Platform Actief Laak

Platform Actief Laak

Kort geleden heeft De Buurt Bestuurt, actief in Laak, het voorstel ontvangen om in de wijk Laak-Centraal met een groot aantal in die wijk actieve organisaties te komen tot het Platform Actief Laak. Ook De Buurt Bestuurt zou hieraan kunnen deelnemen.
De Buurt bestuurt, actief in Laak, heeft het volgende antwoord gegeven.

Antwoord De Buurt Bestuurt, actief in Laak
De Buurt Bestuurt, actief in Laak (hierna: De Buurt Bestuurt) heeft goede nota genomen van uw voorstel om te komen tot een Platform Actief Laak, welke opzet zich, naar wij uit de toelichting opmaken, beperkt tot de wijk Laak Centraal.
U heeft De Buurt Bestuurt gepositioneerd in het organigram van dat Platform.
Net als de overige in deze context geplaatste organisaties zou De Buurt Bestuurt aan zichzelf de vraag stellen, waaraan De Buurt Bestuurt deze positie heeft verdiend. Wat zou De Buurt Bestuurt kunnen laten zien aan dat wat het voor de burgers-bewoners van Laak heeft betekend c.q. betekent.
Welke ambitieverklaring geeft De Buurt Bestuurt af?
 
standpunt De Buurt Bestuurt
De Buurt Bestuurt ziet geen meerwaarde in de voorgestelde aanpak.
De Buurt Bestuurt voelt zich in dit gezelschap niet thuis.
Wij verwachten dan ook dat u De Buurt Bestuurt uit het organigram van het Platform Actief Laak per omgaande verwijderd. Er mag geen versie met De Buurt Bestuurt blijven bestaan.
 
In de optiek van De Buurt Bestuurt moet altijd worden aangevlogen vanuit de verbinding.
Vanuit een algemeen belang, t.w. het Burgerperspectief, i.p.v. vanuit een verzameling van belangen.
Er is geen aparte categorie ‘Actieve Bewoners’ en organisaties hebben geen (recht op) voorrang.
De voorgestelde (vorm van) samenwerking neemt de burgers-bewoners onvoldoende serieus en miskent de in crisistijd gedemonstreerde belangeloze solidariteit in buurt en wijk

De Buurt Bestuurt
Wij vatten voor uw goede informatie nog even samen wat De Buurt Bestuurt is en doet.
De Buurt Bestuurt opereert belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak. De programmatische grondslag van De Buurt Bestuurt is ‘verbinden’.
Onze inzet is op wat de burgers-bewoners verbindt, niet wat de burgers-bewoners verdeelt. Daarvan is genoeg. Wij zien het tegendeel.
 
Onze tijd en energie wordt volledig en in voorkomend geval meerjarig gespendeerd aan dat wat voor burgers-bewoners in Laak urgent is.
Dat zijn onderwerpen als behuizing, (Volks)gezondheid, zorg in de wijk, sociale cohesie, sociale energietransitie. In crisistijd qua Volksgezondheid vertaald naar mobiele Corona testlocaties in Laak, met voor burgers-bewoners begrijpelijke communicatie, resp. mobiele Corona vaccinatie locaties in Laak. In het kader van Vuurwerkveiligheid vertaald naar het initiatief voor een inleverpunt (illegaal) vuurwerk. In het kader van het afgelopen EK vertaald naar preventieve inzet en aanpak veiligheidsrisico voor de burgers-bewoners Jonghbloetplein.
Onafhankelijk van crisis in het kader van zorg in de wijk vertaald naar preventiespreekuren bij 50+ complexen en Voorzorgsbeleid inzake Hoogspanning en Gezondheid.
Kleinschalige samenwerking van de burgers-bewoners in de vorm van bewonersinitiatieven bieden volgens het Balanceermodel elke burger-bewoner de kans om naar vermogen en naar omstandigheden actief te zijn, resp. aan (professionele) partijen om op zulke initiatieven aan te sluiten.
Dat is samen optrekken op voet van gelijkwaardigheid. Deze bewonersinitiatieven worden ook gekenmerkt door een kennisinfrastructuur.

