De Buurt Bestuurt achter de schermen en in de spotlights

Niks gedaan? Niks gezegd

De Buurt Bestuurt is actief in Laak, een zwakke wijk met kwetsbare burgers-bewoners. Het zijn onze burgers-bewoners, het Burgerperspectief is leidend.

De Buurt Bestuurt achter de schermen en in de spotlights

Niks gedaan? Niks gezegd

De Buurt Bestuurt is actief in Laak, een zwakke wijk met kwetsbare burgers-bewoners. Het zijn onze burgers-bewoners, het Burgerperspectief is leidend.

Hoe zijn wij De. Buurt  Bestuurt geworden/hiertoe gekomen

Ervaringen die ons daarvoor hebben voorbereid, ons daarvoor geschikt hebben gemaakt ; persoonlijk verhaal;

(boek  Van A Naar B Jeroen van der Veer) ESSA: elimineren, simplificeren, standaardiseren, automatiseren ; elimineren (= wegstrepen) en innoveren: onder druk creatief; druk maatschappelijke verantwoordelijkheid; jezelf onder druk zetten;

Commitment: continu ‘aanstaan’; soms is de prijs hoog;

Trigger: wij willen iets doen Hoe dan? (boek) Inspirator Ferenc Vandamme;

VERBINDING. Wat urgent is en belevingswereld van onze burgers-bewoners. Spanningsvelden;

Flexibel, herpositioneren: Van Actiemodel naar Balanceermodel

Staan voor je zaak, ook als het tegenzit.

Civil Care Services

 Onze burgers-bewoners verdienen het grootste respect dat zij op eigen kracht commitment hebben weten te organiseren van het college van B & W en de raad met Laak. Dit commitment wordt uitgedrukt in het aangescherpte Actieplan Laak/Uitvoeringsplan. De Buurt Bestuurt heeft het Actieplan Laak, met de door onze burgers-bewoners van Laak bepaalde prioriteiten, opgepakt als een kans op echte verandering.

De Buurt Bestuurt heeft dat gevoel omgezet in commitment om dit Actieplan Laak bestuurlijk-politiek op de rails te krijgen ,o.m. hebben wij ingesproken in de raad.

Daar waar onze burgers-bewoners op grotere afstand staan van hun belang’ – het heeft een ondergeschikte plaats in hun belevingswereld -, neemt De Buurt Bestuurt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is m.n. het geval als het om de gezondheidszorg in de wijk gaat.

Het is de verdienste van De Buurt Bestuurt dat ‘gezondheid’ als prioriteit 9  is opgenomen onder de prioriteiten van dit Plan. Daarmee profiteert ‘gezondheid’ ook van de voor dit  Actieplan als extra prioritaire aanpak beschikbaar (gestelde) gelden.  Vanwege dwarsverbanden met andere terreinen, zoals toereikend budget en voorzieningen, armoede en adequate huisvesting is ‘gezondheid’ het centrale thema in de wijk. De Buurt Bestuurt trekt zich de gezondheidsverschillen met betere wijken aan (korter leven in goede gezondheid en het recht van burgers-bewoners op perspectief, escape.

De Buurt Bestuurt heeft in deze context consistent het belang van preventie geaccentueerd, bijv. vorm te geven als een preventiespreekuur bij 50+ complexen. het voorkomen van complexe zorgvragen mee te nemen in levensloopbeleid met fasen indeling. In een zwakke wijk als Laak is krachtige basiszorg het enige instrument om onze burgers-bewoners met meervoudige problematiek te kunnen ondersteunen, en door te verwijzen. En er zijn veel van die burgers-bewoners in Laak.

Schematisch

 1. In kaart alle organisaties in Laak op het gebied van samenlevingsopbouw. Hieronder zijn een aantal door de gemeente gesubsidieerde instellingen te vinden. Ook de grote welzijnsorganisaties en additionele welzijnsorganisaties. Er is sprake van een juridische hoofdstructuur;
 2. Alles wat onder 1 valt is niet De Buurt Bestuurt.

Wij, Kees Berenbak en Tom Nathans zijn De Buurt Bestuurt. De Buurt Bestuurt is een kleinschalige organisatievorm van natuurlijke personen. De reden dat De Buurt Bestuurt geen  juridische constructies kent is (om)dat zo’n structuur stagnerend en beklemmend werkt en onze actieve burgers-bewoners invalideert.

