Armoede, Schaamte, Maatschappelijke verantwoordelijkheid .

  1. De Basis op Orde
    toereikend budget en middelen, ter voorkoming van schulden, adequate behuizing en gezondheidszorg binnen bereik. Armoede heeft dwarsverbanden met deze drieslag.

2.ARMOEDE
In Laak is 10% langdurig arm, zo’n 5000 burgers-bewoners. ‘De Buurt Bestuurt staat middenin de realiteit van de ander. Dat is Onze ultieme drijfzandervaring. Het is onze Armoede, Armoede is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Armoede begint al op de kraamafdeling. Veel armoede dankzij Overheidsfouten. Keerzijde zgn. Brede Welvaart: die houdt geen rekening met the price of suffering

Armoede betekent rondrennend rondkomen. En at the end of the day is de tijd die je overhoudt je eigen tijd.

klassieke armoede wordt niet verdrongen door tijdelijk armoede- effect op nieuwe , doorgaans beter gesitueerde, groepen. Armoede resulteert uit chronische achterstelling. de basis is langdurig niet op orde. Slopend voor mensen; zij overzien hun situatie niet meer, vragen niet meer om hulp, worden onbereikbaar, raken voor de samenleving verloren.

Bij mensen in armoede a.u.b. geen perceptie van onvoldoende sociale participatie en sociale uitsluiting Zie de realiteit van de mensen. Zij participeren in eigentypische ‘sociale ruimte’, hun armoedebubbel. dit zijn de sterken, de overlevers. (‘kracht van de proles’ 1984 George Orwell). Het Recht op Armoede bestaat zolang wij de randvoorwaarden niet hebben veranderd. Respect en Erkenning. Wij moeten ons met hen verbinden. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Arm en Dom in het juiste perspectief
Vraag aan schuldenaar: waren er dan geen mensen waaraan je hulp kon vragen, waarom geen hulp gevraagd? Antwoord: ik ben liever zuinig op hulp vragen; om ruimte te behouden om een keer later hulp te kunnen vragen (bijv. als de wasmachine stuk gaat). Dat bedenk je toch niet. Wij zouden het geen dag redden in die andere wereld, waar geleefd, gelachen en gehuild wordt.

voor mensen in armoede wordt de mobiliteit tussen de sociale strata geblokkeerd. Bij sociale stratificatie staan ongelijkheidsverhoudingen centraal. sociale stratificatie is contraproductief voor sociale verbinding.
Perspectief: Sociale stijging en maatschappelijke veerkracht.

  1. SCHAAMTE
    zomaar schermen met schaamte van mensen in armoede? Schaamte is een zelfbewuste emotie. de mensen kijken naar zichzelf. Kijk door hun ogen naar de samenleving en zie een mix van goed bedoeld begrip, oordeel en afkeuring. Aanjager schaamte Geperverteerde normstelling: Je kunt altijd slagen als je maar voldoende je best doet. Niet geslaagd? Eigen schuld! het is Our Shame. waar schaamte de kans krijgt om zich te ontwikkelen vallen wij als de ander uit onze rol!

Bij de oude Grieken was schaamte :Drijfveer tot schone daden. Een deugd! Ons concept schaamte uit 13e eeuw: gevoel van onbehagen over gemaakte fouten, wederkerend schaamte voelen , iets van jezelf niet goed vinden zodat je het niet aan de anderen wil tonen .Katholicisme encyclopedie): zich onder de werkelijke of voorgestelde blik van de ander ontdekt voelen
1976 Anja Meulenbelt: De schaamte voorbij

Keuzes bij schaamte?
‘bekeken worden’ is geen eigen keuze, je laten zien is wel een eigen keuze. (Karin Bloemen) zie sociale voedselbank HARLIN: mensen buiten in de rij niet bekeken maar gerespecteerd.
De reguliere voedselbank cultiveert daarbij vergeleken schaamte:‘in het geniep, in het duister, als een dief in de nacht je voedselpakket ophalen.’ (vrij naar Wilhelm Reich ‘Rede an den kleinen Mann’ 1945).

