RTV discus

In de uitzending Zaterdag Live van zaterdag 15 mei 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema ‘Betere participatie: Haags Samenspel’. Gasten aan tafel zijn: Kees Berenbak en Tom Nathans (Buurt Bestuurt Laak), Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie), Elly Rijnierse (Coöperatie Mariahoeve), Peter Bos (Haagse Stadspartij). De uitzending is zaterdag van 18.00 tot 20.00 uur te zien op Den Haag TV.

Den Haag heeft de ambitie meer gebruik te maken van de bewonersbetrokkenheid. Dit is vanuit het coalitieakkoord 2019 de opdracht voor de portefeuillehouder om de verbinding met de inwoners van Den Haag te vergroten en te verbeteren. Nu is het onderwerp bewonersparticipatie al decennialang een onderwerp van dagelijkse orde.

Echter heeft de participatie het de laatste jaren pas mondjesmaat kunnen winnen van vele bezuinigingen en andere politieke prioriteiten. De kleinschalige initiatieven vanuit de diverse Haagse wijken zoals de energie-challenge, of de buurtopknapprojecten in de Houtwijk zijn slechts lichtpuntjes in de vele mogelijkheden.

Het samenspel tussen de wijkbewoners en de politiek vraagt om veel afstemming om tot direct en zichtbaar resultaat te komen. Perspectief op uitvoering. Veel ideeën om zaterdag met de pioniers en  deskundigen aan de stamtafel te delen.

Gemeente Haags samenspel: bekijk hier

De Buurt Bestuurt stuurt brief naar informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink vraagt de organisatie De Buurt Bestuurt om het Burgerperspectief serieus te nemen. De Buurt Bestuurt is een organisatie in Den Haag in het stadsdeel Laak. Vanuit het Burgerperspectief werkt de organisatie aan de verbetering van de leefomgeving. In de brief benoemen ze een drietal voorstellen voor vernieuwing. Zo willen ze dat de overheid, samen met burgers, onderzoek doet naar een nieuwe bestuurscultuur, werkt aan een betere leefomgeving en verantwoording aan burgers-bewoners over de formatie aflegt.

Open brief aan de informateur

De Bijlage

De Democratische Rechtsstaat :

Wij, Kees Berenbak en Tom Nathans, zijn De Buurt Bestuurt.

De Buurt Bestuurt heeft zijn wortels in het symposium ‘De Zorg terug in de wijk’ van 2014.

Verbinden is de programmatische grondslag van De Buurt Bestuurt .

De Buurt Bestuurt zet in op wat burgers-bewoners verbindt., niet op wat burgers-bewoners verdeelt. Daarvan is genoeg. Wij vinden het tegendeel.

 Wij werken met alle partijen samen tot verbetering van de kwaliteit van leven van de burgers-bewoners.

De Buurt Bestuurt ziet het Burgerperspectief als noodzakelijke beweging om de burgers-bewoners zich verder te laten ontwikkelen in vaardig burgerschap en in het benutten van de Democratie. 

Overwegingen :

Gevolgen van Decentralisatie in de zorg zijn desastreus, denk bijv. maar aan de Jeugdzorg, waarin de jeugdige burgers-bewoners worden uitgeleverd aan de ondergang. Rendement en kwantiteit is de nieuwe zorg-visie. Kwetsbare wijken zijn overspoeld door zorg-cowboys met alle gevolgen van dien. Wie heeft de regie in deze wijken,? Volgens de gezondheidsmonitor van de GGD (2013 ) hebben burgers-bewoners in zwakke wijken een aanzienlijk slechtere gezondheid, waardoor ze korter leven. Dit moet worden opgevat als een uitdaging voor de politiek en niet als een eindpunt van observatie. De overheid ziet het met lede ogen aan, een betrouwbare en kwalitatief goede zorg is uiteindelijk een goedkopere zorg.

2.Les Coronacrisis:

De politiek-bestuurlijke en ambtelijke inrichting van het openbaar bestuur biedt vanuit het overheidsperspectief geen enkele garantie voor ambitie voor en verbinden met de kwetsbare burgers-bewoners in de zwakke wijken.

3.De rol van de bewonersorganisaties in de context van de samenlevingsopbouw biedt onvoldoende garantie voor een adequate vertegenwoordiging van de belangen van de burgers-bewoners.

Anders dan met het vertrekpunt van participatie van burgers-bewoners, dat in de praktijk voor hen voornamelijk invaliderende werking heeft gehad, wordt met het Burgerperspectief voorkomen, dat burgers –bewoners op hun eentje als een soort onderzoeksjournalist moeten opereren, met alle gevolgen van dien, omdat het belang van de burgers-bewoners ondervertegenwoordigd is in het openbaar bestuur.

Een aanzet tot betere vertegenwoordiging kan een wijk OR zijn, een niet vrijblijvende en autonome vorm van medeverantwoordelijkheid van de burgers-bewoners voor het openbaar bestuur. Deze figuur brengt rechten en plichten met zich mee en zou, in voorkomend geval,  een budgetrecht voor buitengerechtelijke en gerechtelijke onderzoeken kunnen inhouden.