De Buurt Bestuurt opereert in het stadsdeel Laak, belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij. Niet alles wat in wijk en buurt speelt is politiek. Zich verhouden tot systemen gaat verder dan een politieke partij. Ons DNA is de sociale verbinding in brede zin met onze burgers-bewoners. De Buurt Bestuurt ontvangt geen subsidie maar houdt zijn eigen broek op. De Buurt Bestuurt acteert op urgentie, resp. op maatschappelijke en bestuurlijk-politieke veranderingen die het belang van onze burgers-bewoners (kunnen) raken. De Buurt Bestuurt is niet een statisch maatschappelijk gegeven, maar wij zijn wendbaar en zullen ons  herpositioneren al naar gelang de actuele situatie daar om vraagt.

In de ogen van het stadsdeel Laak, het stadhuis, het college van B & W en de raad is De Buurt Bestuurt een volwaardig gesprekspartner, die je serieus neemt, waar het om onze burgers-bewoners gaat. Onze relatie berust op vertrouwen. Wij hebben naamsbekendheid, een goede pers en voldoende krediet om voor onze burgers-bewoners te kunnen betekenen. Dit speelt m.n. als het lastig wordt en het op het nemen van eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid aankomt.

voorbeeld

Corona : testen en vaccineren

Motief van De Buurt Bestuurt voor betrokkenheid bij onze burgers-bewoners in Coronatijd is de druk die wij voelden van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers-bewoners in zwakke wijken. Wij stonden vanaf dag 1 stil bij de vraag, wat de maatschappelijke gevolgen van Corona voor deze groep zouden zijn. Dat betekende dat De Buurt Bestuurt zich heeft geherpositioneerd en zijn stinkende best heeft gedaan, ongeacht of openbaar bestuur of gemeente wel hun ‘ding’ deden. De Buurt Bestuurt heeft ook veelvuldig ‘online’ ingesproken. Achtergrond is geweest, dat De Buurt Bestuurt al in de testfase ernstig geconfronteerd werd met acute Covid infectie problematiek; mensen vochten op de pre-IC voor hun leven. Met bezoeken aan het Ziekenhuis heeft De Buurt Bestuurt toen ook een persoonlijk risico genomen. Dit heeft de motivatie en het nemen van verantwoordelijkheid van De Buurt Bestuurt mede bepaald. De Buurt Bestuurt heeft de zorg ontzorgd, bijvoorbeeld met de testbus in de wijk en de organisatie van alle communicatie voor onze burgers-bewoners daar omheen. Toch is ons gebleken dat er geen rol werd gezien voor actieve burgers-bewoners, dat hun signaalfunctie niet serieus werd genomen en dat zij niet werden gemobiliseerd. Er was zelfs geen wekelijks call gesprek aangepast aan de omstandigheden. Tijdens de acute fase, is er nauwelijks  overleg geweest wat betreft observaties van derden, mensen die het veld kennen. Er was nauwelijks besef of belangstelling of alle kwetsbare burgers-bewoners wel werden bereikt met informatie en voorlichting. Dit heeft (om te beginnen) geresulteerd in een vaccinatie percentage van 39% in Laak. Prioriteiten werden achteraf gesteld.

Het feit dat de actieve burgers-bewoners in de wijk niet voor een Corona evaluatie zijn benaderd is kenmerkend voor de geinvalideerde  zelfreflexie van het openbaar bestuur.

De Buurt Bestuurt kan een groot netwerk inzetten. Dat komt neer op duwen, sleuren en trekken achter de schermen;.altijd naast mensen staan;

 Overigens opereert De Buurt Bestuurt volkomen zichtbaar ‘en plein public , transparant en zorgvuldig met een consistent verhaal. Zowel onze acties , als onze visie publiceren wij standaard op onze facebook pagina Vrienden van De Buurt Bestuurt Laak, resp. incidenteel op onze website.

De commitment van De Buurt Bestuurt is continu. Dit heeft een brede scope.

Anders dan de onder 1 aangeduide organisaties is De Buurt Bestuurt een organisatievorm met een lerend vermogen. Wij delen voortschrijdend inzicht en kennis met onze burgers-bewoners , resp. wij wenden dit aan om nog beter voor hen te kunnen betekenen.

