Civil Care Service (CCS) Van levensbelang voor de burger

Bij grote incidenten, calamiteiten en (on)voorspelbare situaties van klimaatverandering is de burger de eerste 72 uur op zichzelf aangewezen.

Doet zich zo’n grote ramp voor dan zijn tijdens de eerste fase van zo’n ramp mensen op zichzelf aangewezen. Dit laatste is het signaal uit de kringen van de reguliere crisisorganisaties, dat hiermee met de burgers wordt gedeeld.

Dit signaal versterkt de boodschap van Lieshout, brandweercommandant Veiligheidsregio Amsterdam. Maar de overheid deelt informatie over Veiligheid niet met de burgers en betrekt hen daar niet bij.

De voorbereidingen zouden op orde zijn. Burgers zouden zich ten onrechte zorgen maken. Maar het risico van de op zichzelf aangewezen burger moet serieus worden genomen. Zo niet, dan is in elk scenario de burger het enige slachtoffer.

Een Tweede Kamerlid heeft trouwens onlangs vanuit een met De Buurt Bestuurt gedeeld besef van urgentie ons benaderd over het onderwerp  ‘Veiligheid’.  In het algemeen echter, hebben zulke toekomstscenario’s bij de politiek geen prioriteit, wellicht bij gebrek aan de noodzakelijke kennis.

Het vooruitzicht van politiek die weer excuses maakt en door het stof gaat?

Dàt laat De Buurt Bestuurt zich niet gebeuren.

Het is de hoogste tijd voor de Civil Care Service (CCS)

De CCS moet als volgt vorm krijgen.

De burgers dienen over bevoegdheden te beschikken Dit moet de overheid faciliteren. Net als uitrusting, training en oefening van de burgers.

Op wijkniveau door middel van bijvoorbeeld samengestelde CCS- wijkteams. Als basis dient de functie van bedrijfshulpverlener(bhv’er) of vergelijkbare functie als de bhv’er, plus extra aanvulling zodat die kan functioneren onder moeilijke omstandigheden. Op regionaal niveau worden de burgers onder de Veiligheidsregio’s gebracht.

Op landelijk niveau behoren de burgers te worden opgenomen in de centrale aansturing, als onderdeel van de hulpverlening. 

De Buurt Bestuurt vertrouwt de burgers. Maar vertrouwt de overheid de burgers wel?  In de afgelopen Coronacrisis hebben de burgers wel zelf het initiatief genomen voor solidariteit, als een ding van de burgers, niet van de overheid.

De overheid moet maar laten zien dat zij hun stinkende best (willen)doen voor Veiligheid. Dat vraagt om vernieuwing in de organisatie van Veiligheid. Nu! Die vernieuwing moet ook tot uitdrukking komen in de CCS als nieuwe noodzakelijke structuur. Financiering van een organisatie als de CCS zou uit de Algemene Middelen betaald moeten worden.

Als het er echt op aankomt is het onvermijdelijk dat de overheid en de burgers zij aan zij met elkaar optrekken.

Dat vraagt om onderling samenwerkende en medeverantwoordelijke burgers, net zoals zij vroeger de veiligheid voor de burgers organiseerden. Veiligheid moet altijd op alle niveaus met de burgers verbonden worden. Herinrichting van het openbaar bestuur als een vorm van meebesturen door de burgers is onvermijdelijk. Op voet van medezeggenschap met de nodige bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Die medezeggenschap krijgt vorm in de Wijk OR, met budgetrecht voor Veiligheid (bijv. AED’S), met de stadsdeelwethouder als politiek bestuurlijk verantwoordelijke.

Het is de bedoeling dat de stadsdeelwethouder fungeert als crisismanager. Dit kan door aan de stadsdeelwethouder de hoedanigheid van wethouder Veiligheid en van voorzitter van de Veiligheidsregio toe te kennen.

Kees Berenbak en Tom Nathans

De Buurt Bestuurt

Betreft brief aan de Raad

Beste raadslid,

De Buurt Bestuurt dankt u voor uw bereidheid om deel te nemen aan het Verkiezingsdebat 2022.
Dat stond gepland voor woensdag 16 februari as.

Evenwel, wij hebben grondig met het Laaktheater afgestemd over de locatie van het debat.
Vanwege de massaal oplopende besmettingen, – het Laaktheater is daarmee ook zelf bekend – , kunnen wij geen veiligheidsgarantie geven.
De Buurt Bestuurt neemt zijn verantwoordelijkheid.
De conclusie kan geen andere zijn, dat het Verkiezingsdebat 2022 op de locatie van het Laaktheater geen doorgang kan vinden.
Ook is er in onze optiek geen haalbaar alternatief denkbaar.
In een wijk als Laak gaat het om de fysieke ontmoeting, het debat face to face, van de burgers-bewoners met ‘hun’ politici.
Technische hulpgrepen zijn slechts aanvullend bedoeld.

De Buurt Bestuurt vindt deze uitkomst wel een klap voor de Democratie en een gemiste kans voor de burgers-bewoners.

Wellicht, dat wij in betere tijden wederzijds voor elkaar zullen kunnen betekenen.

