-onderdeel De Buurt  Bestuurt met o.m. Trekweg complexen in slechte staat, , armoede, schaamte en maatschappelijke verantwoordelijkheid;

12. AED/reanimatie cursussen volgens de Richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad  / voor de burgers-bewoners;

13. Theatervoorstelling ‘Helderman’ rondom dementie, die burgers-bewoners (ervaringsdeskundigen) en professionals met elkaar heeft verbonden, solovoorstelling van de acteur Thomas Borggrefe in het Laaktheater in Laak;

       II. deelnemingen

 1. Veiligheidsoverleg  EK en WK 2022

  De Buurt Bestuurt met bewoner Jonckbloetplein met Bureau Laak en afdeling veiligheid stadhuis;

 • Trekweg complex

Burgers-bewoners wonen al jarenlang in slechte woonomstandigheden, dringend, gevaarijk en ongezond

Op instigatie van de wethouder Wonen, Martijn Balster, heeft de woningcorporatie Hofwonen De Buurt Bestuurt gevraagd om werkendeweg te onderzoeken, of wij voor de burgers-bewoners zouden kunnen betekenen in de context van het besluitvormingsproces van Hofwonen, of, het besluit eenmaal genomen zijnde, in het verdere traject tussen gemeente en Hofwonen.

3.Prioriteit 9 Gezondheid (actieplan: De Buurt Bestuurt neemt in de context van deze prioriteit deel aan het overleg met het stadsdeel en de GGD/ het wijkpreventieteam gezondheid, hoe de gezondheidszorg in de wijk voor onze burgers-bewoners bereikbaar en toegankelijk kan zijn.;

 •  

15 maart 2014 heeft De Buurt Bestuurt een symposium georganiseerd over zorg die terug moet in de wijk. Toen met de voorzienbare en al ervaren gevolgen naar aanleiding van Decentralisatie is uiteindelijk de bron van de De Buurt Bestuurt ontstaan. De afstand tussen burgers werd pijnlijk zichtbaar, met alle gevolgen van dien. Tot op vandaag zetten wij daarvoor in, en vragen aandacht daarvoor. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om dit nader toe te lichten wat betreft casuïstiek. Hulpverleners die in de eerste lijnzorg werken/of over competenties beschikken zien deze verandering als eerste  in de waarneming.     

Voorbeeld actuele casus : FNV is drie jaar geleden benaderd door De Buurt Bestuurt dat de FNV in een wijk als Laak zichtbaar en actief  moet worden, dat de gang voor de bewoners naar het FNV kantoor aan de Herengracht een belemmering is.  de afgelopen 3 jaren heeft de De Buurt Bestuurt op indringende wijze aandacht daarvoor gevraag in diverse overleggen. Het proces verloopt uiterst moeizaam om iets concreet iets van de grond te krijgen. De vraagstelling van De Buurt Bestuurt is het simpel en praktisch, spreekuur bij stichting Harlin, de sociale voedselbank voor burgers-bewoners van de Molenwijk in de armoede, over inkomen en hoe dat te verkrijgen, een loopbaan coach, voor adviezen. Dit proces duurt nu al drie jaar. De laatste ontwikkelingen zijn dat het de bedoeling is dat de FNV (inderdaad) zo’n project bij Harlin gaat opzetten.

Kees Berenbak en Tom Nathans

De Buurt Bestuurt