Programmatisch en methodisch laat De Buurt Bestuurt zich inspireren door het zgn. Balanceermodel. Dit is ontwikkeld door (een docent van) de afdeling bestuurskunde van de HHS op basis van actieonderzoek in Laak. Kort gezegd heeft dit model kleinschalige organisatievormen gestimuleerd, waarin burgers-bewoners naar vermogen en naar omstandigheden kunnen deelnemen aan activiteiten die hun belang raken. Hun commitment is daarbij maatgevend. De Buurt Bestuurt heeft samen met onze burgers-bewoners in voorkomend geval de figuur ontwikkeld van 1) oprichting van een bewonersinitiatief van bij hun belang betrokken burgers-bewoners 2) onmiddellijke overdracht aan onze burgers-bewoners, 3) ondersteuning van dit initiatief ‘op de flanken’ tot aan het gaatje.  Zo’n bewonersinitiatief kent ook een kennisinfrastructuur.   Op zo’n bewonersinitiatief kunnen andere partijen aansluiten, mits met behoud van kleinschaligheid: bijv. een individuele politicus, raadslid, welzijnsprofessional, opbouwwerker, journalist, (gemeente)ambtenaar, met als resultaat slagvaardigheid en profijt van diverse netwerken.

Wijkschouw Laak en  ‘De Raad in de Stad’

De Buurt Bestuurt verwacht commitment met onze burgers-bewoners in Laak van raadsleden en geïnteresseerde partijen, als zij onder onze auspiciën op de fiets een tour maken door de wijk in de context van de Wijkschouw Laak. In deze Wijkschouw komen thema’s aan de

orde als armoede, gezondheidszorg in de wijk, vitaliteit en mobiliteit en veilig wonen. Deze Wijkschouw is mogelijk dankzij onze goede contacten met partnerorganisaties in de wijk , zoals st HARLIN en HVVLaakkwartier. Deze Wijkschouw is de eigen draai die De Buurt Bestuurt heeft gegeven aan ‘De Raad in de Stad’.   

De eerstvolgende Wijkschouw Laak , met als deelnemers twee leden van het wijkpreventieteam gezondheid,  staat gepland voor vrijdag 10 november as. Dit team gaat zich inzetten voor Laak.

Activiteitenoverzicht 2014 tot heden De Buurt Bestuurt

Een greep

I. organisatie

 1. Congressen en bijeenkomsten over de volgende thema’s:
 2. Right to Challenge , de kracht vanuit de bewoners;
 3. Zorg, woonveiligheid en groen, dat wat bewoners (verondersteld) het belangrijkst vinden in hun buurt/wijk;
 4. Mobiliteit vraagstukken ,realiseren van de Deelauto.
 5. Zorgcoöperatie , een les in innoveren in de zorg en maatwerk op locatie;
 6. Periodieke afstemmingsgesprekken met raadsleden o.m op thema;

2.Weerbaarheidsbijeenkomsten voor senioren sociale vaardigheden babbeltrucs  : trainen met echte acteurs;

3.Vuurwerkshow Laakhavens 2017 – 2018, pilot op wijkniveau met de beste experts van Nederland; afgelast wegens extreem weer;

4.Bewonersinitiatief ‘doorstart Vuurwerkshow Laak 2018 -2019’, een vergunningsplichtig evenement op stadsdeelniveau met commitment van alle experts.

Noodzaak van aanvullende financiering. Raadpleging wensen bewoners. Als gevolg van die raadpleging afgeketst;

    5. Preventie Oud & Nieuw; scholen en ambulancedienst

      Excursies naar de ambulancedienst en

      de meldkamer. Meer begrip/respect  voor  hulpverleners;

6.Eerste verkiezingsdebat met een thema

Laak gemeenteraadsverkiezingen 2018, uitdaging voor gemeente en politiek vanuit de invalshoek democratie en met als doel de burgers-bewoners meer inzicht te geven;

7.Bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’, het scheppen van een onderhandelingsklimaat waarin nieuw, onafhankelijk onderzoek haalbaar is en meer aandacht voor de belasting van de burgers- bewoners, zowel financieel, als qua gezondheid;

8.Bewonersinitiatief’ Zorg om Laakweg’, de ongerustheid en onzekerheid van de burgers-bewoners delen over het risico van de 150 kv ondergrondse hoogspanningskabel voor de volksgezondheid. Druk op het College B & W voor urgent onderzoek op locatie op advies experts. Substantiele bijdrage aan het advies over een nieuw Voorzorgbeleid Gezondheid en Hoogspanning en bestuurlijk-politiek vervolgtraject;.

