Informatiebijeenkomst 13 juni 2018 over hoogspanningskabel(s) Laakweg

Verslag

De bewonersorganisatie Bewoners Activiteiten Platform (Bap) Laakhavens organiseerde – in samenwerking met de stichting De Buurt Bestuurt Laak – op 13 juni jl. een informatiebijeenkomst over wonen bij de hoogspanningskabel(s) onder de Laakweg Den Haag. De Omgevingsdienst GGD, die ook uitgenodigd was, geeft er de voorkeur aan om niet in het openbaar op te treden. Wel gaan zij – indien gewenst – met bewoners 1 op 1 in gesprek.

Waarom deze bijeenkomst

Op 10 mei jl. had RTL Nieuws een onderwerp over de relatie van de ondergrondse hoogspanningskabel(s) Laakweg en leukemie bij kinderen. Bap vond deze uitzending onzorgvuldig en geen recht doen aan / rekening houdend met de bewoners.

Over de avond

De aanwezige bewoners Laakweg hebben op deze bijeenkomst hun kennis gedeeld en uiting gegeven aan hun bezorgdheid.

Ook vinden zij dat de (lokale) politiek, signalen van zorg uit de samenleving met betrekking tot gezondheidsrisico’s van ondergrondse hoogspanningslijnen, niet kan negeren.

Hoe verder

  • Naar TenneT wordt het risico van ‘weg trillen’ van de hoogspanningskabel(s) teruggekoppeld
  • er wordt (opnieuw) nagegaan wat er precies ligt; 3 kabels of 1 kabelverbinding

De bewoners wachten niet af tot er een beleid wordt ingevoerd voor ondergrondse hoogspanningslijnen. Zij willen duidelijkheid over hun woonsituatie en hebben behoefte aan betrouwbare, meermalen uitgevoerde meting van het magneetveld van de ondergrondse hoogspanningskabel(s). Het bestaande meetprotocol voor bovengrondse hoogspanningslijnen kan daarvoor een aanknopingspunt bieden.

Zij komen zelf in actie en:

  • spreken de gemeente/het stadsdeel aan op hun zorgtaak voor burgers, aangezien het om gemeentegrond gaat
  • hebben een bewonersinitiatief opgericht ‘Zorg om Laakweg’. Bewonersvereniging Bap Laakhavens & Stichting De Buurt Bestuurt Laak ondersteunen dit initiatief

Tot slot

Drie bewoners hebben aangegeven gebruik te willen maken van het aanbod van de Omgevingsdienst GGD. Voor afspraak en begeleiding wordt gezorgd.

Lees het officiële verslag van de informatiebijeenkomst bij onze documenten.

Verslag overleg Staedion 5 juni 2018

De huurders, verenigd in het Bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’, hebben met steun van De Buurt Bestuurt en de SP Fractie op 5 juni jl. het tweede overleg gehad met Staedion op het niveau van de afdelingsdirectie Wonen.

Dit gesprek is in een open en constructieve sfeer verlopen. Het zal voortaan op uitvoerend niveau worden voortgezet met terugkoppeling op directie niveau.

Om wille van de transparantie zal voortaan onderscheid gemaakt worden tussen:

1. het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’

Dit initiatief is opgezet om reden van en beperkt zich tot de (problematiek rond de) hoge eindnota’s warmteverbruik van de huurders van de Stieltjesstraat.

2. de Bewonerscommissie Stieltjesstraat

De Bewonerscommissie heeft een eigen lijn met Staedion over een verscheidenheid van onderwerpen die het huurdersbelang betreffen.

Vervolg actiepunten

Volgens afspraak heeft Staedion de zestien actiepunten uit het overleg van 20 april jl. intern uitgezet naar de juiste afdelingen.

De huurders en Staedion hebben de terugkoppeling op deze aktiepunten doorgenomen met het oog op het nieuwe onderzoek.

In principe zouden uit deze terugkoppeling nog aanvullende punten voor dit onderzoek kunnen opkomen.

Ook hebben de huurders uit deze terugkoppeling kunnen opmaken dat het Staedion ernst is met het aanbod van een nieuw, onafhankelijk onderzoek.

Ervaringen delen

Staedion en de huurders hebben met elkaar de ervaring gedeeld dat omstandigheden als laaggeletterdheid en meertaligheid van huurders een obstakel zijn voor het op begrijpelijke wijze met hen communiceren . Zij denken samen verder na over een sluitende aanpak.

Verwarde personen

Staedion gaat mee met de wens van de Buurt Bestuurt om betrokken te worden bij de problematiek van Verwarde personen. Van haar kant heeft De Buurt Bestuurt gemeld dat vrijwilligers in de gelegenheid zullen worden gesteld om een training ‘omgaan met Verwarde personen’ te volgen.

Binnen Staedion is een werkgroep Verwarde personen opgezet waar bewonersconsulenten en sociaal complexbeheerders in zitten. Zij houden zich bezig met recente publicaties en onderzoeken welke scholing er is voor medewerkers van Staedion.

Verder schuift Staedion aan bij het platform woonoverlast van de gemeente Den Haag. Ook zet Staedion steeds meer gedragsaanwijzigingen in voor verwarde huurders (al dan niet in samenwerking met zorgpartners.).

