Platform Actief Laak

Platform Actief Laak

Kort geleden heeft De Buurt Bestuurt, actief in Laak, het voorstel ontvangen om in de wijk Laak-Centraal met een groot aantal in die wijk actieve organisaties te komen tot het Platform Actief Laak. Ook De Buurt Bestuurt zou hieraan kunnen deelnemen.
De Buurt bestuurt, actief in Laak, heeft het volgende antwoord gegeven.

Antwoord De Buurt Bestuurt, actief in Laak
De Buurt Bestuurt, actief in Laak (hierna: De Buurt Bestuurt) heeft goede nota genomen van uw voorstel om te komen tot een Platform Actief Laak, welke opzet zich, naar wij uit de toelichting opmaken, beperkt tot de wijk Laak Centraal.
U heeft De Buurt Bestuurt gepositioneerd in het organigram van dat Platform.
Net als de overige in deze context geplaatste organisaties zou De Buurt Bestuurt aan zichzelf de vraag stellen, waaraan De Buurt Bestuurt deze positie heeft verdiend. Wat zou De Buurt Bestuurt kunnen laten zien aan dat wat het voor de burgers-bewoners van Laak heeft betekend c.q. betekent.
Welke ambitieverklaring geeft De Buurt Bestuurt af?
 
standpunt De Buurt Bestuurt
De Buurt Bestuurt ziet geen meerwaarde in de voorgestelde aanpak.
De Buurt Bestuurt voelt zich in dit gezelschap niet thuis.
Wij verwachten dan ook dat u De Buurt Bestuurt uit het organigram van het Platform Actief Laak per omgaande verwijderd. Er mag geen versie met De Buurt Bestuurt blijven bestaan.
 
In de optiek van De Buurt Bestuurt moet altijd worden aangevlogen vanuit de verbinding.
Vanuit een algemeen belang, t.w. het Burgerperspectief, i.p.v. vanuit een verzameling van belangen.
Er is geen aparte categorie ‘Actieve Bewoners’ en organisaties hebben geen (recht op) voorrang.
De voorgestelde (vorm van) samenwerking neemt de burgers-bewoners onvoldoende serieus en miskent de in crisistijd gedemonstreerde belangeloze solidariteit in buurt en wijk

De Buurt Bestuurt
Wij vatten voor uw goede informatie nog even samen wat De Buurt Bestuurt is en doet.
De Buurt Bestuurt opereert belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak. De programmatische grondslag van De Buurt Bestuurt is ‘verbinden’.
Onze inzet is op wat de burgers-bewoners verbindt, niet wat de burgers-bewoners verdeelt. Daarvan is genoeg. Wij zien het tegendeel.
 
Onze tijd en energie wordt volledig en in voorkomend geval meerjarig gespendeerd aan dat wat voor burgers-bewoners in Laak urgent is.
Dat zijn onderwerpen als behuizing, (Volks)gezondheid, zorg in de wijk, sociale cohesie, sociale energietransitie. In crisistijd qua Volksgezondheid vertaald naar mobiele Corona testlocaties in Laak, met voor burgers-bewoners begrijpelijke communicatie, resp. mobiele Corona vaccinatie locaties in Laak. In het kader van Vuurwerkveiligheid vertaald naar het initiatief voor een inleverpunt (illegaal) vuurwerk. In het kader van het afgelopen EK vertaald naar preventieve inzet en aanpak veiligheidsrisico voor de burgers-bewoners Jonghbloetplein.
Onafhankelijk van crisis in het kader van zorg in de wijk vertaald naar preventiespreekuren bij 50+ complexen en Voorzorgsbeleid inzake Hoogspanning en Gezondheid.
Kleinschalige samenwerking van de burgers-bewoners in de vorm van bewonersinitiatieven bieden volgens het Balanceermodel elke burger-bewoner de kans om naar vermogen en naar omstandigheden actief te zijn, resp. aan (professionele) partijen om op zulke initiatieven aan te sluiten.
Dat is samen optrekken op voet van gelijkwaardigheid. Deze bewonersinitiatieven worden ook gekenmerkt door een kennisinfrastructuur.