9.Bewonersinitiatief ‘doorstart Vuurwerkshow Laak 2018 -2019’, een vergunningsplichtig evenement op stadsdeelniveau met commitment van alle experts.

Noodzaak van aanvullende financiering. Raadpleging wensen burgers-bewoners. Als gevolg van die raadpleging afgeketst;

10. Corona testbus Laak en communicatie rondom dit experiment (meertalig, laaggeletterd, niveau Nederlands tweede taal); flyers deels voor eigen rekening;

11. stadsconferentie PvdA: programma-onderdeel De Buurt  Bestuurt met o.m. Trekweg complexen in slechte staat, , armoede, schaamte en maatschappelijke verantwoordelijkheid;

12. AED/reanimatie cursussen volgens de Richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad  / voor de burgers-bewoners;

13. Theatervoorstelling ‘Helderman’ rondom dementie, die burgers-bewoners (ervaringsdeskundigen) en professionals met elkaar heeft verbonden, solovoorstelling van de acteur Thomas Borggrefe in het Laaktheater in Laak;

       II. deelnemingen

 1. Veiligheidsoverleg  EK en WK 2022

  De Buurt Bestuurt met bewoner Jonckbloetplein met Bureau Laak en afdeling veiligheid stadhuis;

 • Trekweg complex

Burgers-bewoners wonen al jarenlang in slechte woonomstandigheden, dringend, gevaarijk en ongezond

Op instigatie van de wethouder Wonen, Martijn Balster, heeft de woningcorporatie Hofwonen De Buurt Bestuurt gevraagd om werkendeweg te onderzoeken, of wij voor de burgers-bewoners zouden kunnen betekenen in de context van het besluitvormingsproces van Hofwonen, of, het besluit eenmaal genomen zijnde, in het verdere traject tussen gemeente en Hofwonen.

3.Prioriteit 9 Gezondheid (actieplan: De Buurt Bestuurt neemt in de context van deze prioriteit deel aan het overleg met het stadsdeel en de GGD/ het wijkpreventieteam gezondheid, hoe de gezondheidszorg in de wijk voor onze burgers-bewoners bereikbaar en toegankelijk kan zijn.;

 •  

15 maart 2014 heeft De Buurt Bestuurt een symposium georganiseerd over zorg die terug moet in de wijk. Toen met de voorzienbare en al ervaren gevolgen naar aanleiding van Decentralisatie is uiteindelijk de bron van de De Buurt Bestuurt ontstaan. De afstand tussen burgers werd pijnlijk zichtbaar, met alle gevolgen van dien. Tot op vandaag zetten wij daarvoor in, en vragen aandacht daarvoor. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om dit nader toe te lichten wat betreft casuïstiek. Hulpverleners die in de eerste lijnzorg werken/of over competenties beschikken zien deze verandering als eerste  in de waarneming.     

Voorbeeld actuele casus : FNV is drie jaar geleden benaderd door De Buurt Bestuurt dat de FNV in een wijk als Laak zichtbaar en actief  moet worden, dat de gang voor de bewoners naar het FNV kantoor aan de Herengracht een belemmering is.  de afgelopen 3 jaren heeft de De Buurt Bestuurt op indringende wijze aandacht daarvoor gevraag in diverse overleggen. Het proces verloopt uiterst moeizaam om iets concreet iets van de grond te krijgen. De vraagstelling van De Buurt Bestuurt is het simpel en praktisch, spreekuur bij stichting Harlin, de sociale voedselbank voor burgers-bewoners van de Molenwijk in de armoede, over inkomen en hoe dat te verkrijgen, een loopbaan coach, voor adviezen. Dit proces duurt nu al drie jaar. De laatste ontwikkelingen zijn dat het de bedoeling is dat de FNV (inderdaad) zo’n project bij Harlin gaat opzetten.