Alvast dank voor uw welwillende medewerking,

met vriendelijke groet,

Kees Berenbak en Tom Nathans
De Buurt Bestuurt

Betreft brief aan minister E kuipers

De heer Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5

2511 VX  Den Haag

Onderwerp: Volksgezondheid

Geachte heer Kuipers,

De Buurt Bestuurt feliciteert u met uw benoeming en prijst de burgers-bewoners gelukkig met een minister, die zichzelf weer kwalificeert als ‘Minister van Volksgezondheid’. Volksgezondheid strekt zich ook uit over belendende percelen van collega bewindspersonen. Wij verwijzen u ook naar de toelichting.

In uw visie zullen ‘wij’ met Corona moeten leren leven. Met uw uitspraak wordt Corona gepositioneerd als maatschappelijk vraagstuk. Maar dat was van meet af aan het geval!

De Covid 19 crisis heeft als alibi gediend om niets te doen aan de maatschappelijke realiteit op en na februari 2020 : burgers-bewoners op achterstand qua Volksgezondheid. Er is echter geen crisis nodig voor de juiste maatschappelijke duiding.

De Buurt Bestuurt opereert vanuit het Burgerperspectief belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak in Den Haag.

Ons motto is verbinden.

De Buurt Bestuurt heeft al in 2020 voorzien, dat de burgers-bewoners niet een toekomst zonder Corona in het vooruitzicht kon worden gesteld.. Coëxistentie met een virus als Corona stelt nu nieuwe eisen aan de samenleving. Maar herinrichting van de samenleving kan niet langs medische lijnen.

Burgers-bewoners, die qua gezondheid, behuizing en inkomen al langdurig op achterstand stonden vóór Corona, staan nog steeds achteraan als het gaat om Corona vaccineren (1e, 2e, booster) in de wijk. Hun aandeel in de Volksgezondheid is zo bescheiden, dat zij korter leven. Dit is onacceptabel vanuit het oogpunt van beschaving en dient vertrek- en aanhaakpunt van beleid te zijn.

Mede in deze context dringt De Buurt Bestuurt er bij u op aan , om voor gezondheidscrises een andere organisatie op te zetten dan de GGD, t.w. één die werkt onder voldoende democratische controle. De burgers-bewoners verdienen beter.

De Buurt Bestuurt ziet de noodzaak van een Masterplan Volksgezondheid met

grof werkende beleidsinstrumenten, waarmee de doelstellingen van Volksgezondheid sneller kunnen worden behaald.  In deze context zou ‘bevoordelen ‘ van ‘burgers-bewoners in een (langdurige) achterstandspositie overigens hooguit neerkomen op ‘gelijktrekken’. Omdat er nu geleverd moet worden draagt De Buurt Bestuurt, temeer vanwege de korter dan normaal resterende regeerperiode, met de volgende voorstellen bij aan het welslagen van uw onderneming.

Voorstellen De Buurt Bestuurt

*PROFIELEN

het profiel van ‘de burger-bewoner met achterstand in Volksgezondheid’ maakt vanwege de verwante kenmerken een generale aanpak mogelijk.

* EXITSTRATEGIE

de burger-bewoner uit de achterstand; geen ‘surplace’ investering, tijdelijke maatregel.

Toelichting

De trein van de vernieuwing rijdt, het is nu zaak om er op te springen

Dat beleid inzake Volksgezondheid naar zijn aard structureel is en langjarig in uitvoering mag geen alibi zijn om het nog kalm aan te doen. Maatwerk mag geen alibi zijn voor uitgestelde actie. Empathie mag geen obstakel zijn voor pragmatisme.

De Buurt Bestuurt heeft op 15 maart 2014 het symposium ‘de zorg terug in de wijk’ in Laak georganiseerd, omdat De Buurt Bestuurt enkele jaren daarvoor de problemen, die de decentralisatie zou oproepen, al zag aankomen, daarom is het idee toen ontstaan om een zorg/logeerhuis in de wijk Laak te realiseren

In wijken als Laak is sprake van een complexe situatie van burgers-bewoners met een grote diversiteit , wat onder bepaalde omstandigheden zelfs heeft geresulteerd in een ‘eigen’ gezondheidszorg. M.n. laag opgeleide mensen, laaggeletterden, arbeidsmigranten, status- en dak –en thuislozen en slecht geregistreerde mensen hebben, mede vanwege hun wantrouwen in de overheid, minder kans (gehad) op adequate (medische) bescherming. Deze burgers-bewoners mogen niet de dupe worden van gemanipuleerde zelfredzaamheid. Daartoe ontbreken hen eenvoudigweg de vaardigheden en competenties

De Buurt Bestuurt heeft op wijkniveau ervaren, dat de GGD vergeten lijkt te zijn voor wie zij werken, nl. de burgers-bewoners. Deze organisatie is, de uitvoerende medewerkers niet te na gesproken, op bestuurlijk niveau er een van procesdenkers. In onze optiek is ook geen sprake van een lerende organisatie. Voorgaande wordt het best geïllustreerd met het volgende.