Om voor de burgers-bewoners uberhaupt resultaat te bereiken vraagt De Buurt Bestuurt met regelmaat het commitment van lokale politici en de media voor Laak.
In de Raad werden mede dankzij De Buurt Bestuurt moties aangenomen, bijv. over de onderwerpen inleverpunt (illegaal) vuurwerk, mobiele Corona testlocaties in Laak, mobiele Corona vaccinatielocaties in Laak, De Buurt Bestuurt als actieve Wijkorganisatie te betrekken bij de communicatie in het kader van de Corona aanpak, preventie aanpak 50+ complexen, risico aanpak Jonghbloetplein.
De Buurt Bestuurt heeft een eigen versie van ‘De Raad in de stad’, waarbij individuele raadsleden een ’tour’ door de wijk krijgen. Op die manier wordt de vaak ‘papieren’ werkelijkheid vervangen door wat er in het echt in de wijk speelt. Dat is voorwaarde voor commitment van de Raad.
 
Wijk OR
De Buurt Bestuurt heeft al enige tijd erop aangedrongen gezien de complexiteit, zeker in kwetsbare wijken zoals Laak, een volwaardige burgers-bewoners vertegenwoordiging in het leven te roepen.
Een wijk OR , voorgezeten door een politiek verantwoordelijke functionaris als een Stadsdeelwethouder, zou met zijn juridische status een volwaardig gesprekspartner zijn.
Een wijk Or zou ook voor de burgers-bewoners rechten en plichten vastleggen.
Deze wijk Or zou buiten de gemeente om gefinancierd kunnen worden, dus zonder verantwoording aan de gemeente.
Voordeel zou ook zijn dat er budget beschikbaar is om in geval van complexe casuistiek expertise in te schakelen. (zie website De Buurt Bestuurt Laak, punt 5 Toelichting bij brief aan (toenmalig) informateur Tjeenk Willink)
 
De Buurt Bestuurt wenst u veel wijsheid met uw voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
 
Kees Berenbak en Tom Nathans
De Buurt Bestuurt, actief in Laak 

Informatiebijeenkomst 13 juni 2018 over hoogspanningskabel(s) Laakweg

Verslag

De bewonersorganisatie Bewoners Activiteiten Platform (Bap) Laakhavens organiseerde – in samenwerking met de stichting De Buurt Bestuurt Laak – op 13 juni jl. een informatiebijeenkomst over wonen bij de hoogspanningskabel(s) onder de Laakweg Den Haag. De Omgevingsdienst GGD, die ook uitgenodigd was, geeft er de voorkeur aan om niet in het openbaar op te treden. Wel gaan zij – indien gewenst – met bewoners 1 op 1 in gesprek.

Waarom deze bijeenkomst

Op 10 mei jl. had RTL Nieuws een onderwerp over de relatie van de ondergrondse hoogspanningskabel(s) Laakweg en leukemie bij kinderen. Bap vond deze uitzending onzorgvuldig en geen recht doen aan / rekening houdend met de bewoners.

Over de avond

De aanwezige bewoners Laakweg hebben op deze bijeenkomst hun kennis gedeeld en uiting gegeven aan hun bezorgdheid.

Ook vinden zij dat de (lokale) politiek, signalen van zorg uit de samenleving met betrekking tot gezondheidsrisico’s van ondergrondse hoogspanningslijnen, niet kan negeren.

Hoe verder

  • Naar TenneT wordt het risico van ‘weg trillen’ van de hoogspanningskabel(s) teruggekoppeld
  • er wordt (opnieuw) nagegaan wat er precies ligt; 3 kabels of 1 kabelverbinding

De bewoners wachten niet af tot er een beleid wordt ingevoerd voor ondergrondse hoogspanningslijnen. Zij willen duidelijkheid over hun woonsituatie en hebben behoefte aan betrouwbare, meermalen uitgevoerde meting van het magneetveld van de ondergrondse hoogspanningskabel(s). Het bestaande meetprotocol voor bovengrondse hoogspanningslijnen kan daarvoor een aanknopingspunt bieden.

Zij komen zelf in actie en:

  • spreken de gemeente/het stadsdeel aan op hun zorgtaak voor burgers, aangezien het om gemeentegrond gaat
  • hebben een bewonersinitiatief opgericht ‘Zorg om Laakweg’. Bewonersvereniging Bap Laakhavens & Stichting De Buurt Bestuurt Laak ondersteunen dit initiatief

Tot slot

Drie bewoners hebben aangegeven gebruik te willen maken van het aanbod van de Omgevingsdienst GGD. Voor afspraak en begeleiding wordt gezorgd.

Lees het officiële verslag van de informatiebijeenkomst bij onze documenten.