Kees Berenbak en Tom Nathans

De Buurt Bestuurt

Theatervoorstelling over Dementie in het Laaktheater.

Datum zondag 22 oktober Inloop vanaf 13.15 easy jazz door het Ketelkwartet

De wereld van dementie is een onbegrijpelijk, wonderlijk landschap vol kleuren, fragmenten, poëzie en grillige vormen”

De Buurt Bestuurt organiseert een solovoorstelling over dementie, op 22 oktober,  door Thomas Borggrefe, met voorprogramma met jazz.  Na de voorstelling gaat Thomas graag in gesprek met u, zijn publiek, om vragen te beantwoorden en om meer vragen op te roepen. Hij spoort u aan om vooral helder te blijven communiceren, gevoelens serieus te nemen en op een creatieve wijze verschillende invalshoeken uit te proberen. 

Naast theatermaker is Thomas ook parttime geestelijk verzorger in de ouderenzorg en heeft veel ontmoetingen met mensen die dementie hebben.
Zoals hij zelf zegt: “Van sommige dingen kun je je alleen een voorstelling maken door theater.”

Inspraak HAAGS AKKOORD woensdag 11 oktober 2023

De Buurt Bestuurt

Geachte voorzitter, geacht college, geachte raad

1. Leeft preventie bij de bewoners in zwakke wijken? Hebben zij het inzicht en de vaardigheden daarvoor? Eerder is er sprake van overleven. De Buurt Bestuurt vindt dat als het om basale gezondheidszorg gaat onacceptabel. Beter dan de focus op preventiete leggenaging zien als a lifelong process. Daarin moet het voorkomen van complexe zorgvragen worden meegenomen. Het dringend appel van De Buurt Bestuurt vanwege de gevolgen van decentralisaties dateert van maart 2014. Krachtige basiszorg in zwakke wijken is cruciaal voor bewoners met meervoudige problematiek. Schuldsignalering valt niet onder huisartsgeneeskunde. Deze tak van sport hoort dus niet thuis bij huisartsen. Het aanbod van huisartsen in zwakke wijken is gering, met alle rico’s vandien. Een huisarts moet de tijd hebben om een juiste diagnose te stellen. Dat is juist kostenbesparend.

2 marktwerking uit het systeem van Jeugdzorg en vermindering marktwerking WMO. ( = ouderenzorg)? Wat bedoelen de opstellers van het Haags Akkoord? gereguleerde marktwerking wellicht. Dat is iets heel anders dan vrije marktwerking. lees De Ingreep van Peter Bennemeer! (boekje) ‘Er bestaat zoiets als verstandige marktwerking, die leidt tot effectieve samenwerking tussen partijen die elkaar aanvullen en daarmee optimaal kunnen bedienen. Samenwerking moet leiden tot verbetering en vernieuwing.

Rekenkamerrapport ‘Werk aan Welzijn’. Graag een overkoepelend beleidskader voor de sociale basis. Dat biedt De Buurt Bestuurt nieuw perspectief als additioneel welzijnsactief.

De Buurt Bestuurt. Deel II

4 De Buurt Bestuurt kan onze bewoners gelukkig prijzen met het nieuwe stadsbestuur, mits er sprake is van meerwaarde voor hen.Terugrekenend van 2026, het zgn. ravijnjaar, heeft U, college, maar 3 jaar de tijd om op korte termijn tastbare resultaten voor de bewoners te bereiken in buurt en wijk. Daar wordt de samenleving gemaakt.Ukan uw opdracht, nl. reparaties en inhaalslagen, niet uitstellen. De Buurt Bestuurt verwacht behalve serieus genomen bewoners ook prioritering en realisme. Geen tijd voor gebakkelei, kwetsbare bewoners hebben u keihard nodig.

De Buurt Bestuurt vindt dat de Haagse Preventieaanpak, in het Haags Akkoord, preventie tot een product maakt, input van een proces. De uitkomst daarvan is echter volstrekt ongewis De Buurt Bestuurt zegt: Geen andere aanvliegroute dan paralelle aanpak! .Anders worden mensen gesloopt, vragen geen hulp meer, ontkennend gedrag, worden onbereikbaar, gaan voor de samenleving verloren. Dat kost de samenleving ook nog eens klaue met geld. Als de integrale aanpak van Het Haags Akkoord het nieuwe evangelie is, zijn wij als De Buurt Bestuurt de eerste ongelovigen.Keer terug naar kleinschaligheid. Qui trop embrasse mal etreint!