Om voor de burgers-bewoners uberhaupt resultaat te bereiken vraagt De Buurt Bestuurt met regelmaat het commitment van lokale politici en de media voor Laak.
In de Raad werden mede dankzij De Buurt Bestuurt moties aangenomen, bijv. over de onderwerpen inleverpunt (illegaal) vuurwerk, mobiele Corona testlocaties in Laak, mobiele Corona vaccinatielocaties in Laak, De Buurt Bestuurt als actieve Wijkorganisatie te betrekken bij de communicatie in het kader van de Corona aanpak, preventie aanpak 50+ complexen, risico aanpak Jonghbloetplein.
De Buurt Bestuurt heeft een eigen versie van ‘De Raad in de stad’, waarbij individuele raadsleden een ‘tour’ door de wijk krijgen. Op die manier wordt de vaak ‘papieren’ werkelijkheid vervangen door wat er in het echt in de wijk speelt. Dat is voorwaarde voor commitment van de Raad.
 
Wijk OR
De Buurt Bestuurt heeft al enige tijd erop aangedrongen gezien de complexiteit, zeker in kwetsbare wijken zoals Laak, een volwaardige burgers-bewoners vertegenwoordiging in het leven te roepen.
Een wijk OR , voorgezeten door een politiek verantwoordelijke functionaris als een Stadsdeelwethouder, zou met zijn juridische status een volwaardig gesprekspartner zijn.
Een wijk Or zou ook voor de burgers-bewoners rechten en plichten vastleggen.
Deze wijk Or zou buiten de gemeente om gefinancierd kunnen worden, dus zonder verantwoording aan de gemeente.
Voordeel zou ook zijn dat er budget beschikbaar is om in geval van complexe casuistiek expertise in te schakelen. (zie website De Buurt Bestuurt Laak, punt 5 Toelichting bij brief aan (toenmalig) informateur Tjeenk Willink)
 
De Buurt Bestuurt wenst u veel wijsheid met uw voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
 
Kees Berenbak en Tom Nathans
De Buurt Bestuurt, actief in Laak 

Houd je liever je hart vast dan Oranje?

Houd je liever je hart vast dan Oranje?

Vanuit het Burgerperspectief en wellicht ook in de geest van ‘Haags Samenspel’(nota RIS 306921) kan het openbaar bestuur/de gemeente er niet omheen om de burgers-bewoners van het Jonckbloetplein serieus te nemen. Keer op keer moeten de burgers-bewoners inleveren op hun veiligheidsgevoel.

De burgers-bewoners hebben recht op een andere houding van de gemeente dan één van ‘we zijn er klaar voor en wij (dus ook u bewoners) moeten maar even afwachten hoe de dingen zich ontwikkelen’.

Wil je ‘een vrolijk EK, een veilig EK’? Dan zijn extra maatregelen, die dat moeten bevorderen, hard nodig.

Dat leert het EK 2012 waar, met het WK 2010 nog vers in het geheugen, bezorgde burgers-bewoners bij de toenmalige burgemeester, J. Van Aartsen, een luisterend oor vonden. Zo werd maatschappelijke ontwrichting tot diep in de nacht in Laak die keer voorkomen.

Opmaat voor het veiligheidsbeleid 2012 waren preventieve maatregelen, zeker op zo’n hotspot als het Jonckbloetplein.

Maatregelen: De preventieve maatregelen van 2012 waren:

  1. Waarborgen van veilige aanvoerroutes voor hulpverlening in de wijk, zonder belemmering door feestgangers;                                                                  
  2. In lijn met a. grote groepsvorming ontmoedigen;
  3. Alcoholverbod in de openbare ruimte;
  4. Camerabewaking;
  5. Informatiebrief van de burgemeester aan de burgers-bewoners rondom het Jonckbloetplein;
  6. Informatievoorziening via persbericht in lokale pers/dagbladen.

De gemeente/het openbaar bestuur heeft in 2014, voortbouwend op dit preventief beleid, opnieuw contact met de wijk gelegd. M.a.w. zonder de juiste voorbereiding is er geen garantie voor een gezellig en veilig EK.

Corona

De gemeente/het openbaar bestuur houdt anno 2021 de burgers-bewoners voor: ‘mensen zullen zich vanwege de pandemie wel aan de coronamaatregelen houden en zij zullen daarom ook niet met grote groepen bij elkaar komen’. Leeft het openbaar bestuur in een andere realiteit?  