Verslag overleg Staedion 5 juni 2018

De huurders, verenigd in het Bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’, hebben met steun van De Buurt Bestuurt en de SP Fractie op 5 juni jl. het tweede overleg gehad met Staedion op het niveau van de afdelingsdirectie Wonen.

Dit gesprek is in een open en constructieve sfeer verlopen. Het zal voortaan op uitvoerend niveau worden voortgezet met terugkoppeling op directie niveau.

Om wille van de transparantie zal voortaan onderscheid gemaakt worden tussen:

1. het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’

Dit initiatief is opgezet om reden van en beperkt zich tot de (problematiek rond de) hoge eindnota’s warmteverbruik van de huurders van de Stieltjesstraat.

2. de Bewonerscommissie Stieltjesstraat

De Bewonerscommissie heeft een eigen lijn met Staedion over een verscheidenheid van onderwerpen die het huurdersbelang betreffen.

Vervolg actiepunten

Volgens afspraak heeft Staedion de zestien actiepunten uit het overleg van 20 april jl. intern uitgezet naar de juiste afdelingen.

De huurders en Staedion hebben de terugkoppeling op deze aktiepunten doorgenomen met het oog op het nieuwe onderzoek.

In principe zouden uit deze terugkoppeling nog aanvullende punten voor dit onderzoek kunnen opkomen.

Ook hebben de huurders uit deze terugkoppeling kunnen opmaken dat het Staedion ernst is met het aanbod van een nieuw, onafhankelijk onderzoek.

Ervaringen delen

Staedion en de huurders hebben met elkaar de ervaring gedeeld dat omstandigheden als laaggeletterdheid en meertaligheid van huurders een obstakel zijn voor het op begrijpelijke wijze met hen communiceren . Zij denken samen verder na over een sluitende aanpak.

Verwarde personen

Staedion gaat mee met de wens van de Buurt Bestuurt om betrokken te worden bij de problematiek van Verwarde personen. Van haar kant heeft De Buurt Bestuurt gemeld dat vrijwilligers in de gelegenheid zullen worden gesteld om een training ‘omgaan met Verwarde personen’ te volgen.

Binnen Staedion is een werkgroep Verwarde personen opgezet waar bewonersconsulenten en sociaal complexbeheerders in zitten. Zij houden zich bezig met recente publicaties en onderzoeken welke scholing er is voor medewerkers van Staedion.

Verder schuift Staedion aan bij het platform woonoverlast van de gemeente Den Haag. Ook zet Staedion steeds meer gedragsaanwijzigingen in voor verwarde huurders (al dan niet in samenwerking met zorgpartners.).

Over vier weken zullen de huurders en Staedion het overleg vervolgen. Dan zal aan de orde komen het onderzoek en de onderzoeksvraag, alsmede de bureaukeuze voor het onderzoek.

Staedion zal daarvoor een voorzet en advies leveren.

TN/07/06/18

Ter aanvulling : deze nieuwe beleidsvorm/overlegvorm is voor Staedion ook een nieuwe ontwikkeling , er is sprake van een overlegvorm , deze wordt t.z.t. ook in andere stadsdelen toegepast als de situatie daarom vraagt .

Verder krijgt communicatie met de bewoners extra aandacht !

Ondergrondse hoogspanningskabel(s) Laakweg

Bewoners van de Laakweg zijn het wachten beu

Op 10 mei jl. had RTL Nieuws een onderwerp over de relatie van de ondergrondse hoogspanningskabel(s) Laakweg Den Haag en leukemie bij kinderen. Dit nieuws veroorzaakte terecht veel onrust onder de bewoners. Daarom organiseerde de bewonersorganisatie Bewoners Activiteiten Platform (Bap) Laakhavens – in samenwerking met de stichting De Buurt Bestuurt Laak – op 13 juni jl. een informatiebijeenkomst over wonen bij de hoogspanningskabel(s) onder de Laakweg. Het verslag daarover leest u onder dit artikel.

De bewoners en de Prins Willem Alexander basisschool, als ookEwa’s Childcare hebben elkaar in hun ongerustheid gevonden en het bewonersinitiatief ‘Zorg om Laakweg’ in het leven geroepen. De bewonersvereniging Bap Laakhavens en de stichting De Buurt Bestuurt Laak ondersteunen hen daarin.