‘gevangen in de blik van de ander’ rol van de kerken bij armoede: ontmoetingsruimte voor mensen bieden spiegelbeeld van ‘gevangen in de blik van de ander’ = ‘waar ik wordt gezien’; de keuze om zich te laten zien: mensen voelen zich gezien’ gezien en gehoord. Wij moeten ons tot die behoefte, tot die keuze verhouden. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

APPEL De Buurt Bestuurt doet een Appel op u.

Provinciale verkiezingen: Geweldig, zoveel energie van de burgers-bewoners. Zie dit niet als kloof of verdeeldheid. Zet die energie positief om in actie. Trek samen met de burgers-bewoners op. Oude idealen, Nieuw Elan]

Concept-plan van aanpak Laak

Laak is in verschillende opzichten een bijzonder stadsdeel met vele gezichten. Met de oude
Haagse volksbuurten, de typische Berlage-woningen, het groene Cromvlietpark, de levendige
Gouverneurlaan en de moderne nieuwbouw in Laakhavens en Binckhorst. Laak heeft kansen
en mogelijkheden vanwege de centrale ligging vlak bij het centrum, de aangrenzende
nieuwbouwgebieden en de OV-stations. En vooral ook door de actieve bewoners met mooie
ideeën en hart voor hun wijk. Betrokken bewoners die Laak verder vooruit willen helpen.

Lees meer in de pdf

Laaklezing : De Buurt Bestuurt vindt het nu helemaal de tijd niet voor ronkende teksten.

De Buurt Bestuurt heeft kritisch gereageerd op het idee van Laaklezing als nieuwe traditie.

Voorafgaand verklaart De Buurt Bestuurt dat de Amare fontein

met recht (wel) een initiatief is in het licht van het Burgerperspectief. Het wordt aan de burgers-bewoners van de stad overgelaten om er zelf hun eigen invulling aan te geven. Op stadsniveau worden burgers-bewoners met burgers-bewoners verbonden, waarmee ook wordt benadrukt dat Den Haag één stad is. De Buurt Bestuurt met zijn programmatische grondslag van verbinden herkent zich volledig in dit initiatief.

Laaklezing

dank voor uw uitnodiging, waarvan De Buurt Bestuurt evenwel geen gebruik zal maken.

Nieuwe idee en creativiteit. De Buurt Bestuurt heeft daar… niets op tegen.

Maar in Laak moet zo’n initiatief altijd worden bezien in het licht van het Burgerperspectief.

In Laak gaat nog teveel niet goed of veel gaat niet. De basis moet (eerst) op orde. Voor kwetsbare wijken wordt dit ook in het Nationale Programma Leefbaarheid en Veiligheid erkend. De trits voor de kwaliteit van leven van de burgers-bewoners bestaat in optimale gezondheid, nl. hun aandeel in de Volksgezondheid, adequate behuizing en een budget dat in balans is ter voorkoming van schulden. Daar moet iedereen in Laak met verantwoordelijkheidsgevoel keihard aan werken.

Het plan van aanpak ‘Laak centraal’ hangt alleen nog in concept nog steeds boven de markt. De Sprekert heeft nog een puist werk te doen voor Laak. De Buurt Bestuurt vindt het nu helemaal de tijd niet voor ronkende teksten.

Bovendien vindt De Buurt Bestuurt iets wat nog moet plaatsvinden aanmerken als ’traditie’ een gotspe. De Buurt Bestuurt noemt zijn nu al enige jaren gehouden Wijkschouw Laak ook geen traditie. Hebben de opstellers van de Brandbrief aan burgemeester & wethouders om deze ’traditie’ gevraagd? Dat lijkt De Buurt Bestuurt stug. De Buurt Bestuurt ziet het bewuste initiatief als een staaltje van zelfoverschatting. Met Burgerperspectief heeft dat niets van doen

Kan een afbeelding zijn van waterpartij

Statistieken weergeven

123 Berichtbereik

2Margreet Hemert en Jacobina De Cuba Amptmeijer

wethouder, Armoede, Inclusie en Volksgezondheid, mevrouw Mariëlle Vavier

onderwerp : basiszorg Laak voor bewoners met multiple problematiek en ‘urban aging’

geachte wethouder,

De Buurt Bestuurt, mede optredend voor het Bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’ ziet dat het ‘concept plan van aanpak ‘Laak centraal’ (zie commissie bestuur van 7 december jl.), nog steeds boven de markt hangt. De Buurt Bestuurt vindt dat het element van de Volksgezondheid in kwetsbare wijken in genoemd plan moet worden meegenomen. Overigens is het zaak dat u bevordert dat meergenoemd plan wordt vastgesteld en, eenmaal vastgesteld, wordt uitgevoerd.