Alleen dankzij de ‘stinkende best’ van De Buurt Bestuurt is het gelukt om een (mobiele) Corona testlocatie in de wijk (Laak) te krijgen. Voor een Corona vaccinatie locatie in de wijk konden wij weer van voren af aan beginnen. Als er al prikbussen waren, werd dit instrument niet bij voorrang in Laak ingezet. Inmiddels, een eeuwigheid later, nog vóór de booster, heeft de GGD Haaglanden erkend dat fijnmazig prikken in de wijk het verschil kan maken. Na de schrikbarende vaccinatiepercentages, met voor Laak 39% en de ‘goede’ wijken 70-75%, zijn geen nieuwe percentages bekend geworden. Zulke informatie dient overigens met de burgers-bewoners te worden gedeeld. Zij hebben hun aandeel in/aan deze realiteit. Terwijl deze achterstand nog voluit speelde is de booster van start gegaan. De complexe gezondheidssituatie, met grote maatschappelijke impact, is voor veel burgers-bewoners niet meer te overzien.

De inrichting van de samenleving is een mate van beschaving

Alvast dank voor uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet.

plaats  Den Haag                                                                    handtekeningen

______________________________                                    __________________________

Kees Berenbak  & Tom Nathans

De Buurt Bestuurt                                                 

e-mailadres info@debuurtbestuurtlaak.nl

Brief aan de minister van armoede Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

t.a.v. mevrouw Carola Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

Postbus 90801

2509 LV  Den Haag

Onderwerp: Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

Geachte mevrouw Schouten,

De Buurt Bestuurt feliciteert u met uw benoeming en prijst ‘de kinderen in armoede’ daarmee gelukkig.  Wij verwijzen u ook naar de toelichting.

Uit eigen wetenschap is ons bekend dat dit aandachtsgebied uw hart heeft.

Ging het in 2017 om het aantal van 400.000 kinderen in armoede, volgens onze informatie zou het inmiddels gaan om 500.000 kinderen in armoede.

De Buurt Bestuurt opereert vanuit het Burgerperspectief belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak in Den Haag.

Onze programmatische grondslag is verbinden.

In onze optiek is er een Masterplan Armoede nodig.

U  heeft zich uitgesproken over hoe armoede doorwerkt in en vanuit de belendende percelen van uw collega bewindspersonen.

Armoede kan bijv. ernstige gevolgen hebben zowel voor de fysieke, als de mentale gezondheid.

Voor de burgers-bewoners is één portefeuille voor armoedebeleid en schuldhulpverlening een grote stap vooruit.

U bent coördinerend bewindspersoon. Neem de regie!

De trein van de vernieuwing rijdt, het is nu zaak om er op te springen

Dat armoedebeleid naar zijn aard structureel is en langjarig in uitvoering mag geen alibi zijn om het nog kalm aan te doen. Omdat er nu geleverd moet worden draagt De Buurt Bestuurt, temeer vanwege de korter dan normaal resterende regeerperiode, met de volgende voorstellen bij aan het welslagen van uw onderneming

Voorstellen De Buurt Bestuur

*PROFIELEN

het profiel van ‘het kind in armoede’ maakt door de verwante kenmerken generale aanpak mogelijk. Profielen kunnen ook overlappen, bijv. met dat van ‘het kind in het kinderopvangtoeslag drama’. Ook komt het profiel van ‘de (werkende) ouder in armoede met kind’ in beeld.

*GROFWERKENDE BELEIDSINSTRUMENTEN

Zulke instrumenten betekenen sneller behalen van de doelstellingen van het armoedebeleid.. Dat het profijt ook anderen zou kunnen toevallen moet op de koop toe worden genomen.

Overigens komt ‘bevoordelen in de context van ‘achterstand’ hooguit neer op gelijk trekken. Empathie mag geen blokkade zijn voor pragmatisme

*EXIT STRATEGIE

De kinderen uit de armoede.

Geen ‘sur place’ investeringen en enkel voorzieningen van tijdelijke aard

Toelichting

U bent met uw collega van de Sp jarenlang ambassadeur geweest inzake ‘Preventie, Armoede en Sociale Uitsluiting’. Dit drieluik is op 14 april 2017 ook onderwerp van gesprek  geweest tussen u en de heren Kris van der Vlies en Tom Nathans van de Vogelbuurt Pilot (Amsterdam; Speerpunten Vogelbuurt, lijst ambities in bijlagen). 

De Buurt Bestuurt werkt op Raadsniveau intensief samen met o.a. de fractie van ChristenUnie/SGP, destijds onder huidig kamerlid Pieter Grinwis,  op thema’s die er voor de burgers-bewoners toe doen.

Maatwerk mag geen alibi zijn voor uitgestelde actie

Doorbreek afhankelijkheid van voorzieningen als de voedselbank. Stichting HARLIN (Honger, Armoe, Regio Laak In Nood) biedt daartoe een alternatief.

Regie eigen situatie volstaat niet. Echte vooruitgang is alleen mogelijk bij kansen en perspectief,  de randvoorwaarden om uit eigen kracht verder te kunnen.  