Zorg gedeeld met Stadsdeelkantoor Laak

Dit bewonersinitiatief heeft de zorg van de betrokken bewoners en organisaties op 29 juni jl. gedeeld met de stadsdeeldirekteur Laak. Het stadsdeel bleek (toch) op de hoogte te zijn (geweest) van de situatie Laakweg. Deze problematiek werd echter bij de GGD ondergebracht omdat het stadsdeel geen inhoudelijk gesprekspartner is op dit onderwerp.

Het stadsdeel heeft daarom gevonden, dat het niet op haar weg lag om de betrokken bewoners en organisaties daarover te informeren. Bij nader inzien had het stadsdeel wellicht een andere afweging gemaakt.

Eigen koers

Inmiddels leven we medio juli – aan de vooravond van het politieke zomerreces – en missen de bewoners van de huizen tussen Slachthuislaan en Slachthuisstraat, nog steeds elke betrouwbare informatie, en mogelijke vervolgacties, over de 150 kv kabelverbinding onder de Laakweg. Het bewonersinitiatief ‘ Zorg om Laakweg’ wacht niet langer op het antwoord van het College, maar zij zet haar eigen koers uit. Zij wil dat een adviesbureau van de lijst, die het RIVM voor bovengrondse lijnen beheert, de “magneetveldzone” voor de ondergrondse kabels gaat berekenen.

Aktiepunten uit overleg Buurt Bestuurt, bewoners en Staedion op vrijdag 20 april 2018

1. Betalingsregeling: De bewoners in de hoog- en laagbouw die een betalingsregeling hebben lopen voor de stookkosten krijgen van Staedion een brief waarin wij aanbieden dat het bedrag ook naar beneden aangepast kan worden indien wenselijk. Actie Staedion

2. Interne communicatie: Er wordt contact gezocht met de afdeling incasso om te bevestigen dat voor de hoog- en laagbouw afwijkende afspraken zijn. Er mag dus niet gebeld worden om bedragen te verhogen en ook gaan we akkoord met een minimumbedrag van aflossing. Actie Staedion

3. Men is niet zo tevreden over de complexbeheerder, en de sociaal complexbeheerder is niet bekend. We gaan Jacques Huijgens, de sociaal complexbeheerder weer voorstellen en hun functie nog eens toelichten.. En we gaan kijken waar we de inzet kunnen verbeteren. Actie: Staedion

4. Er wordt opnieuw een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd, dit keer in zowel de hoog- als de laagbouw. Daarin wordt meegenomen:

· De staat van de thermostaatknoppen in de laagbouw

· De plaats van de Istameter op de radiatoren

· De niet constante temperatuur van het warme water in de laagbouw

· De temperatuur in de laagbouw, daar wordt het niet meer zo snel warm

· Het tochten in de hoog- en laagbouw, vooral rond de kozijnen (laagbouw) en de balkondeur (hoogbouw)

· De kwaliteit van de radiatoren

· Kleppen onder de verwarming (roestvorming)

De Buurt Bestuurt doet een voorstel aan Staedion voor 2 bureaus. Staedion neemt de kosten van dit onderzoek voor haar rekening. Actie: Buurt Bestuurt en Staedion

5. Men wil inzicht in het energielabel en hoe deze bepaald is. Actie: Staedion

6. We verstrekken uitleg over de invloed van de zon op de Ista meters. Actie: Staedion

7. We zoeken uit wat de reden was van de recente bezoeken door BRI in de laagbouw en wat de uitkomst hiervan is. Actie: Staedion

8. Laagbouw krijgt ook Nieuwsbrief met stook tips en aanbod energie meting. Actie: Staedion

9. Er wordt aandacht gevraagd voor de communicatie. De bewonerscommissie (i.o) is bereid mee te lezen. Actie: Staedion en bewonerscommissie (i.o)

10. De Buurt Bestuurt wil graag op de hoogte worden gehouden en waar mogelijk meedenken over hoe de medewerkers zich specialiseren/opgeleid worden in verwarde personen.

11. Er was onlangs een incident met legionella in de laagbouw. We zoeken uit wat dit was. Actie Staedion.

12. De eindnota van Ista is niet gedateerd. We zoeken uit waarom en of dit alsnog kan worden toegevoegd. Actie: Staedion.

13. We geven een uitleg over de reductiefactoren na de invoering van de Warmtewet, ons beleid hierin en zorgen voor een verwijzing naar de wet. Actie: Staedion.