De gemeente spiegelt de burgers-bewoners maar wat voor.

Aangevlogen vanaf de keerzijde van de Coronamedaille is de pandemie juist een extra risicofactor.  Reden is dat de pandemie voor het gevoel van veel burgers-bewoners ‘op zijn retour’ zou zijn. Volgens hen juist des te minder reden om afstand te houden.

Bovendien gaat het niet om de gemiddelde burger-bewoner, maar om een diverse groep, ook van buiten Laak, die aan een voetbalfeestje toe is, zonder coronamaatregelen, met alles erop en eraan.  

Het EK 2021 is geen Volksgezondheids issue, maar een  ‘law & order’ vraagstuk.

Burgers-bewoners, hulpverleners, handhavers , politie zullen anders weer de tol betalen

De burgers-bewoners vragen uw commitment als raadslid met het EK 2021

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4409152/ME-ingezet-na-onrust-op-Jonckbloetplein-in-Den-Haag

Zorg bij 50+ wooncomplexen

Gisteravond heeft de voltallige gemeenteraad ingestemd met een ingediende motie van de SP om zorg bij 50+ seniorencomplexen te realiseren, in de vorm van een preventiespreekuur, bijv. van huisarts, verpleegkundig specialist-ouderenzorg, of in samenwerking met andere relevante disciplines.

De Buurt Bestuurt, actief in Laak heeft zich samen met de politiek ook hiervoor ingezet, gaandeweg de 3 jarige ondersteuning van het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’.

Wij hebben daarom, ter ondersteuning van deze motie, ook ingesproken in de Raad.

Lees onze inspraak: Inspreken De motie: motie

In deze motie wordt het voorstel voor een pilot gedaan.

Kandidaten zijn daarvoor wat ons betreft : 50+ Wooncomplexen aan de Stieltjesstraat en in Laak Centraal Lipa 1 & 2 aan de Pasteurstraat. Namens de burgers-bewoners, onze senioren, willen wij de leden van de gemeenteraad dank zeggen voor hun commitment.

De raad in de stad

De Buurt Bestuurt, actief in Laak, was op 17 mei jl. met Judith Klokkenburg (fractievoorzitter) en Elise van Dam van de ChristenUnie/SGP met de fiets op pad. In Laak werd de voedselbank, annex Coronatestlocatie, locatie gebouw de Ketelstraat 23, bezocht, waar Leo ons liet weten een stichting ‘Honger, armoede, Laak in Nood’ op te richten om zijn diensten aan gezinnen in nood onder te brengen en perspectief te scheppen voor financiering daarvan. Verder werden bezocht de Laakweg en de Stieltjesstraat, waar wij Judith en Elise informeerden over de langlopende bewonersinitiatieven van resp. ‘Zorg om Laakweg’ en ‘Kerngroep Stieltjesstraat’. In de Stieltjesstraat hebben wij de noodzaak van een huisartspreventie spreekuur voor de senioren van de 50+ wooncomplexen aangegeven.

RTV discus

In de uitzending Zaterdag Live van zaterdag 15 mei 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema ‘Betere participatie: Haags Samenspel’. Gasten aan tafel zijn: Kees Berenbak en Tom Nathans (Buurt Bestuurt Laak), Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie), Elly Rijnierse (Coöperatie Mariahoeve), Peter Bos (Haagse Stadspartij). De uitzending is zaterdag van 18.00 tot 20.00 uur te zien op Den Haag TV.

Den Haag heeft de ambitie meer gebruik te maken van de bewonersbetrokkenheid. Dit is vanuit het coalitieakkoord 2019 de opdracht voor de portefeuillehouder om de verbinding met de inwoners van Den Haag te vergroten en te verbeteren. Nu is het onderwerp bewonersparticipatie al decennialang een onderwerp van dagelijkse orde.

Echter heeft de participatie het de laatste jaren pas mondjesmaat kunnen winnen van vele bezuinigingen en andere politieke prioriteiten. De kleinschalige initiatieven vanuit de diverse Haagse wijken zoals de energie-challenge, of de buurtopknapprojecten in de Houtwijk zijn slechts lichtpuntjes in de vele mogelijkheden.

