Informatiebijeenkomst 13 juni 2018 over hoogspanningskabel(s) Laakweg

Verslag

De bewonersorganisatie Bewoners Activiteiten Platform (Bap) Laakhavens organiseerde – in samenwerking met de stichting De Buurt Bestuurt Laak – op 13 juni jl. een informatiebijeenkomst over wonen bij de hoogspanningskabel(s) onder de Laakweg Den Haag. De Omgevingsdienst GGD, die ook uitgenodigd was, geeft er de voorkeur aan om niet in het openbaar op te treden. Wel gaan zij – indien gewenst – met bewoners 1 op 1 in gesprek.

Waarom deze bijeenkomst

Op 10 mei jl. had RTL Nieuws een onderwerp over de relatie van de ondergrondse hoogspanningskabel(s) Laakweg en leukemie bij kinderen. Bap vond deze uitzending onzorgvuldig en geen recht doen aan / rekening houdend met de bewoners.

Over de avond

De aanwezige bewoners Laakweg hebben op deze bijeenkomst hun kennis gedeeld en uiting gegeven aan hun bezorgdheid.

Ook vinden zij dat de (lokale) politiek, signalen van zorg uit de samenleving met betrekking tot gezondheidsrisico’s van ondergrondse hoogspanningslijnen, niet kan negeren.

Hoe verder

  • Naar TenneT wordt het risico van ‘weg trillen’ van de hoogspanningskabel(s) teruggekoppeld
  • er wordt (opnieuw) nagegaan wat er precies ligt; 3 kabels of 1 kabelverbinding

De bewoners wachten niet af tot er een beleid wordt ingevoerd voor ondergrondse hoogspanningslijnen. Zij willen duidelijkheid over hun woonsituatie en hebben behoefte aan betrouwbare, meermalen uitgevoerde meting van het magneetveld van de ondergrondse hoogspanningskabel(s). Het bestaande meetprotocol voor bovengrondse hoogspanningslijnen kan daarvoor een aanknopingspunt bieden.

Zij komen zelf in actie en:

  • spreken de gemeente/het stadsdeel aan op hun zorgtaak voor burgers, aangezien het om gemeentegrond gaat
  • hebben een bewonersinitiatief opgericht ‘Zorg om Laakweg’. Bewonersvereniging Bap Laakhavens & Stichting De Buurt Bestuurt Laak ondersteunen dit initiatief

Tot slot

Drie bewoners hebben aangegeven gebruik te willen maken van het aanbod van de Omgevingsdienst GGD. Voor afspraak en begeleiding wordt gezorgd.

Lees het officiële verslag van de informatiebijeenkomst bij onze documenten.

Verslag overleg Staedion 5 juni 2018

De huurders, verenigd in het Bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’, hebben met steun van De Buurt Bestuurt en de SP Fractie op 5 juni jl. het tweede overleg gehad met Staedion op het niveau van de afdelingsdirectie Wonen.

Dit gesprek is in een open en constructieve sfeer verlopen. Het zal voortaan op uitvoerend niveau worden voortgezet met terugkoppeling op directie niveau.

Om wille van de transparantie zal voortaan onderscheid gemaakt worden tussen:

1. het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’

Dit initiatief is opgezet om reden van en beperkt zich tot de (problematiek rond de) hoge eindnota’s warmteverbruik van de huurders van de Stieltjesstraat.

2. de Bewonerscommissie Stieltjesstraat

De Bewonerscommissie heeft een eigen lijn met Staedion over een verscheidenheid van onderwerpen die het huurdersbelang betreffen.

Vervolg actiepunten

Volgens afspraak heeft Staedion de zestien actiepunten uit het overleg van 20 april jl. intern uitgezet naar de juiste afdelingen.

De huurders en Staedion hebben de terugkoppeling op deze aktiepunten doorgenomen met het oog op het nieuwe onderzoek.

In principe zouden uit deze terugkoppeling nog aanvullende punten voor dit onderzoek kunnen opkomen.

Ook hebben de huurders uit deze terugkoppeling kunnen opmaken dat het Staedion ernst is met het aanbod van een nieuw, onafhankelijk onderzoek.

Ervaringen delen

Staedion en de huurders hebben met elkaar de ervaring gedeeld dat omstandigheden als laaggeletterdheid en meertaligheid van huurders een obstakel zijn voor het op begrijpelijke wijze met hen communiceren . Zij denken samen verder na over een sluitende aanpak.

Verwarde personen

Staedion gaat mee met de wens van de Buurt Bestuurt om betrokken te worden bij de problematiek van Verwarde personen. Van haar kant heeft De Buurt Bestuurt gemeld dat vrijwilligers in de gelegenheid zullen worden gesteld om een training ‘omgaan met Verwarde personen’ te volgen.

Binnen Staedion is een werkgroep Verwarde personen opgezet waar bewonersconsulenten en sociaal complexbeheerders in zitten. Zij houden zich bezig met recente publicaties en onderzoeken welke scholing er is voor medewerkers van Staedion.

Verder schuift Staedion aan bij het platform woonoverlast van de gemeente Den Haag. Ook zet Staedion steeds meer gedragsaanwijzigingen in voor verwarde huurders (al dan niet in samenwerking met zorgpartners.).

Over vier weken zullen de huurders en Staedion het overleg vervolgen. Dan zal aan de orde komen het onderzoek en de onderzoeksvraag, alsmede de bureaukeuze voor het onderzoek.

Staedion zal daarvoor een voorzet en advies leveren.

TN/07/06/18

Ter aanvulling : deze nieuwe beleidsvorm/overlegvorm is voor Staedion ook een nieuwe ontwikkeling , er is sprake van een overlegvorm , deze wordt t.z.t. ook in andere stadsdelen toegepast als de situatie daarom vraagt .

Verder krijgt communicatie met de bewoners extra aandacht !