14. We spreken af dat de afrekening 2017/2018 voor de bewoners die meer dan 100 euro moeten bijbetalen in september nog niet afgerekend wordt. Dit totdat het onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan bekend zijn. Intentie is om hier niet te lang over te doen. Bij de overige bewoners worden de stookkosten wel afgerekend. Actie Staedion

15. De aanwezige vertegenwoordigers van de laagbouw zijn bereid een bewonerscommissie op te richten. Linda gaat met hen verder in gesprek. Actie: Staedion.

16. De heer Roelofs meldt dat er op het dak van de laagbouw, laatste blok, balken liggen. Wij geven dit door aan onze onderhoudsafdeling. Wij verzoeken hem dit soort zaken te blijven melden. Actie Staedion en de heer Roelofs.

Huurders Stieltjesstraat verenigd in bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’.

De huurders van het complex aan de Stieltjesstraat hebben zich verenigd in het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’.

Als initiatief hebben zij – met steun van de Buurt Bestuurt en de SP fractie – op 20 april jl. overleg gehad met Staedion op het niveau van de afdelingsdirectie Wonen.

Dit gesprek is in een open en constructieve sfeer verlopen.

Staedion heeft de huurders, die intussen de Bewonerscommissie Stieltjesstraat i.o. hebben gevormd, verwelkomd als de Bewonerscommissie Stieltjesstraat en ondersteuning toegezegd.

De huurders en Staedion hebben onderkend dat er nog veel gegevens ontbreken en dat de beeldvorming nog onvolledig is.

Het overleg is daarom een goede eerste gelegenheid geweest om informatie uit te wisselen.

Staedion zal in dit verband onderzoeksrapporten aan de huurders ter inzage geven.

Ook is zorg gewisseld over woonomstandigheden die huurders met extra spanning belasten.

Staedion heeft erkend dat er onregelmatigheden zijn opgetreden in de communicatie en de bejegening van de huurders.

Staedion heeft hiermee niet volstaan, maar direct maatregelen aangekondigd ter verbetering van de situatie van de huurders.

Zo zullen waar mogelijk betalingsregelingen worden opengebroken en zal Staedion inzetten op intensieve voorlichting en energiecoaching van individuele huurders , ook in de laagbouw Stieltjesstraat.

De huurders kunnen hiervoor in De Stiel terecht.

Bovendien wil Staedion bewonersconsulenten gaan specialiseren in de omgang met verwarde personen.

Naar aanleiding van het grote aantal technische aandachtspunten, zowel in de Hoogbouw, als in de Laagbouw Stieltjesstraat en de onduidelijkheden bij de berekening van het warmteverbruik, is besloten tot een nieuw, onafhankelijk onderzoek.

Over het onderzoeksbureau en de opdrachtformulering zullen de huurders en Staedion nog nader afstemmen.

Zolang dit onderzoek nog niet is afgerond zal Staedion de eindnota van het verbruiksjaar 2017 – 2018 bevriezen.

Deze bevriezing zal alleen gelden voor die huurders waarvan Staedion voorziet dat zij (andermaal) zullen moeten bijbetalen.

Voor die huurders waarvan Staedion voorziet dat zij een terugbetaling zullen ontvangen geldt deze maatregel niet.

De huurders hebben aan dit overleg met Staedion een positief gevoel overgehouden. Zij voelen zich gehoord en serieus genomen.

Staedion heeft toegezegd met de huurders in gesprek te zullen blijven voor vervolgafspraken.

Opnieuw onderzoek naar hoge stookkosten Stieltjesstraat

Woningcorporatie Staedion laat opnieuw onderzoek doen naar de oorzaak van de hoge stookkosten in een groot wooncomplex aan de Stieltjesstraat in het Haagse Laakkwartier. Bewoners die hier wonen klagen over torenhoge naheffingen, terwijl ze zeggen niet veel te stoken.

Maja Landeweer 26-04-18, 11:10

Artikel in het AD

Staedion laat het onderzoek uitvoeren door een onafhankelijke partij. Dat is de uitkomst van een overleg vorige week tussen bewoners en bestuurders van de woningcorporatie.. . . .

In 2014 liet Staedion ook al onderzoek doen. Daar kwam toen uit dat de oorzaak lag in verkeerd gebruik van de thermostaatkranen. Toch bleven bewoners kampen met hoge nota’s. Eind maart trokken bewoners aan de bel in deze krant. Mede naar aanleiding hiervan komt de verhuurder nu opnieuw in actie. ,,We pakken dit serieus op”, zegt een woordvoerder namens Staedion.