Herschikking sociale strata en deblokkering van de Arbeidsmobiliteit

De Inrichting van de samenleving is een mate van beschaving

Kinderen in Armoede

Al jaren gaan er miljoenen naar de gemeenten. Dit geld moet nu op rijksniveau worden geoormerkt.: uitsluitend bestemd voor kinderen in armoede.

Het geld moet besteed worden naar bestemming en ten goede komen aan de juiste doelgroep. Dit kan niet aan de vrije beleidsruimte van de gemeenten worden overgelaten. Interventie in de decentralisatie is urgent.

Het is zaak om het verschil tussen ‘rijke’ gemeenten en ‘arme’ gemeenten te nivelleren; per gemeente moet hetzelfde voorzieningenniveau voor kinderen in armoede worden  gegarandeerd, wellicht a.d.h.v. een verdeelsleutel of naar rato.

In deze context is het zaak om maatschappelijke initiatieven (‘warme winterjassen voor kinderen in armoede’) te voorkòmen.

Schuldhulpverlening

Door de bank genomen zijn de zwakkeren in de samenleving oververtegenwoordigd, waar het om schulden gaat. Het idee van een pauzeknop of uitsteltermijn staat haaks op dat waar de meeste schuldenaren gebrek aan hebben: tijd. Tijd is eerder nog dan geld het schaarse goed. Een Raad van Schulden zou zowel bestaande , als ontwerp  wet-en regelgeving kunnen screenen op het risico van het ontstaan van schulden.

Alvast dank voor uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet.

plaats  Den Haag                                                                    handtekeningen

______________________________                                    __________________________

Kees Berenbak                                                         Tom Nathans

De Buurt Bestuurt                                                  De Buurt Bestuurt

e-mailadres info@debuurtbestuurtlaak.nl

website de buurt bestuurt laak

facebook : vrienden van de buurt bestuurt laak

bijlagen

Aan de heren informateurs, J.W. Remkes en W. Koolmees, De Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de heren informateurs, J.W. Remkes en W. Koolmees, De Tweede Kamer der Staten-Generaal