4. Vanuit het Burgerperspectief een andere vorm van openbaar bestuur, zonder de oude formats van dienstverlening aan burgers-bewoners of van participatie van burgers-bewoners,. Deze vorm van openbaar bestuur verhoudt zich op een geheel nieuwe wijze tot de burgers-bewoners : het is zichtbaar, in verbinding met de burgers-bewoners,  onder het motto ‘Besturen. Dat doe je samen”, aanspreekbaar en afrekenbaar op openbare ambities..

5. De politieke werkelijkheid van de huidige formatie werd gecreëerd door het stemgedrag van de kiezer, die daarmee gebruik heeft gemaakt van zijn democratisch stemrecht. Dit betekent dat ten allen tijde primair verantwoording dient te worden afgelegd aan de kiezer. Dit dient in het bijzonder te gelden voor met voorkeurstemmen gekozen Kamerleden. Bijv. als een gekozen Kamerlid toetreedt tot de regering dient dit Kamerlid verantwoording af te leggen aan de kiezer..

De kiezer dient nauw bij de formatie betrokken te worden. Uitsluiting van partijen, hetzij op voorhand, hetzij in de context van het formatieproces dient te worden verboden. Mislukt overleg dient aan de kiezer te worden verantwoord.

Downloaden van beide documenten kan via brief en bijlage

De Raad in de stad

Vrijdag 26mrt was De Buurt Bestuurt met het raadslid Tim de Boer van de Haagse Stads partij met de fiets op pad. In Laak werden onder andere bezocht, de voedselbank, annex Coronatestlocatie, locatie gebouw de Ketelstraat , de Laakweg en de Stieltjesstraat.Wij hebben met elkaar gesignaleerd de nieuwe ontwikkeling van dakopbouw en de zorgen van de burgers-bewoners uit de wijk over verkamering , afvalverwerking en winkelstraten, gekenmerkt door eenzijdige winkelaanbod.Ook hebben wij het gehad over tekortschietende communicatie en gebrek aan samenwerking van het lokaal bestuur met organisaties in de wijk/de burgers-bewoners. Tim de Boer heeft belangstelling getoond voor het balanceermodel, dat voor verschillende bewonersinitiatieven onze inspiratiebron is geweest..

Balanceren in Laak

Balanceer -model :

De Buurt Bestuurt, actief in Laak, heeft vanuit het Burgerperspectief en acterend op signalen van urgentie een vorm van kleinschalige samenwerking in buurt en wijk ontwikkeld, vooruitlopend op en geïnspireerd door het zgn. balanceer model. Dit is een ‘ongoing process’.

Deze samenwerking houdt in, dat betrokken en actieve burgers-bewoners dankzij de vorm van het bewonersinitiatief, in het leven geroepen en ondersteund door De Buurt bestuurt, actief in Laak, hun belangen zelf kunnen behartigen bij zowel overheid, als andere partijen. Deze samenwerking legde verbindingen tussen de burgers-bewoners en de (vertegenwoordigers van) overheid,  (welzijns)professionals,  de lokale politiek en de (schrijvende) pers. 

Ook voorziet deze samenwerking in een kennisinfrastructuur, deels vanuit eigen wetenschap burgers-bewoners, deels vanuit van externe experts verkregen informatie. De burgers-bewoners vergroten, doordat zij zelf met partijen aan tafel zitten, hun gespreks- en overlegvaardigheden. 

Het balanceermodel bevordert dat bewonersinitiatieven zo worden ingericht, dat een gemeenteambtenaar en bijv. een opbouwwerker, een Raadslid en een individuele journalist zich eenvoudig hierbij kunnen aansluiten. Deze partijen trekken samen op in het belang van de burgers-bewoners.

Voorbeelden zijn het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’, n.a.v. een cri de coeur van senioren over excessieve jaarnota’s warmtekosten, het bewonersinitiatief ‘ Zorg om Laakweg‘ n.a.v. onrust over te hoge magneetveldsterktes van ondergrondse hoogspanningskabel Laakweg en de qua programmatische grondslag vergelijkbare aanpak van de (mobiele) Coronatestlocatie in Laak en de in de (aangenomen) Raadsmotie  ‘Betrek wijkinitiatieven bij de aanpak van de Coronacrisis’ erkende positie van De Buurt Bestuurt, actief in Laak, als wijkinitiatief.         

Balanceren

                                                      

Voorlichting

Initiatief van de Buurt Bestuurt :De Buurt Bestuurt heeft o.a.in Laak een reeks weerbaarheids-bijeenkomsten voor senioren georganiseerd.

https://www.ad.nl/den-haag/ouderen-leren-zich-te-weren-tegen-babbeltrucs-koffie-drink-je-maar-thuis~a87e4fc0/

Net toen ik dacht “Dit zal mij niet gebeuren” was ik er al ingetrapt. De 2 acteurs lieten zien hoe iemand je om de tuin kan leiden. Bedankt voor deze bijeenkomst Kees dank voor het organiseren van deze bijeenkomst en wijkagenten Gerard en Mike bedankt voor alle tips. Het was erg leerzaam.