De onderzoekers nemen onder meer de thermostaatknoppen, de warmtemeters en de kwaliteit van de radiatoren onder de loep.

Regeling

Bewoners klagen over hoge naheffingen, oplopend tot duizenden euro’s per jaar, voor het stoken in de flats sinds er in 2014 warmtemeters zijn geplaatst, die het warmteverbruik meten. Bewoners zijn bang dat de meters ondeugdelijk zijn.

In de flats wonen veel kwetsbare senioren met een krappe beurs, die de nota’s niet kunnen betalen. ,,Dat geeft heel veel stress”, weet Kees Berenbak van de stichting De Buurt Bestuurt, die opkomt voor de belangen van de bewoners. ,,Mensen lijden hier psychisch onder.” Berenbak is blij dat Staedion actie onderneemt. ,,Het is heel mooi dat het zo goed wordt opgepakt.”

Staedion heeft ook besloten om de betalingsregeling te versoepelen. ‘Indien wenselijk’ kan dit naar beneden worden aangepast, aldus de woningbaas. Ook is afgesproken dat bewoners die dit jaar meer dan 100 euro extra moeten bijbetalen, hiervan voorlopig uitstel krijgen totdat het onderzoek is afgerond.

Geachte burgemeester!

Column in Den Haag Centraal, door Emilie Bolsius, huisarts in Laak en een van de vaste columnisten van de krant.

Vorige week donderdag woonde ik samen met enkele collega-huisartsen het Laakdebat bij in het prachtige Laaktheater. Bent u daar al geweest? Zelf ben ik absoluut niet politiek actief. Ik was blij verrast hoeveel enthousiaste mensen uit Laak aanwezig waren. Daarnaast nog personen die dan weliswaar niet in de wijk wonen, maar de wijk wel een warm hart toe dragen. Een mix van alle bevolkingsgroepen uit het mooie Laak.

Er werd soms stevig gediscussieerd over een aantal stellingen waar de wijk tegen aanliep. Onder andere kwamen problemen rondom mensen met schulden aan de orde, de aanleg van een nieuw wijkpark en het zorghotel.

In de wijk is het initiatief ontstaan om een zorghotel te starten voor mensen die om welke reden dan ook kortdurend niet thuis kunnen wonen. Dat kunnen mensen zijn die (meestal snel) na ontslag uit een ziekenhuis te zwak zijn om naar huis te gaan; mensen die te ziek zijn om alleen thuis te blijven, maar niet ziek genoeg om opgenomen te worden in het ziekenhuis; mensen van wie de partner uitvalt en die niet voor zichzelf kunnen zorgen, een hele diverse groep dus.

Er is een mooie locatie voor beschikbaar. Het plan wordt breed gedragen door de bevolking van Laak, er zijn genoeg vrijwilligers, kortom, alles loopt mee. Het enige waar het nu om draait, zijn de centen. De gemeente, wie dat ook mag zijn, steunt het plan volledig, maar nu het op geld aan komt, haakt men af. Ook was opvallend bij het debat dat alle partijen in hun comfortzone bleven zitten en er geen partij was die opstond en zei: ‘Ik ga me inzetten voor dit project in Laak.’ Ze bleven maar spreken over ‘wij als partij’.

Hoeveel leden heeft een partij in Den Haag? Nog geen anderhalfprocent van de bevolking is lid van een partij. Wie vertegenwoordigen ze dan? De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is altijd laag, dus er lijkt weinig draagvlak voor de meningen van de partijen.

Samen met mijn collega’s uit Laak ben ik van mening dat zo’n prachtig project als het zorghotel gesteund moet worden. Daarom richt ik me nu tot u. Kom naar onze wijk, bekijk de locatie, Iuister naar het initiatief en faciliteer het. Natuurlijk zijn er dan ook nog fondsen om de financiering rond te breien, maar als de gemeente meedoet, dan komen de fondsen vanzelf over de brug. Bij een tentoonstelling in Den Haag zag ik deze week, dat de gemeente deze ook mede gefinancierd had samen met allerlei fondsen.

Wij zijn, evenals de initiatiefnemers, bereid om u bij te praten en de lokalisatie te laten zien waar het oog op gevallen is. In Rotterdam loopt tot ieders tevredenheid al eenzelfde initiatief. De gemeente Rotterdam steunt dit logeerhuis ook met centen.

Kom naar de wijk toe, maak u los van uw adviseurs en kom gewoon een dagje in Laak kijken.

Bron: Den Haag Centraal