Onderwerp: Formatie voor de burgers-bewoners: geen tijd meer voor experiment

Geachte heren Remkes en Koolmees,

De Buurt Bestuurt vindt het de hoogste tijd voor een Open Brief aan de burgers-bewoners. De Buurt Bestuurt opereert vanuit het Burgerperspectief belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak in Den Haag. De Buurt Bestuurt vormt met de eigen interpretatie van de verhouding tussen burgers-bewoners en overheid een uitdaging voor de overheersende bestuurscultuur. Ons motto is niet ‘zeggen wat de burgers-bewoners denken’, maar ‘doen wat de burgers-bewoners willen’, Dit ‘willen’ heeft de bandbreedte van dat wat burgers-bewoners noodzakelijk vinden, via wat voor de burgers-bewoners noodzakelijk is, tot wat voor de burgers-bewoners noodzakelijk wordt gevonden. Wij kunnen deze brief niet aan u adresseren. Wel is het onze bedoeling dat u van deze brief kennis neemt. U treft deze Open Brief in de bijlagen aan, evenals de brief van De Buurt Bestuurt aan de Informateur, de heer H.D. Tjeenk Willink van 12 april jl. Voorts treft u van de hand van De Buurt Bestuurt in de bijlage aan het tekstvoorstel regeerakkoord 2021-2025 voor wat betreft de verankering en waarborging van het Burgerperspectief. In dit tekstvoorstel is opgenomen de aanpassing van artikel 1 van de Grondwet. Voorgesteld wordt om aan de tekst van dit artikel als eerste volzin toe te voegen: De burgers van Nederland worden vrij geboren en blijven dit. Deze volzin is even ongeclausuleerd en heeft dezelfde hoge symboolwaarde als de eerste volzin van het huidige artikel 1 en is het sediment van de tijdgeest.Toelichting: Met de duur van de formatie en de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in het verschiet komt de lokale democratie steeds meer in de knel. Het is maar zeer de vraag, of de formatiepartijen wel zo’n belang hechten aan genoemde verkiezingen, als zij zeggen te doen.Dientengevolge blijven voor de kwetsbare bewoners in de zwakke wijken de achterstelling, het gebrek aan kansen en het risico van bedreigingen , voor onbepaalde tijd recht overeind.Een cultuur van periodieke afrekening d.m.v. verkiezingen zet de burgers-bewoners juist op afstand van het openbaar bestuur. Dit kan de democratie niet meer redden.Er is maar één alternatief: de burgers-bewoners moeten op voet van gelijkwaardigheid (kunnen) meebesturen.Dit betekent voor de burgers-bewoners commitment, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die zo laag mogelijk in de strata van de samenlevingsopbouw dienen te worden gelegd. Dus op buurt- en wijkniveau. De lokale democratie dient een impuls te krijgen d.m.v. een systeem van openbaar bestuur, dat gekenmerkt wordt door permanente politieke verantwoording naar de burgers-bewoners toe.De urgentie tot een andere bestuurscultuur wordt van origine aangejaagd door de structurele, maatschappelijk cruciale misslagen van het (openbaar) bestuur.Deze ongebreidelde botviering van het overheidsperspectief heeft gelijk een pandemie verwoestend uitgewerkt voor twee generaties.Vanuit het burgerperspectief komt daarom aan de burgers-bewoners ook een prominente plaats toe in het politiek debat. Breeduit zittend op de puinhopen burgers-bewoners vragen langs te komen, met het beeld van tien jaar lang in die puinhopen graaiende moeders en kinderen op ons collectieve netvlies. En die burgers –bewoners, gelabeld als ‘gedupeerde, (u) te laten vertellen hoe het beter kan.Dèze aanpak van de formatiepartijen kan zonder oplossing van die puinhopen niet serieus worden genomen.Noch is dat het geval met de verwijzing naar een titel ‘Brieven van burger’, omdat als enige in aanmerking komt de publicatie van de bestuursacademie ‘Aan Gemeente. Brieven van burgers’. Deze publicatie stamt van 2007!De burger-bewoner van 2007 had veel minder reden om de overheid te wantrouwen, dan de burger-bewoner van nu. De persconferentie(s) van de informateurs kunnen in onze optiek niet worden aangemerkt als een transparante verantwoording aan de burgers-bewoners van de formatie. Laat staan dat de burgers-bewoners, die hun democratisch stemrecht hebben uitgeoefend, intensief bij deze formatie worden betrokken. De taalzwakke burgers-bewoners kunnen ook anderszins uw informatie niet volgen. Het niet (willen) noemen van een einddatum van het formatieproces getuigt van een onvolwassen omgang met de media en suggereert dat het nieuwe normaal een cultuur is van bang zijn. Media en democratie zijn overigens nauw met elkaar verweven.Terwijl deze tijdsinformatie nu juist het enige concrete is, waaraan de burgers-bewoners houvast zouden hebben, om perspectief te houden op de verbetering van hun eigen situatie.De verhoudingen in het sociale verkeer zouden beheerst worden door beduchtheid.De burgers-bewoners missen daardoor de aansluiting bij de democratische rechtsstaat. In uw optiek zou een dun regeerakkoord het politieke debat kunnen bevorderen. ‘De Kamer moet zich ook goed realiseren dat een dun regeerakkoord ook betekent dat er een vrij groot aantal dingen niet in zullen staan.’ (bron: persconferentie informateurs van 18 oktober jl.)Wij citeren:‘Het regeerakkoord is daarmee een open uitnodiging gericht aan de politiek (zowel regerings- als oppositiepartijen) én aan de samenleving om vanuit hun kennis, expertise en betrokkenheid bij te dragen aan de creatie van publieke waarden.De leidende vraag voor het opstellen van een regeerakkoord zou moeten zijnvoor welke vraagstukken, en met welke prioriteit het kabinet in zijnregeerperiode oplossingen wil zoeken.Niet alleen de coalitiepolitieke rationaliteit telt: de bestuurbaarheid van een land vraagt om een kabinet dat zich vooral laat leiden door de maatschappelijke rationaliteit.’ Einde citaat. (bron: ROB Signalement Het regeerakkoord als startdocument Basis voor responsief overheidsbeleid Januari 2017)tekstvoorstel regeerakkoord 2021-2025De Buurt Bestuurt maakt mede gelet op uw optiek gebruik van genoemde uitnodiging.Om die reden treft u ons tekstvoorstel aan voor het regeerakkoord 2021-2025 op het punt van verankeren en waarborgen van het burgerperspectief.(zie bijlagen). Wij hebben opgemerkt, dat er in tijden van crisis en pandemie nauwelijks ruimte blijkt te zijn voor het burgerperspectief. Omdat ook de burgers-bewoners geen invloed hebben op beslissingen, die afbreuk doen aan het burgerperspectief, worden zij daardoor geïnvalideerd. Alvast dank voor uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet.

e-mailadres: info@debuurtbestuurtlaak.nl, website: debuurtbestuurtlaak.nl, facebook : vrienden van de buurt bestuurt laak

De Buurt Bestuurt

Het burgerperspectief als hoeksteen van de democratische rechtsstaat.