Over vier weken zullen de huurders en Staedion het overleg vervolgen. Dan zal aan de orde komen het onderzoek en de onderzoeksvraag, alsmede de bureaukeuze voor het onderzoek.

Staedion zal daarvoor een voorzet en advies leveren.

TN/07/06/18

Ter aanvulling : deze nieuwe beleidsvorm/overlegvorm is voor Staedion ook een nieuwe ontwikkeling , er is sprake van een overlegvorm , deze wordt t.z.t. ook in andere stadsdelen toegepast als de situatie daarom vraagt .

Verder krijgt communicatie met de bewoners extra aandacht !

Ondergrondse hoogspanningskabel(s) Laakweg

Bewoners van de Laakweg zijn het wachten beu

Op 10 mei jl. had RTL Nieuws een onderwerp over de relatie van de ondergrondse hoogspanningskabel(s) Laakweg Den Haag en leukemie bij kinderen. Dit nieuws veroorzaakte terecht veel onrust onder de bewoners. Daarom organiseerde de bewonersorganisatie Bewoners Activiteiten Platform (Bap) Laakhavens – in samenwerking met de stichting De Buurt Bestuurt Laak – op 13 juni jl. een informatiebijeenkomst over wonen bij de hoogspanningskabel(s) onder de Laakweg. Het verslag daarover leest u onder dit artikel.

De bewoners en de Prins Willem Alexander basisschool, als ookEwa’s Childcare hebben elkaar in hun ongerustheid gevonden en het bewonersinitiatief ‘Zorg om Laakweg’ in het leven geroepen. De bewonersvereniging Bap Laakhavens en de stichting De Buurt Bestuurt Laak ondersteunen hen daarin.

Zorg gedeeld met Stadsdeelkantoor Laak

Dit bewonersinitiatief heeft de zorg van de betrokken bewoners en organisaties op 29 juni jl. gedeeld met de stadsdeeldirekteur Laak. Het stadsdeel bleek (toch) op de hoogte te zijn (geweest) van de situatie Laakweg. Deze problematiek werd echter bij de GGD ondergebracht omdat het stadsdeel geen inhoudelijk gesprekspartner is op dit onderwerp.

Het stadsdeel heeft daarom gevonden, dat het niet op haar weg lag om de betrokken bewoners en organisaties daarover te informeren. Bij nader inzien had het stadsdeel wellicht een andere afweging gemaakt.

Eigen koers

Inmiddels leven we medio juli – aan de vooravond van het politieke zomerreces – en missen de bewoners van de huizen tussen Slachthuislaan en Slachthuisstraat, nog steeds elke betrouwbare informatie, en mogelijke vervolgacties, over de 150 kv kabelverbinding onder de Laakweg. Het bewonersinitiatief ‘ Zorg om Laakweg’ wacht niet langer op het antwoord van het College, maar zij zet haar eigen koers uit. Zij wil dat een adviesbureau van de lijst, die het RIVM voor bovengrondse lijnen beheert, de “magneetveldzone” voor de ondergrondse kabels gaat berekenen.

Opnieuw onderzoek naar hoge stookkosten Stieltjesstraat

Woningcorporatie Staedion laat opnieuw onderzoek doen naar de oorzaak van de hoge stookkosten in een groot wooncomplex aan de Stieltjesstraat in het Haagse Laakkwartier. Bewoners die hier wonen klagen over torenhoge naheffingen, terwijl ze zeggen niet veel te stoken.

Maja Landeweer 26-04-18, 11:10

Artikel in het AD

Staedion laat het onderzoek uitvoeren door een onafhankelijke partij. Dat is de uitkomst van een overleg vorige week tussen bewoners en bestuurders van de woningcorporatie.. . . .

In 2014 liet Staedion ook al onderzoek doen. Daar kwam toen uit dat de oorzaak lag in verkeerd gebruik van de thermostaatkranen. Toch bleven bewoners kampen met hoge nota’s. Eind maart trokken bewoners aan de bel in deze krant. Mede naar aanleiding hiervan komt de verhuurder nu opnieuw in actie. ,,We pakken dit serieus op”, zegt een woordvoerder namens Staedion.

De onderzoekers nemen onder meer de thermostaatknoppen, de warmtemeters en de kwaliteit van de radiatoren onder de loep.

Regeling

Bewoners klagen over hoge naheffingen, oplopend tot duizenden euro’s per jaar, voor het stoken in de flats sinds er in 2014 warmtemeters zijn geplaatst, die het warmteverbruik meten. Bewoners zijn bang dat de meters ondeugdelijk zijn.

In de flats wonen veel kwetsbare senioren met een krappe beurs, die de nota’s niet kunnen betalen. ,,Dat geeft heel veel stress”, weet Kees Berenbak van de stichting De Buurt Bestuurt, die opkomt voor de belangen van de bewoners. ,,Mensen lijden hier psychisch onder.” Berenbak is blij dat Staedion actie onderneemt. ,,Het is heel mooi dat het zo goed wordt opgepakt.”

Staedion heeft ook besloten om de betalingsregeling te versoepelen. ‘Indien wenselijk’ kan dit naar beneden worden aangepast, aldus de woningbaas. Ook is afgesproken dat bewoners die dit jaar meer dan 100 euro extra moeten bijbetalen, hiervan voorlopig uitstel krijgen totdat het onderzoek is afgerond.