[ ‘we doen minder aan het voorkomen van verergering van problemen die al bestaan’ en ‘We richten ons met deze aanpak niet direct op de woonopgave, leefbaarheid, veiligheid in de wijken of het verminderen van de druk op Wmo-voorzieningen’ (Uit Haagse Preventieaanpak).]

Regels en uitvoering raken onze bewoners dagelijks. Die moeten eenvoudig en begrijpelijk zijn. Ook dat herstelt vertrouwen. Hard nodig vanwege de 21% opkomstscore. Onze Democratie, uw medeverantwoordelijkheid!

Veiligheid. Voor de bewoners moet veiligheid zichtbaar zijn als een onmisbaar issue. Uitvoeringsplan Laak, Prioriteit 7. (verkeers-)veiligheid: terugdringen criminaliteit en overlast. De Buurt Bestuurt heeft zich veiligheid ook steeds aangetrokken. Kies voor veiligheid , kies inclusief. Creeer als stadsbestuur geen schijntegenstelling tussen rechts en links. Het is allesbehalve stoptober voor vuurwerk. In aanloop naar de jaarwisseling 23/24 verwacht De Buurt Bestuurt een veiligheidsrealiteit van U, College, ook al is het de taak van de B in B & W.

.

Armoede, Schaamte, Maatschappelijke verantwoordelijkheid .

 1. De Basis op Orde
  toereikend budget en middelen, ter voorkoming van schulden, adequate behuizing en gezondheidszorg binnen bereik. Armoede heeft dwarsverbanden met deze drieslag.

2.ARMOEDE
In Laak is 10% langdurig arm, zo’n 5000 burgers-bewoners. ‘De Buurt Bestuurt staat middenin de realiteit van de ander. Dat is Onze ultieme drijfzandervaring. Het is onze Armoede, Armoede is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Armoede begint al op de kraamafdeling. Veel armoede dankzij Overheidsfouten. Keerzijde zgn. Brede Welvaart: die houdt geen rekening met the price of suffering

Armoede betekent rondrennend rondkomen. En at the end of the day is de tijd die je overhoudt je eigen tijd.

klassieke armoede wordt niet verdrongen door tijdelijk armoede- effect op nieuwe , doorgaans beter gesitueerde, groepen. Armoede resulteert uit chronische achterstelling. de basis is langdurig niet op orde. Slopend voor mensen; zij overzien hun situatie niet meer, vragen niet meer om hulp, worden onbereikbaar, raken voor de samenleving verloren.

Bij mensen in armoede a.u.b. geen perceptie van onvoldoende sociale participatie en sociale uitsluiting Zie de realiteit van de mensen. Zij participeren in eigentypische ‘sociale ruimte’, hun armoedebubbel. dit zijn de sterken, de overlevers. (‘kracht van de proles’ 1984 George Orwell). Het Recht op Armoede bestaat zolang wij de randvoorwaarden niet hebben veranderd. Respect en Erkenning. Wij moeten ons met hen verbinden. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Arm en Dom in het juiste perspectief
Vraag aan schuldenaar: waren er dan geen mensen waaraan je hulp kon vragen, waarom geen hulp gevraagd? Antwoord: ik ben liever zuinig op hulp vragen; om ruimte te behouden om een keer later hulp te kunnen vragen (bijv. als de wasmachine stuk gaat). Dat bedenk je toch niet. Wij zouden het geen dag redden in die andere wereld, waar geleefd, gelachen en gehuild wordt.

voor mensen in armoede wordt de mobiliteit tussen de sociale strata geblokkeerd. Bij sociale stratificatie staan ongelijkheidsverhoudingen centraal. sociale stratificatie is contraproductief voor sociale verbinding.
Perspectief: Sociale stijging en maatschappelijke veerkracht.