De burgers van Nederland worden vrij geboren en blijven dit. Tekstvoorstel De Buurt Bestuurt – regeerakkoord Burgerperspectief: Nederland is een democratische rechtsstaat, die voortdurend onderhoud vergt. Dit vraagt ook om waakzame en weerbare burgers. De democratische rechtsstaat creëert de beste impuls voor het bestaan als burger en is de uitdrukkingsvorm van de onderlinge verbondenheid van alle burgers. Het burgerperspectief is de hoeksteen van de democratische rechtsstaat. Het kabinet erkent het burgerperspectief als grondslag van het beleid en de wettelijke regels. Het burgerperspectief is ook instrument voor herijking van bestaand beleid. In elk voorstel moet herkenbaar zijn vermeld welke alternatieven vanuit het burgerperspectief zijn onderzocht. Deze beleidsvoorwaarde moet ook gelden voor beslissingen die afbreuk zouden kunnen doen aan het burgerperspectief. Wij maken met dit uitgangspunt van het regeerakkoord onze democratische rechtsstaat ook weerbaarder.We onderkennen de kansen en bedreigingen van het burgerperspectief.Vanuit het burgerperspectief moet de burger de ruimte hebben voor eigen initiatieven. Het is belangrijk dat burgerinitiatieven niet alleen aanvullend zijn op beleid, maar ook delen van beleid kunnen overnemen. Het kabinet erkent en respecteert de gelijkwaardigheid van burgerinitiatieven. Voor de korte termijn bevordert het kabinet daarom de totstandkoming van een wettelijke regeling die algemene bepalingen bevat die initiatiefnemers faciliteren en hun rechtspositie versterken. Het recht van initiatiefnemers op toegang tot het bestuur wordt daarmee juridisch steviger verankerd. Met deze wettelijke regeling worden ook waarden als democratische legitimatie, verantwoording afleggen aan de gemeenschap, transparantie en rechtsbescherming geadresseerd. Waarborgen van het burgerperspectief ook in tijden van crisis en pandemie vraagt om planmatig en empathisch denken van de overheid en de serieuze optie van getrainde burgers, waarvan de expertise bij grootschalige incidenten kan worden ingeroepen. In de verhouding tussen burger en overheid is de overheid te vergelijken met een jonglerende koorddanser. Als (onvoorziene) ontwikkelingen het maatschappelijk evenwicht verstoren, moet de overheid zowel blijven jongleren, als op het koord een nieuwe balans vinden. De burger verdient een betrouwbare overheid. De verhouding tussen burger en overheid moet er een zijn van wederzijds vertrouwen.Het is ook uit historisch oogpunt juist, om het burgerperspectief in ere te herstellen.Sinds het begin van de geschiedenis van de moderne democratie met de “Verklaring der Rechten van den Mensch en van den Burger,” uitgevaardigd op 31 januari 1795 in Den Haag door de Provisionele Representanten van het Volk van Holland, heeft de Nederlander een hang naar vrijheid en democratie vertoont. Door het burgerperspectief in de Grondwet te verankeren, waarborgt het kabinet de democratische rechtsstaat. Het kabinet doet daartoe in deze regeerperiode voorstellen. Voorgesteld wordt om artikel 1 van de Grondwet aan te passen. Aan de tekst van dit artikel wordt als eerste volzin toegevoegd: De burgers van Nederland worden vrij geboren en blijven dit.Talent en creativiteit van de burger mogen geen belemmering ondervinden van het systeemdenken van de overheid. Politiek is oorspronkelijk bedoeld als verbinding en moet die betekenis terugkrijgen.

Voetnoot burgerperspectief als gebruikt in de betekenis van de kamerbrief van de minister-president van 15 januari 2021, onder 5. Wet- en regelgeving en de menselijke maat (Kamerstuk 35510 POK nr.4)

OPEN BRIEF AAN DE BURGERS-BEWONERS CC de heren informateurs, J.W. Remkes en W. Koolmees

Onderwerp: Formatie voor de burgers-bewoners: geen tijd meer voor experiment

De Buurt Bestuurt vindt het de hoogste tijd voor een Open Brief aan de burgers-bewoners.Ons motto is niet ‘zeggen wat de burgers-bewoners denken’, maar ‘doen wat de burgers-bewoners willen’, Dit ‘willen’ heeft de bandbreedte van dat wat burgers-bewoners noodzakelijk vinden, via wat voor de burgers-bewoners noodzakelijk is, tot wat voor de burgers-bewoners noodzakelijk wordt gevonden.Wat opvalt is, dat ‘de formatie’ nauwelijks in het nieuws is. De verklaring is simpel: Er is geen nieuws. De duur van de formatie is het zeker teken, dat de burgers-bewoners niet serieus worden genomen. Met als gevolg dat de burgers-bewoners zich afkeren van de politiek. Ook schiet deze formatie tekort in meerwaarde voor de lokale democratie, terwijl de gemeenteraadsverkiezingen al in het vizier komen.De formatiepartijen laten zich zogenaamd onder druk zetten door deze gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.Daarmee blijft voor de kwetsbare bewoners in de zwakke wijken de achterstelling, het gebrek aan kansen en het risico van bedreigingen recht overeind.Burgerperspectief betekent ook de burgers-bewoners hun weg te laten vinden in de democratie. Democratie is bij uitstek het speelveld van de burgers-bewoners.Een cultuur van periodieke afrekening d.m.v. verkiezingen zet de burgers-bewoners juist op afstand van het openbaar bestuur. Dat gaat de democratie niet meer redden.Er is maar één alternatief: de burgers-bewoners moeten op voet van gelijkwaardigheid (kunnen) meebesturen.Dit betekent voor de burgers-bewoners commitment, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de buurt en de wijk. Aan de kant van het openbaar bestuur betekent dit een systeem van permanente politieke verantwoording naar de burgers-bewoners toe.De urgentie tot een andere bestuurscultuur wordt van origine aangejaagd door de structurele, maatschappelijk cruciale misslagen van het (openbaar) bestuur.Deze ongebreidelde botviering van het overheidsperspectief heeft gelijk een pandemie verwoestend uitgewerkt voor twee generaties.Vanuit het Burgerperspectief komt daarom aan de burgers-bewoners ook een prominente plaats toe in het politiek debat. Breeduit zittend op de puinhopen burgers-bewoners vragen langs te komen, met het beeld van tien jaar lang in die puinhopen graaiende moeders en kinderen op ons collectieve netvlies. En die burgers –bewoners, met het etiket ‘gedupeerde, te laten vertellen hoe het beter kan.Dèze aanpak van de formatiepartijen kan zonder oplossingen van die puinhopen niet serieus worden genomen.De burgers-bewoners hebben gebruik gemaakt van hun democratisch stemrecht.Maar er is geen sprake van een transparante verantwoording van het verloop van de formatie naar de burgers-bewoners toe. De persconferenties van de informateurs kunnen niet daarvoor doorgaan.Ook kunnen taalzwakke burgers-bewoners deze informatie niet volgen.Laat staan dat de burgers-bewoners intensief bij de formatie worden betrokken.Dat de informateurs geen einddatum van het formatieproces willen noemen, getuigt van een onvolwassen omgang met de media en suggereert dat het nieuwe normaal een cultuur is, die gekenmerkt wordt door bang zijn. En dat terwijl de media en de democratie nauw met elkaar verweven zijn. Wel is het de vraag, of de media de voor de burgers-bewoners juiste vragen stellen aan de informateurs. En deze einddatum is nu juist het enige concrete , waaraan de burgers-bewoners houvast zouden hebben, om perspectief te houden op de verbetering van hun eigen situatie.De verhoudingen in het sociale verkeer zouden beheerst worden door beduchtheid.De burgers-bewoners missen daardoor de aansluiting bij de democratische rechtsstaat.Een dun regeerakkoord zou volgens de formatiepartijen het beste zijn voor de politiek en de samenleving. Het risico is dan dat er een vrij groot aantal dingen niet in zullen staan.De Buurt Bestuurt wil zeker stellen, dat het verankeren en waarborgen van het Burgerperspectief, juist ook in tijden van crisis en pandemie, in het regeerakkoord wordt opgenomen.Om die reden doen wij voor het onderwerp ‘Burgerperspectief’ een tekstvoorstel voor het regeerakkoord 2021-2025.Wij houden u wèl op de hoogte