Ouderen leren zich te weren tegen babbeltrucs: ‘Koffie drink je maar thuis’

Algemeen Dagblad 12 februari 2021

https://www.ad.nl/den-haag/ouderen-leren-zich-te-weren-tegen-babbeltrucs-koffie-drink-je-maar-thuis~a87e4fc0/

Samen op weg naar een veilige jaarwisseling

We blijven eraan werken…….samen op weg naar een veilige jaarwisseling.Samen met de bewonersorganisatie De Buurt Bestuurt, scholen in de wijken de Ambulancezorg GGD Haaglanden is voor het vierde jaar een vuurwerkvoorlichting aan de leerlingen uit de buurt gegeven.De leerlingen hebben een bezoek gebracht aan de Ambulancepost van Laak waarbij uitleg is gegeven hoe Ambulancezorg is georganiseerd en respectvol om te gaan met de hulpverleners.Oud collega Kees komt uit de ambulancehulpverlening heeft dit bezoek geïnitieerd samen met Eduard, de teamleider van de ambulancedienst.Alle kinderen hebben ook een rondleiding gekregen van Irma onze ambulanceverpleegkundige bij de Ambulancezorg GGD Haaglanden en als afsluiting een veiligheidsbril gekregen om goed beschermd oud en nieuw te vieren.Deze is beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag👍We hopen door dit project met elkaar een veilige oud en nieuw te creëren.

Verslag van een deelnemer cursus Reanimatie

De Buurt Bestuurt organiseert reanimatie cursussen volgens de richtlijnen van de Nederlandse reanimatie Raad.

Vandaag 5 april 2019 hebben wij cursus reanimatie gedaan. Met gebruikmaking van de AED wij zijn allemaal succesvol geslaagd met een certificaat. De vrijwilligers hebben weer wat toegevoegd aan de veiligheid van de bewoners van lipa 1. Met dank aan Kees Berenbak cursus leider.

A-Typische klachten bij vrouwen

Hoewel de klachten verschillen van persoon tot persoon, krijgen vrouwen soms andere aanwijzingen die op een hartinfarct duiden. Wees als vrouw daarom gewaarschuwd als je (één van) onderstaande klachten opmerkt: Pijn in de bovenbuik, kaak, nek, rug,of tussen de schouderbladen, Kortademigheid Extreme moeheid Duizeligheid Onrustig gevoel, angst, snelle ademhaling,Misselijkheid,of braken.

https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/vrouwen-en-hart-en-vaatziekten/hartklachten-bij-vrouwen

Bezoek aan de meldkamer de Yp

Op maandag 17 december 2018 mocht bij hoge uitzondering een klas een kijkje nemen in de meldkamer van de ambulance, politie en brandweer.Klas 2a van het praktijkonderwijs kreeg eerst uitleg van Jan van der Meer (geneeskundig coördinator) over hoe het precies werkt bij de meldkamer en wat een centralist doet. Shabnam (leerling p2a): “Het eerste wat je moet vertellen als je 112 belt is waar je bent. Je moet ook vertellen wat er is gebeurd. Ze gaan heel veel vragen stellen. Ook gaat de centralist jou vertellen wat je moet doen.”Er werden weer heel veel vragen gesteld en veel verhalen verteld. De leerlingen willen hier ook wel stage lopen.Daarna mochten de leerlingen de meldkamer bekijken van boven af. Zo kregen ze een mooi beeld van hoe de ruimte opgedeeld was in verschillende stukken. Links zit de politie, in het midden de ambulance en rechts achterin de brandweercentralisten.Wat het meeste indruk maakte was het grote scherm aan de raamkant waarop je op dat moment vier plekken op camera in de regio kon zien. Shabnam: “Ik vond het leuk om de meldkamer te bezoeken, want nu weet ik er veel meer over wat er gebeurt als je 112 belt. Ik wist nog niet dat er overal in de stad camera’s hangen en dat ze dat hier allemaal kunnen zien. Dat vind ik wel goed omdat dat een veilig gevoel geeft.”Ook kon je daarop zien hoeveel keer het alarmnummer al was gebeld en hoeveel keer dat voor de politie, brandweer of de ambulance was. Shabnam: “Ik vond wel dat 112 vaak wordt gebeld” “Ik heb ook geleerd dat de brandweer vaker wordt gebeld als het bijvoorbeeld stormt of met oud en nieuw”De leerlingen hebben nu een nog beter beeld van wat er gebeurt als je 112 belt.Shabnam: “Ook de reis erheen en terug was een hele ervaring. Het ging niet helemaal goed. Maar we hebben het gevonden en zijn ook weer veilig thuis gekomen.”Met speciale dank aan Kees Berenbak die het mogelijk heeft gemaakt dat we hier een kijkje mochten nemen. Verslag van Monique Regan docente.