Het samenspel tussen de wijkbewoners en de politiek vraagt om veel afstemming om tot direct en zichtbaar resultaat te komen. Perspectief op uitvoering. Veel ideeën om zaterdag met de pioniers en  deskundigen aan de stamtafel te delen.

Gemeente Haags samenspel: bekijk hier

De Buurt Bestuurt stuurt brief naar informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink vraagt de organisatie De Buurt Bestuurt om het Burgerperspectief serieus te nemen. De Buurt Bestuurt is een organisatie in Den Haag in het stadsdeel Laak. Vanuit het Burgerperspectief werkt de organisatie aan de verbetering van de leefomgeving. In de brief benoemen ze een drietal voorstellen voor vernieuwing. Zo willen ze dat de overheid, samen met burgers, onderzoek doet naar een nieuwe bestuurscultuur, werkt aan een betere leefomgeving en verantwoording aan burgers-bewoners over de formatie aflegt.

Open brief aan de informateur

De Bijlage

De Democratische Rechtsstaat :

Wij, Kees Berenbak en Tom Nathans, zijn De Buurt Bestuurt.

De Buurt Bestuurt heeft zijn wortels in het symposium ‘De Zorg terug in de wijk’ van 2014.

Verbinden is de programmatische grondslag van De Buurt Bestuurt .

De Buurt Bestuurt zet in op wat burgers-bewoners verbindt., niet op wat burgers-bewoners verdeelt. Daarvan is genoeg. Wij vinden het tegendeel.

 Wij werken met alle partijen samen tot verbetering van de kwaliteit van leven van de burgers-bewoners.

De Buurt Bestuurt ziet het Burgerperspectief als noodzakelijke beweging om de burgers-bewoners zich verder te laten ontwikkelen in vaardig burgerschap en in het benutten van de Democratie. 

Overwegingen :

Gevolgen van Decentralisatie in de zorg zijn desastreus, denk bijv. maar aan de Jeugdzorg, waarin de jeugdige burgers-bewoners worden uitgeleverd aan de ondergang. Rendement en kwantiteit is de nieuwe zorg-visie. Kwetsbare wijken zijn overspoeld door zorg-cowboys met alle gevolgen van dien. Wie heeft de regie in deze wijken,? Volgens de gezondheidsmonitor van de GGD (2013 ) hebben burgers-bewoners in zwakke wijken een aanzienlijk slechtere gezondheid, waardoor ze korter leven. Dit moet worden opgevat als een uitdaging voor de politiek en niet als een eindpunt van observatie. De overheid ziet het met lede ogen aan, een betrouwbare en kwalitatief goede zorg is uiteindelijk een goedkopere zorg.

2.Les Coronacrisis:

De politiek-bestuurlijke en ambtelijke inrichting van het openbaar bestuur biedt vanuit het overheidsperspectief geen enkele garantie voor ambitie voor en verbinden met de kwetsbare burgers-bewoners in de zwakke wijken.

3.De rol van de bewonersorganisaties in de context van de samenlevingsopbouw biedt onvoldoende garantie voor een adequate vertegenwoordiging van de belangen van de burgers-bewoners.

Anders dan met het vertrekpunt van participatie van burgers-bewoners, dat in de praktijk voor hen voornamelijk invaliderende werking heeft gehad, wordt met het Burgerperspectief voorkomen, dat burgers –bewoners op hun eentje als een soort onderzoeksjournalist moeten opereren, met alle gevolgen van dien, omdat het belang van de burgers-bewoners ondervertegenwoordigd is in het openbaar bestuur.

Een aanzet tot betere vertegenwoordiging kan een wijk OR zijn, een niet vrijblijvende en autonome vorm van medeverantwoordelijkheid van de burgers-bewoners voor het openbaar bestuur. Deze figuur brengt rechten en plichten met zich mee en zou, in voorkomend geval,  een budgetrecht voor buitengerechtelijke en gerechtelijke onderzoeken kunnen inhouden.