Platform Actief Laak

Platform Actief Laak

Kort geleden heeft De Buurt Bestuurt, actief in Laak, het voorstel ontvangen om in de wijk Laak-Centraal met een groot aantal in die wijk actieve organisaties te komen tot het Platform Actief Laak. Ook De Buurt Bestuurt zou hieraan kunnen deelnemen.
De Buurt bestuurt, actief in Laak, heeft het volgende antwoord gegeven.

Antwoord De Buurt Bestuurt, actief in Laak
De Buurt Bestuurt, actief in Laak (hierna: De Buurt Bestuurt) heeft goede nota genomen van uw voorstel om te komen tot een Platform Actief Laak, welke opzet zich, naar wij uit de toelichting opmaken, beperkt tot de wijk Laak Centraal.
U heeft De Buurt Bestuurt gepositioneerd in het organigram van dat Platform.
Net als de overige in deze context geplaatste organisaties zou De Buurt Bestuurt aan zichzelf de vraag stellen, waaraan De Buurt Bestuurt deze positie heeft verdiend. Wat zou De Buurt Bestuurt kunnen laten zien aan dat wat het voor de burgers-bewoners van Laak heeft betekend c.q. betekent.
Welke ambitieverklaring geeft De Buurt Bestuurt af?
 
standpunt De Buurt Bestuurt
De Buurt Bestuurt ziet geen meerwaarde in de voorgestelde aanpak.
De Buurt Bestuurt voelt zich in dit gezelschap niet thuis.
Wij verwachten dan ook dat u De Buurt Bestuurt uit het organigram van het Platform Actief Laak per omgaande verwijderd. Er mag geen versie met De Buurt Bestuurt blijven bestaan.
 
In de optiek van De Buurt Bestuurt moet altijd worden aangevlogen vanuit de verbinding.
Vanuit een algemeen belang, t.w. het Burgerperspectief, i.p.v. vanuit een verzameling van belangen.
Er is geen aparte categorie ‘Actieve Bewoners’ en organisaties hebben geen (recht op) voorrang.
De voorgestelde (vorm van) samenwerking neemt de burgers-bewoners onvoldoende serieus en miskent de in crisistijd gedemonstreerde belangeloze solidariteit in buurt en wijk

De Buurt Bestuurt
Wij vatten voor uw goede informatie nog even samen wat De Buurt Bestuurt is en doet.
De Buurt Bestuurt opereert belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak. De programmatische grondslag van De Buurt Bestuurt is ‘verbinden’.
Onze inzet is op wat de burgers-bewoners verbindt, niet wat de burgers-bewoners verdeelt. Daarvan is genoeg. Wij zien het tegendeel.
 