Met het stadsdeel Laak in uw portefeuille zou u in de visie van De Buurt Bestuurt meerwaarde moeten (kunnen) creëren voor de burgers-bewoners van Laak, die toch al jaren korter leven. Inmiddels is ook bekend geworden, dat die gezondheidsverschillen tussen kwetsbare wijken en betere wijken alleen maar toenemen. De stichting HARLIN, Ketelstraat 23, die volwaardige en gezonde voeding verstrekt aan behoeftige bewoners Molenwijk, verdient in dit kader gezien de samenstelling van uw portefeuille ten volle uw actieve facilitaire en financiële steun.

basiszorg in Laak

Gezondheidspunt Laakkwartier, Gouverneurlaan 520-530 geeft basiszorg aan burgers-bewoners met multiple problematiek. Deze problematiek belemmert het zicht op de (noodzaak van) de eigen gezondheid en resulteert door gebrek aan zelfinzicht vaak in zorgmijders. Er zijn meer van deze gezondheidspunten in Laak nodig. Daartoe zou vanuit uw portefeuille actief geworven en gefaciliteerd moeten worden.

‘urban aging’

langer thuiswonende senioren hopen tot herinrichting van de zorg. Seniorvriendelijk beleid moet aangevlogen worden vanuit de bredere context van ‘urban aging’. In die context kan het voorkomen van complexe zorgvragen worden meegenomen.

De Buurt Bestuurt vindt, dat preventiespreekuren bij 50+ complexen een kans moeten krijgen in de geest van de motie inzake mogelijke Pilot bij 50+ complexen van preventiespreekuren voor senioren . De Buurt Bestuurt heeft ruim vier jaar ervaring op het dossier ‘Stieltjesstraat’. Recente informatie indiceert het vrijkomen van ruimte in het activiteitencentrum De Stiel, wat ons betreft bij voorkeur voor spreekuur verpleegkundig specialist ouderenzorg. Wij gaan daarover bij voorkeur met u in gesprek.

Overigens wordt deze brief ook met (de SP fractie van) de raad gedeeld.

Alvast dank voor uw commitment met de burgers-bewoners van Laak.

Met vriendelijke groet

Kees Berenbak en Tom Nathans

De Buurt Bestuurt Maart 2018 De Buurt Bestuurt slaat alarm :

https://www.ad.nl/…/opnieuw-onderzoek-naar-hoge…/ https://www.ad.nl/…/bewoners-stieltjesstraat-in-kou…/

Balanceren in Laak.

Balanceer-model in Laak :

De Buurt Bestuurt, actief in Laak, heeft vanuit het Burgerperspectief en acterend op signalen van urgentie een vorm van kleinschalige samenwerking in buurt en wijk ontwikkeld, vooruitlopend op en geïnspireerd door het zgn. balanceer model. Dit is een ‘ongoing process’.

Deze samenwerking houdt in, dat betrokken en actieve burgers-bewoners dankzij de vorm van het bewonersinitiatief, in het leven geroepen en ondersteund door De Buurt bestuurt, actief in Laak, hun belangen zelf kunnen behartigen bij zowel overheid, als andere partijen. Deze samenwerking legde verbindingen tussen de burgers-bewoners en de (vertegenwoordigers van) overheid, (welzijn)professionals, de lokale politiek en de (schrijvende) pers.

Ook voorziet deze samenwerking in een kennisinfrastructuur, deels vanuit eigen wetenschap burgers-bewoners, deels vanuit van externe experts verkregen informatie. De burgers-bewoners vergroten, doordat zij zelf met partijen aan tafel zitten, hun gespreks- en overlegvaardigheden.