4. Vanuit het Burgerperspectief een andere vorm van openbaar bestuur, zonder de oude formats van dienstverlening aan burgers-bewoners of van participatie van burgers-bewoners,. Deze vorm van openbaar bestuur verhoudt zich op een geheel nieuwe wijze tot de burgers-bewoners : het is zichtbaar, in verbinding met de burgers-bewoners,  onder het motto ‘Besturen. Dat doe je samen”, aanspreekbaar en afrekenbaar op openbare ambities..

5. De politieke werkelijkheid van de huidige formatie werd gecreëerd door het stemgedrag van de kiezer, die daarmee gebruik heeft gemaakt van zijn democratisch stemrecht. Dit betekent dat ten allen tijde primair verantwoording dient te worden afgelegd aan de kiezer. Dit dient in het bijzonder te gelden voor met voorkeurstemmen gekozen Kamerleden. Bijv. als een gekozen Kamerlid toetreedt tot de regering dient dit Kamerlid verantwoording af te leggen aan de kiezer..

De kiezer dient nauw bij de formatie betrokken te worden. Uitsluiting van partijen, hetzij op voorhand, hetzij in de context van het formatieproces dient te worden verboden. Mislukt overleg dient aan de kiezer te worden verantwoord.

Downloaden van beide documenten kan via brief en bijlage

De Raad in de stad

Vrijdag 26mrt was De Buurt Bestuurt met het raadslid Tim de Boer van de Haagse Stads partij met de fiets op pad. In Laak werden onder andere bezocht, de voedselbank, annex Coronatestlocatie, locatie gebouw de Ketelstraat , de Laakweg en de Stieltjesstraat.Wij hebben met elkaar gesignaleerd de nieuwe ontwikkeling van dakopbouw en de zorgen van de burgers-bewoners uit de wijk over verkamering , afvalverwerking en winkelstraten, gekenmerkt door eenzijdige winkelaanbod.Ook hebben wij het gehad over tekortschietende communicatie en gebrek aan samenwerking van het lokaal bestuur met organisaties in de wijk/de burgers-bewoners. Tim de Boer heeft belangstelling getoond voor het balanceermodel, dat voor verschillende bewonersinitiatieven onze inspiratiebron is geweest..

Balanceren in Laak

Balanceer -model :

De Buurt Bestuurt, actief in Laak, heeft vanuit het Burgerperspectief en acterend op signalen van urgentie een vorm van kleinschalige samenwerking in buurt en wijk ontwikkeld, vooruitlopend op en geïnspireerd door het zgn. balanceer model. Dit is een ‘ongoing process’.

Deze samenwerking houdt in, dat betrokken en actieve burgers-bewoners dankzij de vorm van het bewonersinitiatief, in het leven geroepen en ondersteund door De Buurt bestuurt, actief in Laak, hun belangen zelf kunnen behartigen bij zowel overheid, als andere partijen. Deze samenwerking legde verbindingen tussen de burgers-bewoners en de (vertegenwoordigers van) overheid,  (welzijns)professionals,  de lokale politiek en de (schrijvende) pers. 

Ook voorziet deze samenwerking in een kennisinfrastructuur, deels vanuit eigen wetenschap burgers-bewoners, deels vanuit van externe experts verkregen informatie. De burgers-bewoners vergroten, doordat zij zelf met partijen aan tafel zitten, hun gespreks- en overlegvaardigheden. 

Het balanceermodel bevordert dat bewonersinitiatieven zo worden ingericht, dat een gemeenteambtenaar en bijv. een opbouwwerker, een Raadslid en een individuele journalist zich eenvoudig hierbij kunnen aansluiten. Deze partijen trekken samen op in het belang van de burgers-bewoners.

Voorbeelden zijn het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’, n.a.v. een cri de coeur van senioren over excessieve jaarnota’s warmtekosten, het bewonersinitiatief ‘ Zorg om Laakweg‘ n.a.v. onrust over te hoge magneetveldsterktes van ondergrondse hoogspanningskabel Laakweg en de qua programmatische grondslag vergelijkbare aanpak van de (mobiele) Coronatestlocatie in Laak en de in de (aangenomen) Raadsmotie  ‘Betrek wijkinitiatieven bij de aanpak van de Coronacrisis’ erkende positie van De Buurt Bestuurt, actief in Laak, als wijkinitiatief.         

Balanceren