Onze tijd en energie wordt volledig en in voorkomend geval meerjarig gespendeerd aan dat wat voor burgers-bewoners in Laak urgent is.
Dat zijn onderwerpen als behuizing, (Volks)gezondheid, zorg in de wijk, sociale cohesie, sociale energietransitie. In crisistijd qua Volksgezondheid vertaald naar mobiele Corona testlocaties in Laak, met voor burgers-bewoners begrijpelijke communicatie, resp. mobiele Corona vaccinatie locaties in Laak. In het kader van Vuurwerkveiligheid vertaald naar het initiatief voor een inleverpunt (illegaal) vuurwerk. In het kader van het afgelopen EK vertaald naar preventieve inzet en aanpak veiligheidsrisico voor de burgers-bewoners Jonghbloetplein.
Onafhankelijk van crisis in het kader van zorg in de wijk vertaald naar preventiespreekuren bij 50+ complexen en Voorzorgsbeleid inzake Hoogspanning en Gezondheid.
Kleinschalige samenwerking van de burgers-bewoners in de vorm van bewonersinitiatieven bieden volgens het Balanceermodel elke burger-bewoner de kans om naar vermogen en naar omstandigheden actief te zijn, resp. aan (professionele) partijen om op zulke initiatieven aan te sluiten.
Dat is samen optrekken op voet van gelijkwaardigheid. Deze bewonersinitiatieven worden ook gekenmerkt door een kennisinfrastructuur.

Om voor de burgers-bewoners uberhaupt resultaat te bereiken vraagt De Buurt Bestuurt met regelmaat het commitment van lokale politici en de media voor Laak.
In de Raad werden mede dankzij De Buurt Bestuurt moties aangenomen, bijv. over de onderwerpen inleverpunt (illegaal) vuurwerk, mobiele Corona testlocaties in Laak, mobiele Corona vaccinatielocaties in Laak, De Buurt Bestuurt als actieve Wijkorganisatie te betrekken bij de communicatie in het kader van de Corona aanpak, preventie aanpak 50+ complexen, risico aanpak Jonghbloetplein.
De Buurt Bestuurt heeft een eigen versie van ‘De Raad in de stad’, waarbij individuele raadsleden een ’tour’ door de wijk krijgen. Op die manier wordt de vaak ‘papieren’ werkelijkheid vervangen door wat er in het echt in de wijk speelt. Dat is voorwaarde voor commitment van de Raad.
 
Wijk OR
De Buurt Bestuurt heeft al enige tijd erop aangedrongen gezien de complexiteit, zeker in kwetsbare wijken zoals Laak, een volwaardige burgers-bewoners vertegenwoordiging in het leven te roepen.
Een wijk OR , voorgezeten door een politiek verantwoordelijke functionaris als een Stadsdeelwethouder, zou met zijn juridische status een volwaardig gesprekspartner zijn.
Een wijk Or zou ook voor de burgers-bewoners rechten en plichten vastleggen.
Deze wijk Or zou buiten de gemeente om gefinancierd kunnen worden, dus zonder verantwoording aan de gemeente.
Voordeel zou ook zijn dat er budget beschikbaar is om in geval van complexe casuistiek expertise in te schakelen. (zie website De Buurt Bestuurt Laak, punt 5 Toelichting bij brief aan (toenmalig) informateur Tjeenk Willink)
 
De Buurt Bestuurt wenst u veel wijsheid met uw voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
 
Kees Berenbak en Tom Nathans
De Buurt Bestuurt, actief in Laak 

Zorg bij 50+ wooncomplexen

Gisteravond heeft de voltallige gemeenteraad ingestemd met een ingediende motie van de SP om zorg bij 50+ seniorencomplexen te realiseren, in de vorm van een preventiespreekuur, bijv. van huisarts, verpleegkundig specialist-ouderenzorg, of in samenwerking met andere relevante disciplines.

De Buurt Bestuurt, actief in Laak heeft zich samen met de politiek ook hiervoor ingezet, gaandeweg de 3 jarige ondersteuning van het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’.

Wij hebben daarom, ter ondersteuning van deze motie, ook ingesproken in de Raad.

Lees onze inspraak: Inspreken De motie: motie

In deze motie wordt het voorstel voor een pilot gedaan.

Kandidaten zijn daarvoor wat ons betreft : 50+ Wooncomplexen aan de Stieltjesstraat en in Laak Centraal Lipa 1 & 2 aan de Pasteurstraat. Namens de burgers-bewoners, onze senioren, willen wij de leden van de gemeenteraad dank zeggen voor hun commitment.

De raad in de stad

De Buurt Bestuurt, actief in Laak, was op 17 mei jl. met Judith Klokkenburg (fractievoorzitter) en Elise van Dam van de ChristenUnie/SGP met de fiets op pad. In Laak werd de voedselbank, annex Coronatestlocatie, locatie gebouw de Ketelstraat 23, bezocht, waar Leo ons liet weten een stichting ‘Honger, armoede, Laak in Nood’ op te richten om zijn diensten aan gezinnen in nood onder te brengen en perspectief te scheppen voor financiering daarvan. Verder werden bezocht de Laakweg en de Stieltjesstraat, waar wij Judith en Elise informeerden over de langlopende bewonersinitiatieven van resp. ‘Zorg om Laakweg’ en ‘Kerngroep Stieltjesstraat’. In de Stieltjesstraat hebben wij de noodzaak van een huisartspreventie spreekuur voor de senioren van de 50+ wooncomplexen aangegeven.