Het balanceermodel bevordert dat bewonersinitiatieven zo worden ingericht, dat een gemeenteambtenaar en bijv. een opbouwwerker, een Raadslid en een individuele journalist zich eenvoudig hierbij kunnen aansluiten. Deze partijen trekken samen op in het belang van de burgers-bewoners.

Voorbeelden-casuïstiek : zijn het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’, n.a.v. een cri de coeur van senioren over excessieve jaarnota’s warmtekosten, het bewonersinitiatief ‘

Zorg om Laakweg’ n.a.v. onrust over te hoge magneetveldsterktes van ondergrondse hoogspanningskabel Laakweg en de qua programmatische grondslag vergelijkbare aanpak van de (mobiele)

Coronatestlocatie in Laak en de in de (aangenomen) Raadsmotie ‘Betrek wijkinitiatieven bij de aanpak van de Coronacrisis’ erkende positie van De Buurt Bestuurt, actief in Laak, als wijkinitiatief.

Wijkschouw Laak 7 oktober 2022

Met uitnodiging aan alle partijen is De Buurt Bestuurt met 11 deelnemers vandaag 7 oktober op Wijkschouw geweest in Laak.

Bezocht werden de locaties Ketelstraat 23:stichting HARLIN, Jan van der Heijdenstraat: arbeidsmigrantenAntheunisstraat: Laak onder de radar, Laakweg: ondergrondse 150kv hoogspanningskabelverbindingStieltjesstraat: 50+ complexen StaedionAarnoud Drostlaansupermarkt versus speeltuin, Gouverneurlaan: bezoek huisartsenpraktijk (Gezondheidspunt Laakkwartier, huisartsengeneeskunde in een kwetsbare wijk , HVV Laakkwartier Jan van Beersstraat 69: presentatie, sport en preventie door voorzitter Ron Jansen. Koffie broodje’ verzorgd door de organisatie MIDDIN.

De goede ontvangst van de Wijkschouw stimuleert De Buurt Bestuurt tot het organiseren van een vervolg.

Samen met de bewonersorganisatie De Buurt Bestuurt, scholen in de wijk en de Ambulancezorg GGD Haaglanden hebben ook dit jaar weer een vuurwerkvoorlichting aan de leerlingen uit de buurt gegeven.

De leerlingen hebben een bezoek gebracht aan de Ambulancepost van Laak waarbij uitleg is gegeven hoe Ambulancezorg is georganiseerd en respectvol om te gaan met de hulpverleners.

We hopen door dit project met elkaar een veilige oud en nieuw te creëren.

Oud collega Kees komt uit de ambulancehulpverlening heeft dit bezoek geïnitieerd samen met Eduard, de teamleider van de ambulancedienst.

Statistieken weergeven

121 Berichtbereik

13Joost van Dongen, Sigrid Grotens-lakens en 11 anderen

3 opmerkingen

Leuk

Opmerking plaatsen

Delen

De Buurt Bestuurt: Evaluatie WK voetbal 2022

De Buurt Bestuurt heeft vastgesteld dat de maatregelen en voorzieningen die de veiligheid van de burgers – bewoners van en rondom het Jonckbloetplein moesten waarborgen ook achteraf gezien hebben voldaan.

Dankzij het samenspel met de afdeling veiligheid, stadhuis, met het commitment van de raad, met De Buurt Bestuurt en bewoner Jonckbloetplein is het op de speeldagen van het Nederlands elftal en ook overigens op die locatie een rustig WK voetbal 2022 geweest. De Buurt Bestuurt had daar op voorhand al vertrouwen in.

De (vuurwerk)veiligheid rond de jaarwisseling wordt ,voor zover DE Buurt Bestuurt weet, op dezelfde voet aangevlogen. De Buurt Bestuurt bevordert al sinds jaar en dag het respect voor de hulpverleners door leerlingen van de Johan de Wit scholengemeenschap een bezoek te laten brengen aan de ambulancedienst van Laak en de meldkamer. Een wijze van aanpak waarin ook voorlichting en preventie is opgenomen.

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon

Statistieken weergeven

122 Berichtbereik

5Liona Taylor Parkins, Heleen de Vries en 3 anderen

1 opmerking

Leuk

Opmerking plaatsen

Delen