 1. SCHAAMTE
  zomaar schermen met schaamte van mensen in armoede? Schaamte is een zelfbewuste emotie. de mensen kijken naar zichzelf. Kijk door hun ogen naar de samenleving en zie een mix van goed bedoeld begrip, oordeel en afkeuring. Aanjager schaamte Geperverteerde normstelling: Je kunt altijd slagen als je maar voldoende je best doet. Niet geslaagd? Eigen schuld! het is Our Shame. waar schaamte de kans krijgt om zich te ontwikkelen vallen wij als de ander uit onze rol!

Bij de oude Grieken was schaamte :Drijfveer tot schone daden. Een deugd! Ons concept schaamte uit 13e eeuw: gevoel van onbehagen over gemaakte fouten, wederkerend schaamte voelen , iets van jezelf niet goed vinden zodat je het niet aan de anderen wil tonen .Katholicisme encyclopedie): zich onder de werkelijke of voorgestelde blik van de ander ontdekt voelen
1976 Anja Meulenbelt: De schaamte voorbij

Keuzes bij schaamte?
‘bekeken worden’ is geen eigen keuze, je laten zien is wel een eigen keuze. (Karin Bloemen) zie sociale voedselbank HARLIN: mensen buiten in de rij niet bekeken maar gerespecteerd.
De reguliere voedselbank cultiveert daarbij vergeleken schaamte:‘in het geniep, in het duister, als een dief in de nacht je voedselpakket ophalen.’ (vrij naar Wilhelm Reich ‘Rede an den kleinen Mann’ 1945).

‘gevangen in de blik van de ander’ rol van de kerken bij armoede: ontmoetingsruimte voor mensen bieden spiegelbeeld van ‘gevangen in de blik van de ander’ = ‘waar ik wordt gezien’; de keuze om zich te laten zien: mensen voelen zich gezien’ gezien en gehoord. Wij moeten ons tot die behoefte, tot die keuze verhouden. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

APPEL De Buurt Bestuurt doet een Appel op u.

Provinciale verkiezingen: Geweldig, zoveel energie van de burgers-bewoners. Zie dit niet als kloof of verdeeldheid. Zet die energie positief om in actie. Trek samen met de burgers-bewoners op. Oude idealen, Nieuw Elan]

Concept-plan van aanpak Laak

Laak is in verschillende opzichten een bijzonder stadsdeel met vele gezichten. Met de oude
Haagse volksbuurten, de typische Berlage-woningen, het groene Cromvlietpark, de levendige
Gouverneurlaan en de moderne nieuwbouw in Laakhavens en Binckhorst. Laak heeft kansen
en mogelijkheden vanwege de centrale ligging vlak bij het centrum, de aangrenzende
nieuwbouwgebieden en de OV-stations. En vooral ook door de actieve bewoners met mooie
ideeën en hart voor hun wijk. Betrokken bewoners die Laak verder vooruit willen helpen.

Lees meer in de pdf

Laaklezing : De Buurt Bestuurt vindt het nu helemaal de tijd niet voor ronkende teksten.

De Buurt Bestuurt heeft kritisch gereageerd op het idee van Laaklezing als nieuwe traditie.

Voorafgaand verklaart De Buurt Bestuurt dat de Amare fontein

met recht (wel) een initiatief is in het licht van het Burgerperspectief. Het wordt aan de burgers-bewoners van de stad overgelaten om er zelf hun eigen invulling aan te geven. Op stadsniveau worden burgers-bewoners met burgers-bewoners verbonden, waarmee ook wordt benadrukt dat Den Haag één stad is. De Buurt Bestuurt met zijn programmatische grondslag van verbinden herkent zich volledig in dit initiatief.

Laaklezing

dank voor uw uitnodiging, waarvan De Buurt Bestuurt evenwel geen gebruik zal maken.

Nieuwe idee en creativiteit. De Buurt Bestuurt heeft daar… niets op tegen.

Maar in Laak moet zo’n initiatief altijd worden bezien in het licht van het Burgerperspectief.

In Laak gaat nog teveel niet goed of veel gaat niet. De basis moet (eerst) op orde. Voor kwetsbare wijken wordt dit ook in het Nationale Programma Leefbaarheid en Veiligheid erkend. De trits voor de kwaliteit van leven van de burgers-bewoners bestaat in optimale gezondheid, nl. hun aandeel in de Volksgezondheid, adequate behuizing en een budget dat in balans is ter voorkoming van schulden. Daar moet iedereen in Laak met verantwoordelijkheidsgevoel keihard aan werken.

Het plan van aanpak ‘Laak centraal’ hangt alleen nog in concept nog steeds boven de markt. De Sprekert heeft nog een puist werk te doen voor Laak. De Buurt Bestuurt vindt het nu helemaal de tijd niet voor ronkende teksten.

Bovendien vindt De Buurt Bestuurt iets wat nog moet plaatsvinden aanmerken als ’traditie’ een gotspe. De Buurt Bestuurt noemt zijn nu al enige jaren gehouden Wijkschouw Laak ook geen traditie. Hebben de opstellers van de Brandbrief aan burgemeester & wethouders om deze ’traditie’ gevraagd? Dat lijkt De Buurt Bestuurt stug. De Buurt Bestuurt ziet het bewuste initiatief als een staaltje van zelfoverschatting. Met Burgerperspectief heeft dat niets van doen

Kan een afbeelding zijn van waterpartij

Statistieken weergeven

123 Berichtbereik

2Margreet Hemert en Jacobina De Cuba Amptmeijer

wethouder, Armoede, Inclusie en Volksgezondheid, mevrouw Mariëlle Vavier

onderwerp : basiszorg Laak voor bewoners met multiple problematiek en ‘urban aging’

geachte wethouder,

De Buurt Bestuurt, mede optredend voor het Bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’ ziet dat het ‘concept plan van aanpak ‘Laak centraal’ (zie commissie bestuur van 7 december jl.), nog steeds boven de markt hangt. De Buurt Bestuurt vindt dat het element van de Volksgezondheid in kwetsbare wijken in genoemd plan moet worden meegenomen. Overigens is het zaak dat u bevordert dat meergenoemd plan wordt vastgesteld en, eenmaal vastgesteld, wordt uitgevoerd.

Met het stadsdeel Laak in uw portefeuille zou u in de visie van De Buurt Bestuurt meerwaarde moeten (kunnen) creëren voor de burgers-bewoners van Laak, die toch al jaren korter leven. Inmiddels is ook bekend geworden, dat die gezondheidsverschillen tussen kwetsbare wijken en betere wijken alleen maar toenemen. De stichting HARLIN, Ketelstraat 23, die volwaardige en gezonde voeding verstrekt aan behoeftige bewoners Molenwijk, verdient in dit kader gezien de samenstelling van uw portefeuille ten volle uw actieve facilitaire en financiële steun.

basiszorg in Laak

Gezondheidspunt Laakkwartier, Gouverneurlaan 520-530 geeft basiszorg aan burgers-bewoners met multiple problematiek. Deze problematiek belemmert het zicht op de (noodzaak van) de eigen gezondheid en resulteert door gebrek aan zelfinzicht vaak in zorgmijders. Er zijn meer van deze gezondheidspunten in Laak nodig. Daartoe zou vanuit uw portefeuille actief geworven en gefaciliteerd moeten worden.

‘urban aging’

langer thuiswonende senioren hopen tot herinrichting van de zorg. Seniorvriendelijk beleid moet aangevlogen worden vanuit de bredere context van ‘urban aging’. In die context kan het voorkomen van complexe zorgvragen worden meegenomen.

De Buurt Bestuurt vindt, dat preventiespreekuren bij 50+ complexen een kans moeten krijgen in de geest van de motie inzake mogelijke Pilot bij 50+ complexen van preventiespreekuren voor senioren . De Buurt Bestuurt heeft ruim vier jaar ervaring op het dossier ‘Stieltjesstraat’. Recente informatie indiceert het vrijkomen van ruimte in het activiteitencentrum De Stiel, wat ons betreft bij voorkeur voor spreekuur verpleegkundig specialist ouderenzorg. Wij gaan daarover bij voorkeur met u in gesprek.

Overigens wordt deze brief ook met (de SP fractie van) de raad gedeeld.

Alvast dank voor uw commitment met de burgers-bewoners van Laak.

Met vriendelijke groet

Kees Berenbak en Tom Nathans

De Buurt Bestuurt Maart 2018 De Buurt Bestuurt slaat alarm :

https://www.ad.nl/…/opnieuw-onderzoek-naar-hoge…/ https://www.ad.nl/…/bewoners-stieltjesstraat-in-kou…/